Site logo

Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõppe keskmes on koostööl põhinev juhtimine ja sotsiaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni eestvedamine, tagamaks Eesti riigi pidev kohanemisvõime muutuvate tehnoloogiliste, majanduslike ning sotsiaalsete oludega.

Tegemist on täna rahvusvaheliselt ja nii avalikus kui erasektoris enim hinnatud juhtimiskompetentsidega.

TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut (RNI) on vastavate kompetentside teadmistepõhiseks ja praktiliseks arendamiseks parim koht Eestis:

 • RNI on Eesti ja Läänemere regiooni juhtiv teaduskeskus innovatsiooni ja valitsemise võtmeküsimustes. Instituudis töötab 4 Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv, Ringa Raudla;

 • RNI-s viiakse läbi erinevaid rahvusvahelisi avaliku sektori innovatsiooni ja digitaliseerimise projekte, mis tagab, et meie õppetöö on klassikalisest õpikuteadmistest aastaid ees ja kordades praktilisem;

 • RNI pakub enesearenduseks ühte rahvusvahelisemat õppekeskkonda Eestis, nt on instituudis tööl õppejõude ja teadlasi ca 10 rahvusest. Seega oluline eeldus õppetöö edukaks läbimiseks on inglise keele oskus;

 • RNI-s toimub õppetöö nädala sees tööpäevade lõpus. Õppetegevuseks on kasutada kaasaegsed õppeja teadustöö ruumid majandusteaduskonna õppehoones TalTech ülikoolilinnakus (Akadeemia tee 3);

 • RNI edukaimad lõpetajad leiavad endale sobiliku töökoha kas Euroopa Liidu institutsioonides, Eesti avalikus sektoris, vabaühendustes ja erasektoris (nii ettevõtluses kui erasektori mõttekeskustes).

  Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava on suunatud koolitamaks:

 • avaliku sektori organisatsioonides töötavaid poliitikaanalüüsi eksperte, poliitikavaldkondade spetsialiste, keskastmejuhte, jne, et nad oleks kompetentsed töötama välja teaduspõhiseid lahendusi tänapäevastele ühiskondlikele väljakutsetele, ületama avaliku sektori koostöö ja koordinatsiooni barjääre ning juhtima avaliku sektori organisatsioone avatult ja paindlikult;

 • avaliku sektoriga pidevat koostööd tegevaid era- ja kolmanda sektori juhte ja eksperte, kes mõistaks avaliku sektori toimimise omapärasid ning suudaks seeläbi riigiga paremat koostööd teha;

 • neid, kes on huvitatud õpingute jätkamisest doktoriõppes erinevatel sotsiaalteaduste õppekavadel, sh nt avaliku halduse, e-valitsemise ning tehnoloogia valitsemise ja innovatsioonipoliitika suundadel.

  PS! Õppekava pakub õpingute jätkamise võimalust nii erineva erialase taustaga bakalaureuseõppe lõpetanutele kui ka praktilise töökogemuse kõrval täiendavat haridust või ümberõpet otsijatele.

Tunniplaan on leitav ÕISist.

Õppekava tähis on HAAM. Esimese õppeaasta rühma tähis sügissemestril  on HAAM11 ja kevadsemestril HAAM21. Teise õppeaasta vastavad tähised on HAAM31 ja HAAM41.

Infotund sisseastujatele toimub 28. augustil 2020 kell 16.00-17.30 ruumis SOC-308.

Õppekava täisversioon leitav ÕIS-s

Tüüpõpingukava (õppekava semestrite kaupa) HAAM02/18 

PS! Antud õppekaval toimub auditoorne õppetöö nädala sees tööpäeva lõpus.

Oluline eeldus õppetöö edukaks läbimiseks on inglise keele oskus, et iseseisvalt läbi töötada, tõlgendada ning mõista võõrkeelseid õppematerjale pluss osaleda osade ainete auditoorses töös.

Lõpetamise oluliseks tingimuseks magistritöö kirjutamine ja edukas kaitsmine. Kogu magistritöö kirjutamise ja kaitsmisega seonduv informatsioon leitav Moodlest, vt aine Avaliku halduse magistriõpe, magistritöö & magistriseminarhttps://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=8930.

Magistritöö on üliõpilase iseseisev teaduslik uurimistöö, millega üliõpilane tõestab, et on omandanud õppekava nõutavas mahus ning on iseseisvalt võimeline omandatud teadmisi rakendama pakkudes akadeemilisi seletusi ning lahendusi reaalses elus esile kerkinud avaliku halduse probleemidele ning väljakutsetele.

Hea magistritöö kirjutamise oluliseks eelduseks on sobiliku juhendaja leidmine. Iga üliõpilase ülesanne on leida endale sobiv juhendaja RNI õppejõudude, teadurite ja doktorantide seast. Vajadusel, ning konsulteerides programmijuhiga, võib juhendajaks kaasata ka praktikuid või valdkonna spetsialiste väljastpoolt RNI personali.

Hea juhendaja ning sisulise koostöö saavutamiseks peaksid üliõpilased enne võimaliku juhendaja poole pöördumist mõtlema sisuliselt läbi huvipakkuva teemavaldkonna ning panema paika esmased uurimisküsimused, millega soovitakse oma lõputöös tegeleda.

 

 

Avaliku halduse eriala magistriõppes on võimalik tööpraktikat sooritada kahel viisil:

 • Praktika/töötamine avalikus sektoris või era- kui kolmanda sektori ja rahvusvaheliste organisatsioonides (põhitegevus on suunatud avaliku sektori tegevusvaldkondade ja organisatsioonide analüüsile ja -hindamisele või seotud avalike poliitikate/ strateegiate kujundamise ja ülesannete täitmisega);

 • Akadeemiline praktika (erandkorras) (praktika sooritamine teadusprojektides või õppetöös assistendina osalemise kaudu).

NB! Praktika arvestuse saamiseks jooksval semestril esitab üliõpilane dokumendid hiljemalt semestri 14. õppenädala reedeks ja praktika kuraator annab hinnangu praktika sooritusele hiljemalt 16. õppenädala reedeks.

Praktika MNX5020 ja HHX1071 kuraator on Margit Kirs. 

Praktikaga seotud juhendid leitavad järgnevalt:

Tööpraktika ja konsultatsiooniprojekt (MNX5020) ÕIS link

Praktika (HHX1071) ÕIS link

 

 • Õppekavale on omistatud positiivne riiklik akrediteering 2009. aastal (uuendatud 2017. a läbi positiivse ärinduse ja halduse õppekavagrupi kvaliteedihindamise).

 • Õppekava on positiivselt akrediteeritud European Association for Public Administration Accreditation akrediteerimiskomisjoni poolt 2009. aastal, kusjuures akrediteeringut pikendatud järgnevaks 7 aastaks 2016. aastal. Erinevalt üldisest riiklikust akrediteerimisest on EAPAA puhul tegemist valdkondliku akrediteerimisega, kus õppekava kvaliteeti hinnatakse avaliku halduse eriala spetsiifiliste nõuete alusel ning hindajateks on Euroopa avaliku halduse tippteadlased. 

 • Õppekava on alates 2008. aastast European Master of Public Administration (EMPA) võrgustiku liige. Tegemist on konsortsiumiga mainekamatest ülikoolidest Euroopas avaliku halduse alaste magistriõpingute alal (nt. KU Leuven; Université Catholique de Louvain, Universität Speyer, Corvinus University of Budapest, Leiden University, University of Ljubljana).

Vaata ka:

RNI blogi

RNI sotsiaalmeedias