Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud esmased teadmised ja oskused väikelaeva juhtimiseks.

Target group:

Merendushuvilised

Prerequisites:

Transpordiamet väljastab väikelaevajuhi tunnistuse isikule, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele (MSOS § 39 (4)).

Topics:

1. Terminoloogia ja merepraktika (10,0 tundi):
- väikelaeva ehitus, konstruktsiooni kategooriad ja osade nimetused,
- väikelaevadel kasutatavad mootori- ja käituritüübid, sealhulgas purjed,
- purjede abil liikuva väikelaeva erisused,
- erinevast materjalist otste omadused ja peamiste sõlmede kasutamine,
- väikelaevniku üldtunnustatud käitumisnormid,
- peamiste sõlmede tegemine ja kasutamine.

2. Püstuvus (2,0 tundi):
- väikelaeva püstuvuse ja uppumatuse alused,
- väikelaeva mereomadused ja trimm.

3. Meresõiduohutus (12,0 tundi):
- rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni (COLREG) merel kokkupõrke vältimise reeglid,
- Euroopa sisevetel liiklemise koodeksi (CEVNI) väikelaevu puudutavad sätted,
- meresõiduohutusalased õigusaktid,
- sisevetealased õigusaktid,
- tulekustutusvahendid ja tuleohutusnõuded väikelaevas,
- hädasignaalid ja nende kasutamise kord,
- rahvusvahelise signaalkoodi tähtsamad ühelipulised signaalid,
- päästevarustus,
- enesepääste ja inimese veest päästmise võtted,
- esmaabi.

4. Meteoroloogia (3,0 tundi):
- mereilmateate ja sisevete ilmateate saamise võimalused;
- kohalikud märgid ilma ennustamiseks;
- toimimine erinevates ilmaoludes.

5. Navigatsioon (36,0 tundi):
- Kursi määramine ja parandamine ning läbitud teekonna arvestamine,
- esemete nähtavuskauguse määramine,
- väikelaeva kiiruse määramine,
- asukoha määramise erinevad viisid navigatsioonil,
- orienteerumiseks toodrite, poide ja kaldamärkide ning tulede nähtavuskauguste kasutamine,
- poide ja kaldamärkide tulede iseloomud,
- mere- ja järvekaartide, jõeatlase ja käsiraamatute kasutamine navigatsiooni- ja lootsindusalase info saamiseks,
- kaarditöö.

6. Väikelaeva käsitsemine (4,0 tundi):
- väikelaeva juhtimise iseärasused sõltuvalt vee sügavusest, laevatee laiusest, tuulest, lainetusest ja voolust,
- ohutusnõuded sõidul, ankrus, manööverdamisel ja sadamas,
- madalalt pääsemine, leki likvideerimine ja pukseerimine,
- väikelaevaga sildumine, ankrusse jäämine ja ankrust lahkumine.

7. Merepääste ja -otsing (2,0 tundi):
- tegutsemine otsingu- ja päästeoperatsioonil ning õnnetusjuhtumist teatamine,
- rahvusvahelised hädasignaalid.

8. Keskkonnareostuse vältimine (1,0 tundi):
- keskkonnareostuse vältimine veekogul ja sadamas,
- avastatud reostusest või reostusjuhtumist teatamine.

9. Väikelaevajuhi praktika (10,0 tundi):
- kaatril (C-kategooria distantsjuhtimisega mootorpaadiga, mille mootori võimsus on üle 25 kW)
- purjejahil (purjepind on üle 25 m2).

Study results:

Tunneb väikelaevandusega seotud terminoloogiat ja merepraktikat
Teab, kuidas säilitada väikelaeva püstuvust
Teab, kuidas tagada väikelaeva ja inimeste ohutust
Tunneb väikelaeva ohutuks juhtimiseks vajalikku meteoroloogiat
Oskab väikelaevaga ohutult navigeerida
Oskab juhtida väikelaeva erinevates olukordades
Oskab tegutseda hädaolukordades
Oskab tegutseda keskkonnareostuse korral

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 70 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ringo Liepkalns

Marge Rennig

Andrei Pridannikov

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Price:

325 € + VAT/participant

Registration deadline:

31.12.2024 23:59

Comment:

Koolituse loengud toimuvad kohapeal ja lisaks saavad õppurid ligipääsu iseseisvat õppimist toetavasse Moodle e-õppekeskkonda. Õppeõigus kehtib 365 päeva alates hetkest, mil õppur on saatnud koolituse tasumist tõendava panga väljavõtte e-posti aadressile marinetraining@taltech.ee.

Attachment(s):

Price:

325 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
70 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee