Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda põhjalikke teadmisi andmekaitse põhimõtete rakendamiseks - see võimaldab kursuse lõpetanul asuda tööe andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid eksperdi tasandil tundva andmekaitsespetsialistina. Mahuka andmekaitsespetsialisti (DPO) koolituse raamistikuks on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Target group:

Andmekaitsespetsialisti kohale määratavad isikud, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad, valdkonna vastu huvi tundvad isikud

Prerequisites:

Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel.

Topics:

Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused

Study results:

Koolituse läbinu:
TEAB
- organisatsiooni toimimiseks vajalikku ELi ja siseriiklikku andmekaitseõigust;
- tunneb riigi- ja haldusala infoturbe põhimõtteid ja vastavaid õigusakte
- asjakohaseid tehnoloogiaid ja arenguid IKT ja infoturbe valdkonnas;
- andmeanalüütikat;
- riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikke ning meetodeid;
- andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise raamistikke ning meetodeid.

OSKAB
- kaasata organisatsiooni juhtkonda ja töötajaid;
- selgitada organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust;
- koostada ja ellu viia organisatsiooni andmekaitsealast strateegiat;
- koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut;
- tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 8 academic hours

Graduation document:

Tõend

Lector:

Andres Ojaver

Contact:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee

Price:

250 €/participant

Registration start

30.09.2024

Registration deadline:

11.11.2024 23:59

Location:

veebis ZOOMI platvormil

Location:

veebis ZOOMI platvormil

Price:

250 €/participant

Volume:

contact study:
8 academic hours

Contact:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee