Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda süvendatud teadmisi ja oskuseid:
• elektrisüsteemide sh. hajaenergeetika plaanimise, projekteerimise ning nende tasuvuse hindamise valdkonnas;
• taastuvaid energiaallikaid kasutavatest elektri tootmise tehnoloogiatest ning elektrituulikute ja päikesepaneelide planeerimisest, püstitamisest ja arendamisest;
• hajatootmise liitumise ja sidumise kohta elektri- ja muude võrkudega nii on-grid kui ka off-grid lahenduste puhul;
• intelligentsetest elektrivõrkudes ja nullenergiahoonetest kasutatavatest elektritootmist ja -tarbimist balansseerivatest energia salvestitest, meetoditest ja juhtimisalgoritmidest ja nende mõjudest elektrisüsteemis;
• energeetika objektide tasuvuse kriitiliseks hindamiseks.

Target group:

Täiskasvanud õppijad, kes on omandanud vähemalt bakalaureusekraadi tasemele vastava hariduse ja soovivad omandada uusi valdkonnapädevusi või õppida juurde täiendavat eriala.

Prerequisites:

Haridusnõue bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Topics:

EES5150 Energia hajatootmine digitaliseeritud elektrivõrkudes/6 EAP/sügissemester
EEV5020 Energiahaldus elektri tarkvõrkudes/6 EAP/sügissemester
EES5130 Tuule- ja päikeseenergeetika /6 EAP/kevadsemester
EES5190 Hajaenergeetika - projekt/6 EAP/kevadsemester

Study results:

Mikrokraadikava edukalt läbinud:
• omandab süsteemse süvendatud ülevaate ja laiapõhjalised teadmised hübriidenergiasüsteemide eriala mõistetest, kasutatavatest tehnoloogiatest, uurimismeetoditest ning väikeelektrijaamade kasutatavusest energiasüsteemis;
• planeerib tuule- ja päikeseelektrijaamasid lähtuvalt asukoha spetsiifikast ja mõistab elektrivõrguga liitumise ja sidumise põhimõtteid;
• prognoosib, analüüsib ja hindab taastuvenergial talitlevate elektrijaamade talitlust ja nende juhusliku toodangu tasakaalustamise võimalusi energiasüsteemis;
• analüüsib hajaenergeetika tootmis- ja tarbimiskõveraid ning hindab nende alusel energiasalvestus- ja koormuste juhtimisvajadusi;
• analüüsib ja hindab hajatootmisseadmete ja salvestite majandusnäitajaid, nende rakendamisega seotud tulusid ja kulusid ning tasuvust.
• oskab iseseisvalt ja loovalt identifitseerida ja formuleerida hajaenergeetikaga seotud probleeme või uurimisküsimusi ning neid adekvaatsete meetoditega lahendada.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 176 academic hours
autonomous/other study: 448 academic hours

EAP:

24

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ivo Palu (EES5150)- Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Ivo Palu (EES5130) - Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Argo Rosin (EEV5020) - Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, Reeli Kuhi-Thalfeldt EES5190-Hajaenergeetika-projekt

Contact:

Marek Tull, marek.tull@taltech.ee; avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Price:

1320 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 20 osalejat. Kandideerimistingimused: Haridust tõendav dokument (bakalaureuse kraad)

Location:

Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

1320 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
176 academic hours
autonomous/other study:
448 academic hours

EAP:

24

Contact:

Marek Tull, marek.tull@taltech.ee; avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee