Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda põhjalikke teadmisi andmekaitse põhimõtete rakendamiseks - see võimaldab kursuse lõpetanul asuda tööe andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid eksperdi tasandil tundva andmekaitsespetsialistina. Mahuka andmekaitsespetsialisti (DPO) koolituse raamistikuks on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Target group:

Andmekaitsespetsialisti kohale määratavad isikud, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad, valdkonna vastu huvi tundvad isikud

Prerequisites:

Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel.

Topics:

1. moodul: Sissejuhatus isikuandmete kaitse õigusesse. Isikuandmed. Isikuandmete töötlemise põhimõtted. Andmekaitsereform, isikuandmete kaitse valdkonda Euroopa Liidus reguleerivad õigusaktid
2. moodul: Vastutav ja volitatud töötleja. Andmesubjekti õigused ja kohustused (sh nn õigus olla unustatud), isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, töötlemine andmesubjekti nõusoleku alusel
3. moodul: Andmekaitselane mõjuhinnang
4. moodul: Andmekaitsespetsialist: õigused, kohustused, ülesanded
Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel
5. moodul: Valitud viimase aja probleeme ja kohtulahendeid isikuandmete kaitse valdkonnast
6. moodul: Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine: õiguskaitsevahendid, vastutus, karistused, trahvid
7. moodul: Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused. Euroopa Andmekaitsenõukogu. Ühtse kontrapunkti mehhanism.
8. moodul: Infoturbe-, teabe- ja riskihaldus. Isikuandmete ohu- ja riskihinnangute kaardistamine. Riskide analüüs ja nende juhtimise võimalused.
9. moodul: Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel
10. moodul: Infoturbe teadlikkuse tõstmine
11. moodul: Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja organisatsioonidele. Isikuandmete eriliikide töötlemine ja andmekaitse tagamine tervishoiuvaldkonnas

Study results:

Koolituse läbinu:
TEAB
- organisatsiooni toimimiseks vajalikku ELi ja siseriiklikku andmekaitseõigust;
- tunneb riigi- ja haldusala infoturbe põhimõtteid ja vastavaid õigusakte
- asjakohaseid tehnoloogiaid ja arenguid IKT ja infoturbe valdkonnas;
- andmeanalüütikat;
- riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikke ning meetodeid;
- andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise raamistikke ning meetodeid.

OSKAB
- kaasata organisatsiooni juhtkonda ja töötajaid;
- selgitada organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust;
- koostada ja ellu viia organisatsiooni andmekaitsealast strateegiat;
- koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut;
- tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 8 academic hours
autonomous/other study: 60 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

PU

Contact:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee

Price:

250 €/participant

Registration start

12.12.2024 23:59

Registration deadline:

13.12.2024 23:59

Comment:

See võib olla sinu uus eriala - osale kursusel ja soorita lõputest!

Location:

veebis

Location:

veebis

Price:

250 €/participant

Volume:

contact study:
8 academic hours
autonomous/other study:
60 academic hours

EAP:

1

Contact:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee