Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Põhiarusaamade andmine meditsiinikiirituse auditi heast tavast.

Target group:

Meditsiinikiiritust kasutavad spetsialistid.

Topics:

Õppemooduli sisuks on anda teadmised meditsiinikiirituse auditi teostamise heast tavast ning anda koolitusel osalejatele teadmisi olemaks nii auditeeritavad kui auditeerijad ja kasutamaks auditit meditsiinikiirituse kvaliteedi ja ohutuse arendamisel.

Study results:

Õppekava läbinu:
• Tunneb meditsiinikiirituse auditis kasutatavaid termineid, kvaliteedi indikaatorite ja standardite kehtestamise ja arendamise põhomõtteid;
• Tunneb kiirgusmeditsiinis enim kasutatavaid süsteeme (QUAADRIL, QUANUM, RP159), geneerilisi ja spetsiifilisi hindamiskriteeriume;
• Tunneb kiirgusmeditsiini auditi protsessi põhielemente;
• Tunneb kiirgusmeditsiini auditi juhtimise põhietappe.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 21 academic hours
autonomous/other study: 12/3 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech tunnistus

Price:

350 €/participant

Location:

SOC-309, Akadeemia tee 3, Tallinna Tehnikaülikool

Timetable:

11.06.2024


09:00 - 10:30

Sissejuhatus. Kursuse kava ülevaade. Kursuse eesmärgid ja õpiväljundid. Osavõtjate enesetutvustus: tour-de-table. Sissejuhatus terminoloogiasse: kvaliteet, meditsiinikiirituse kasutamise kvaliteedi dimensioonid, meditsiinikiriituse kasutamise hea tava, kvaliteedi indikaatorid, kvaliteedi standardid. Põhiväärtused meditsiinikiirituse kasutamisel nii tava- kui eriolukorras: põhjendatus, optimeerimine, kvaliteet, ohutus, efektiivsus, kliiniline tulemuslikkus, tõenduspõhine diagnostika.


10:45 - 12:45

Meditsiinikiirituse auditi kontseptsioon ja eesmärgid.


13:15 - 14:45

Meditsiinikiirituse sise- ja välisaudit.


15:00 - 15:45

Päeva kokkuvõte ja kodune ülesanne.


12.06.2024


09:00 - 09:45

Meditsiiinikiirituse auditi meetodid: QAADRIL, QUANUM, QUATRO.


09:45 - 10:30

Meditsiinikiirituse geneeriliste kriteeriumite auditeerimine: struktuur, protsessid, kliinline tulemuslikkus. Auditeeritavate dokumentide optimeerimine.


10:45 - 11:30

Meditsiinikiirituse auditi kulg, korraldus ja rahastamine.


11:30 - 12:15

Ettevalmistus auditiks.


13:15 - 14:45

Sise- ja välisauditi näited.


15:00 - 15:45

Päeva kokkuvõte


13.06.2024


09:00 - 10:30

Auditi kokkuvõtte koostamine. Auditi tulemuste prioriseerimine. Kokkuvõttev koosolek. Auditi aruande koostamine. Auditi raporti esitamine.


10:45 - 12:15

Tiimitöö korraldamine meditsiinikiirituse auditi läbiviimisel. Arsti, füüsiku või inseneri, tehniku rollid auditeerijana ja auditeeritavana.


13:15 - 14:45

Võimalikud karid meditsiinikiirituse auditis.


15:00 - 15:45

Kursuse kokkuvõte. Ettevalmistus lõputestiks.


15:45 - 23:59

Tagasiside- ja lõputest


14.06.2024


00:01 - 23:59

Tagasiside- ja lõputest


15.06.2024


00:01 - 23:59

Tagasiside- ja lõputest


Location:

SOC-309, Akadeemia tee 3, Tallinna Tehnikaülikool

Price:

350 €/participant

Volume:

contact study:
21 academic hours
autonomous/other study:
12/3 academic hours

EAP:

1