Tallinna Tehnikaülikool

Isikuandmete töötlemine ja kaitse

Tallinna Tehnikaülikool (registrikood 74000323; aadress Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn) puutub tegevuse käigus kokku füüsilise isiku andmetega.

Füüsilise isikuga seotud või seostatavad igasugused andmed on isikuandmed.

Tallinna Tehnikaülikool teostab tegevuse käigus isikuandmetega mitmesuguseid toiminguid ehk töötleb isikuandmeid.

Isikuandmeid on võimalik koguda, kasutada, edastada, muuta, salvestada, korrastada, säilitada, sulgeda, kustutada ja hävitada. Isikuandmetega seoses on võimalik lubada ja piirata juurdepääsu ning teostada päringuid ja teha väljavõtteid.

TalTech pöörab isikuandmete töötlemisel tähelepanu, et:

 • isikuandmeid kogutakse ainult ausal ja seaduslikul teel;
 • töödeldavad isikuandmed on ajakohased ja täielikud;
 • isikuandmete kaitseks on rakendatud teabeturbe meetmed;
 • isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks;
 • isikuandmeid kogutakse ainult ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • andmesubjektile võimaldatakse tema andmetele juurdepääs ning vajadusel nende parandamine.
 • TalTechis rakendatakse töödeldavate isikuandmete kaitseks avalikuks tuleku, volitamata töötlemise või hävimise eest organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi teabeturbe meetmeid. TalTech lähtub teabeturbe meetmete valikul astmelise etalonturbe ekspertsüsteemist ISE-ISKE.

Automatiseeritud töötlusel tehtavaid otsuseid, sh profiilianalüüsi viiakse läbi vastaval isiku nõusolekul või lepingu sõlmisel.

Enne isikuandmete töötlemist muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, esitab isikuandmete töötleja andmesubjektile teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos vajaliku infoga.

Andmesubjektil õigus:

 • taotleda TalTechilt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist;
 • esitada kaebus seoses isikuandmete töötlemisega järelevalveasutusele.

Isikuandmete töötlemist ja kaitset käsitlevate küsimustega on võimalik pöörduda TalTechi andmekaitsespetsialisti Henri Schasmini (henri.schasmin@taltech.ee, tel 620 2017) poole.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus: eesmärgiks on õppetegevuse läbiviimine. Aluseks on EV haridusseadus, ülikooliseadus, Tallinna Tehnikaülikooli seadus; Tallinna Tehnikaülikooli põhikiri, õppekorralduseeskiri jt Tallinna Tehnikaülikooli õppetööd reguleerivad õigusaktid ning haldus-tugistruktuuriüksuste ülesannete kirjeldused.

Isikuandmete liigid: nimi, sünnikuupäev, isikukood, sugu, kodakondsus, kontaktandmed, õppetegevusega seotud andmed.

Isikuandmete allikad: isikudokumendid, isikuga seotud dokumendid (diplomid, tunnistused, tõendid, õiendid), Tallinna Tehnikaülikooli infosüsteemid, riiklikud andmekogud ja registrid.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik: vastavalt õigusaktidele alates loomisest/saamisest kuni hävitamiseni/alatise säilitamiseni.

Isikuandmete esitamise kohustus: isikuandmete esitamine on õigusaktist tulenev kohustus. Andmesubjekt on kohustatud isikuandmeid esitama seoses õppetegevusega.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus: eesmärgiks on haldus- ja juhtimistegevuse teostamine. Aluseks on Tallinna Tehnikaülikooli seadus, Tallinna Tehnikaülikooli põhikiri, haldus-tugistruktuuriüksuste ülesannete kirjeldused jt Tallinna Tehnikaülikooli haldus- ja juhtimistegevust reguleerivad õigusaktid.

Isikuandmete liigid: nimi, isikukood, kontaktandmed jm haldus- ja juhtimistegevusega seotud andmed.

Isikuandmete allikad: isikudokumendid, isikuga seotud dokumendid, Tallinna Tehnikaülikooli infosüsteemid, riiklikud andmekogud ja registrid.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik: vastavalt õigusaktidele alates loomisest/saamisest kuni hävitamiseni/alatise säilitamiseni.

Isikuandmete esitamise kohustus: isikuandmete esitamine on õigusaktist tulenev kohustus. Andmesubjekt on kohustatud isikuandmeid esitama seoses õigusaktide ja lepingute täitmisega.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus: eesmärgiks on personali- ja finantstegevus. Aluseks on töölepinguseadus, võlaõigusseadus, raamatupidamise seadus, võlaõigusseadus jt raamatupidamist reguleerivad õigusaktid; Tallinna Tehnikaülikooli seadus, Tallinna Tehnikaülikooli põhikiri, töökorralduse eeskiri, töötasustamise eeskiri, haldus-tugistruktuuriüksuste ülesannete kirjeldused jt Tallinna Tehnikaülikooli personali- ja finantstegevust reguleerivad õigusaktid.

