Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolitusprogrammi jooksul saad teadmised kõigist jätkusuutliku arengu valdkondadest, rohepöörde väljakutsetest, uutest regulatsioonidest, organisatsiooni sotsiaalsest kapitalist ja juhtimiskultuurist. Neid teadmisi kombineerides saab jätkusuutlikkuse ekspert olla ettevõttes juhtrollis ESG tegevuste strateegilisel planeerimisel, säästva arengu ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisel, jätkusuutlikkuse raportite koostamisel ning uute ärimudelite väljatöötamisel ja klientide pikaajalistest huvidest lähtuvate toodete pakkumisel.

Target group:

Koolituse sihtgrupp on ettevõtted, kes tahavad tegeleda ühiskonna strateegiliste väljakutsete lahendamisega. Programmi käigus tekkivad kontaktid ja partnerlussuhted aitavad üheskoos suurte väljakutsetega hakkama saada. Koolitusele on oodatud spetsialistid ettevõtte erinevatest valdkondadest nagu finantsid, riskijuhtimine, personalijuhtimine, turundus, ekspordijuhtimine või tootearendus.

Topics:

Sissejuhatus ja ettevõtte strateegia; kliimamuutused ja globaalsed megatrendid; keskkonnaga seotud eesmärgid; juhtimisega seotud eesmärgid; inimkapitaliga seotud eesmärgid; ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid; jätkusuutlikkuse raporteerimine.

Study results:

Kursuse läbinu: tunneb olulisemaid globaalseid strateegiaid kliimamuutustega võitlemisel ja oskab neid väljakutseid siduda oma ettevõtte eesmärkidega; saab aru strateegilise juhtimise instrumentidest ja organisatsiooni kultuuri rollist jätkusuutlikkuse elluviimisel; mõistab Euroopa Liidu taksonoomia reegleid ja uusi regulatsioone; oskab koostada oma ettevõtte ESG aruandeid või muid teemakohaseid raporteid; näeb võimalusi ressursside säästmiseks ja ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtuks ettevõtte tootmistsüklis; oskab andmetega turvaliselt ümber käia; näeb uusi riske ning leiab nende maandamiseks sobivad vahendid; saab aru jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmise pikaajalisest finantskasust; oskab kaasata meeskondi kestliku arenguga seotud muudatuste algatamisse. Koolitusprogramm on korraldatud koostöös Swedbank Eestiga.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 70 academic hours
autonomous/other study: 34 academic hours

EAP:

4

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Merle Ojasoo, Mihkel Tamm, Siim Kannistu, Erkki Karo, Mike Wahl, Üllar Rammul, Janika Laht, Niina Dulova, Taavi Vaasma, Rutt Hints, Martin Thalfeldt, Wolfgang Gerstlberger, Ulrika Hurt, Tiia Plamus, Piret Otsason, Karen Silts, Olavi Lepp, Tea Kookmaa, Liina Randmann, Marina Järvis, Ülle Pind, Natalie Gurvitš-Suits, Kärt Kaasik-Kepler, Urmo Kübar, Erika Mandel, Helen Tammemäe, Maris Riim.

Contact:

Miili Tammeveski, 6203943, miili.tammeveski@taltech.ee

Price:

1780 € + VAT/participant

Price comment:

Koolituse täishind on 2373€ + KM, millest 25% tasub Swedbank Eesti. Koolitusele ootame ühest ettevõttest maksimaalselt ühte inimest. Koolituse hind sisaldab toitlustamist. Käibemaksu määr on alates 1.jaanuarist 2024 22%.

Registration deadline:

20.12.2023 23:59

Comment:

Koolitusele toimus eelregistreerimine kuni 30.11.23, mis ei taganud kohta koolitusel. Koolitusgruppi võeti vastu 25 osalejat ning grupp moodustati lähtuvalt varasematest teadmistest ja soovist rakendada koolitusel omandatut ettevõtte strateegilistes tegevustes. Koolitusel kasutatakse interaktiivseid õppemeetodeid – grupitöö, diskussioonid, kogemuste vahetamine, näidisjuhtumite lahendamine ja edulugude tutvustamine. Kursuse lõputööks ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse või ettevõtte ESG strateegia koostamine.

Location:

Swissôtel Tallinn

Timetable:

06.02.2024


10:00 - 17:15

Sissejuhatus ja ettevõtte strateegia - ESG ja selle olulisus majandustegevuses; rahvusvaheline regulatsioon, säästva arengu eesmärgid, taksonoomia, standardid ja metodoloogiad, organisatsiooni kaasamine; ettevõtte missioon ja eesmärgid kestlikus maailmas; indikaatorite valik ja valdkonnad, ettevõtete KPI-d.
Lector: Mihkel Tamm Swedbank Eesti ESG valdkonnajuht; Maris Riim Swedbank Eesti ESG juht; Merle Ojasoo TalTech ärikorralduse instituut, organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent; Siim Kannistu KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor.


