Tallinna Tehnikaülikool

Tallinnas

  • sügisest kevadeni toimuv 46-tunnine kursus gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Tunnid toimuvad kas ainult kontaktõppes või vajadusel ainult üle veebi. Keelekursuse eripära tõttu hübriidõpet ei toimu. Õpetaja Sanne Haab käsitleb kursusel järgmisi teemasid: sõnaliigid: käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad; verbid: liht-, liit-, ühend- ja väljendverbid; hääliku õigekiri; lausetüübid ja nende kirjavahemärgistamine; kokku- ja lahkukirjutamine; algustäheortogaafia; võõrsõnade õigekiri, tähendus, omasõnaline vaste; otse- ja kaudkõne; veaohtlikud sõnad, nende õigekiri; omadussõna võrded; lausestus, sõnade järjekord lauses; tuletised, liidete kasutamine ja õigekiri, sõnamoodustus; lauseliikmed; sõnavara mitmekesistamine (kõnekäänud, vanasõnad jm); kirjandiõpetus.
  • jaanuarist aprillini toimuv 28-tunnine kursus gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Tunnid toimuvad kas ainult kontaktõppes või vajadusel ainult üle veebi. Keelekursuse eripära tõttu hübriidõpet ei toimu. Õpetaja Helin Kask käsitleb kursusel järgmisi teemasid: häälikuühendiste õigekiri, veaohtlikud sõnad, tsitaat- ja võõrsõnad, kokku-lahkukirjutamine, numbrite ja lühendiste õigekiri, kirjavahemärgid ja lauseosade sidumine, tekstitüübid, eri liiki tekstid, jne.