Isikuandmete liigid: nimi, sünnikuupäev, isikukood, kontaktandmed, pangakonto jm personali- ja finantstegevusega seotud andmed.

Isikuandmete allikad: isikudokumendid, isikuga seotud dokumendid (tunnistused, tõendid), Tallinna Tehnikaülikooli infosüsteemid, riiklikud andmekogud ja registrid.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik: vastavalt õigusaktidele alates loomisest/saamisest kuni hävitamiseni/alatise säilitamiseni.

Isikuandmete esitamise kohustus: isikuandmete esitamine on õigusaktist tulenev kohustus. Andmesubjekt on kohustatud isikuandmeid esitama seoses õigusaktide ja lepingute täitmisega.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus: eesmärgiks on uudiskirjade saatmine. Aluseks on andmesubjekti nõusolek.

Isikuandmete liigid: ees- ja perekonnanimi, e-post, riik, haridus, liitutud listi andmed.

Isikuandmete allikad: uudiskirjaga liitumise vorm.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik:  alates loomisest/saamisest kuni hävitamiseni/alatise säilitamiseni.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus: eesmärgiks on reaalajas vestlemine TalTechi veebilehel (nõustamiskeskus; raamatukogu jm). Aluseks on andmesubjekti poolne teadlik vestluse algatamine ja andmete sisestamine.

Isikuandmete liigid: ees- ja perekonnanimi, e-post, teema, sõnumi sisu.

Isikuandmete allikad: chati akna andmeväljadesse sisestatud andmed.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik: alates loomisest/saamisest kuni hävitamiseni/alatise säilitamiseni.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus: eesmärgiks on laboriteenuste tellimine. Aluseks on andmesubjektiga kokkulepitava lepingu täitmine.

Isikuandmete liigid: ees- ja perekonnanimi, seotud asutuse/ettevõtte nimi, e-post, telefoninumber, probleemi kirjeldus, tellimuse sisu, manustatud dokumendid.

Isikuandmete allikad: laboriteenuse tellimise päringuvorm.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik:  alates loomisest/saamisest kuni hävitamiseni/ alatise säilitamiseni.

Küpsiste kasutamine veebilehtedel

Dokumendis on kirjeldatud küpsiste kasutamine Tallinna Tehnikaülikooli kodulehel https://taltech.ee/ ja teistel veebilehtedel, mida Tallinna Tehnikaülikool haldab (https://teejuht.taltech.ee/, https://virtuaaltuur.taltech.ee/, ...).  Privaatsuspoliitika ei rakendu lehtedel, mida ei hallata keskselt Tallinna Tehnikaülikooli Turunduse ja kommunikatsiooni osakonna poolt. Nende puhul on soovitatav tutvuda vastavate keskkondade privaatsuspoliitikatega.

Mis on küpsis? 

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse. Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebilehe külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi, veebilehe külastaja lõppseadme kõvakettale. Kui külastaja sama veebilehte uuesti külastab, siis tema veebibrauser loeb küpsist ja annab info tagasi veebilehele, mis algselt küpsise paigaldas. Küpsised ei ohusta veebilehe külastaja arvutit.

Missuguseid küpsiseid kasutab Tallinna Tehnikaülikool ja mis eesmärkidel? 

 • Seansiküpsised - need salvestuvad üksnes ajutiselt www.taltech.ee veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsised säilitatakse kuni veebilehe külastaja hoiab veebibrauserit avatuna peale veebilehele sisenemist. Seansiküpsised tuletavad veebilehele meelde, et külastaja on teinud eelmisel lehel valiku, et soovib info korduvat sisestamist vältida.
 • Püsiküpsised - need salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks. Soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärgiks on:
  veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebilehe kasutust;
  kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti Tallinna Tehnikaülikooli veebilehte kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. 
 • Kolmandate isikute küpsised - Tallinna Tehnikaülikool kasutab oma veebilehel kolmandate isikute küpsiseid, et suunata reklaame. Kolmandate isikute reklaamid kasutavad küpsiseid, mis salvestatakse lõppseadmesse, et hinnata reklaamide tõhusust ja individualiseerida reklaamide sisu, mida veebilehe külastajale kuvatakse. 

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida? 

Tallinna Tehnikaülikooli kasutatavad küpsised ei sisalda veebilehe külastaja isikuandmeid ja neid ei saa kasutada veebilehe külastaja isiku tuvastamiseks. Kui veebilehe külastaja soovib piirata küpsiste salvestamise lõppseadmesse või kustutada salvestatud küpsised, siis seda saab teha veebibrauseri sätete all. 

Aja jooksul võib Tallinna Tehnikaülikool küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

Kust saab lisateavet? 

Tallinna Tehnikaülikooli võrguressursside küpsisekasutuse töötlemise eest vastutavad infotehnoloogia osakonna ning e-kanalite keskuse töötajad. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil pr@taltech.ee