20.02.2024


10:00 - 17:15

Kliimamuutused ja globaalsed megatrendid - kliimamuutused ja elurikkuse kadumine, globaalsed megatrendid ja seos säästva arengu eesmärkidega, ühiskondlikud muutused, avaliku ja erasektori koostöö uued suunad, innovatsiooni juhtimine, keeruliste väljakutsete eesmärgistamine, Ettevõtte strateegia ja korporatiivjuhtimine, seos jätkusuutlike eesmärkidega.
Lector: Mike Wahl TalTech ärikorralduse instituut, organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent; Janika Laht TalTechi energiatehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur; Üllar Rammul TalTech õppejõud, OÜ Inseneribüroo Steiger keskkonnaekspert; Erkki Karo TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor.


05.03.2024


10:00 - 17:15

Keskkonnaga seotud eesmärgid - ettevõtte keskkonna jalajälg, kasvuhoonegaaside emissioonid ja nende mõõtmine; maa- ja veekasutus; jäätmed ja olelusring ning hindamine; konfliktimineraalid; keskkonnamõjude vähendamise võimalused, ettevõtte kogemus/energiatõhusus, hoonete sisekliima, ressursiaudit.
Lector: Niina Dulova TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, vanemteadur; Taavi Vaasma, keskkonnaekspert, Sustinere; Rutt Hints TalTech geoloogia instituut, vanemteadur; Martin Thalfeldt TalTech ehituse ja arhitektuuri instituut, programmijuht.


19.03.2024


10:00 - 17:15

Keskkonnaga seotud eesmärgid - ringmajandus; eetiline väärtusahel, ringmajanduslikud ärimudelid ja suhted tarnijatega toorme ja jäätmete ümbertöötlemine, ringmajandus ja taaskasutus, keskkonnahoidlikud riigihanked, tootjavastutus ja probleemtoodete käitlemine.
Lector: Wolfgang Gerstlberger TalTech ärikorralduse instituut; Ulrika Hurt TalTech jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor; Piret Otsason Kliimaministeeriumi Ringmajanduse osakonna tootjavastutuse valdkonnajuht; Karen Silts Kliimaministeeriumi Rohereformi osakonna nõunik; ettevõtte külastus


02.04.2024


10:00 - 17:15

Inimkapitaliga seotud eesmärgid -  õiglane värbamine, palgavõrdsus ja võrdõiguslikkus; kaasamine ja võrdne kohtlemine; töötajate koolitamine ja õiglane koolituspoliitika, tagasiside praktikad, töökeskkonna reeglid, tulemustasustamine ja selle läbipaistvus.
Lector: Merle Ojasoo; Tiia Plamus TalTech materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut, programmijuht; Tea Kookmaa NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat ja tehnoloogiajuht


16.04.2024


10:00 - 17:15

Juhtimisega seotud eesmärgid - eetika ja korruptsiooni vältimine, korruptsioonijuhtumite käsitlemine, ettevõtte riskide hindamine, andmete turvalisus ja turvalised andmekogud
Lector: Olavi Lepp Swedbank Eesti juhatuse esimees; Liina Randmann TalTech ärikorralduse instituut, personalijuhtimise programmijuht; Liisa-Maria Lees Swedbank Eesti personalijuhi kohusetäitja; ettevõtte külastus


30.04.2024


10:00 - 17:15

Ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid - Finantsplaneerimine, jätkusuutlike tegevuste kavandamine ja eelarvestamine, mõju tegevuskuludele, partnerite ootused, töötajate kaasamine, toetustegevused
Lector: Tarmo Kadak TalTechi ärikorralduse instituudi õppetöö juht; Erika Mandel Tallinna Kaubamaja Grupp Jätkusuutlikkuse koordinaator; Kärt Kaasik-Kepler Swedbank Eesti koostöösuhete ja toetustegevuste juht; Urmo Kübar Praxis tegevjuht.


14.05.2024


10:00 - 17:15

Jätkusuutlikkuse raporteerimine - Teavitamisega seotud kohustused, organisatsiooni kaasamine protsessi, muutuste kajastamine, aus raporteerimine, tegevuste turundamine ja auditeerimine
Lector: Marina Järvis TalTechi töökeskkonna ja tööohutuse dotsent; Merle Ojasoo; Siim Kannistu KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor; Mari Salmu Milttoni jätkusuutlikkuse vanemkonsultant; Maris Riim Swedbank Eesti ESG juht


04.06.2024


10:00 - 17:15

Lõputöö kaitsmine - Lõputööks on ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, raporti või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse koostamine


Location:

Swissôtel Tallinn

Price:

1780 € + VAT/participant

Price comment:

Koolituse täishind on 2373€ + KM, millest 25% tasub Swedbank Eesti. Koolitusele ootame ühest ettevõttest maksimaalselt ühte inimest. Koolituse hind sisaldab toitlustamist. Käibemaksu määr on alates 1.jaanuarist 2024 22%.

Volume:

contact study:
70 academic hours
autonomous/other study:
34 academic hours

EAP:

4

Contact:

Miili Tammeveski, 6203943, miili.tammeveski@taltech.ee