Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Pakkuda tööturu vajadustele vastavat koolitust teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks keskkonnakaitse ja kemikaaliohutuse valdkonnas.

Target group:

Oodatud on tootmisettevõtete (sh väikeettevõtete) töötajad; FIE-d, kes puutuvad kokku erinevate kemikaalidega; keemiainsenerid, keemiaprotsesside operaatorid; töötud, kes soovivad omandada kemikaaliohutuse- ja keskkonnakaitsealase kompetentse; õpetajad ja KOV töötajad, kui antud teadmised on neile tööalaselt vajalikud.
Samuti sobib mikrokraad keemialaborantidele täienduskoolituseks kutse taotlemisel.

Prerequisites:

Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri

Topics:

RAK0510 Kemikaaliohutus, 6 EAP/sügis, statsionaarõpe
RAH1250 Keskkonnakaitse ja säästev areng, 3 EAP/kevad, statsionaarõpe
RAE0740 Riski- ja ohutusõpetus, 3 EAP/kevad, statsionaarõpe

Study results:

Mikrokraadikava läbinu:
(1) tunneb kemikaalide ohtlikke omadusi ning oskab hinnata nende mõju inimtervisele ja keskkonnale;
(2) mõistab kemikaalide alase ohutuse põhimõtteid, tunneb kemikaalide käitlemisele esitatavaid nõudeid;
(3) oskab leida ja rakendada ohtlike kemikaalide käitlemist reguleerivaid seadusandlike akte;
(4) omab süsteemset ülevaadet keskkonnaprobleemidest ja keskkonnakaitse printsiipidest;
(5) tunneb atmosfääri- ja veekaitse ning jäätmekäitluse printsiipe;
(6) omab ettekujutust säästvatest tehnoloogiatest ja parimast võimalikust tehnikast;
(7) omab kompetentsust mikrokliima, valgustuse, müra, kiirguste, keemiliste jt tegurite poolt tekitatud ohtude ja riskidega toimetulemiseks.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 128 academic hours
autonomous/other study: 184 academic hours

EAP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kitty Teimann (RAK0510), Jesper Adamson (RAH1250), Ksenia Moskvina (RAE0740)

Contact:

Antonina Zguro, 5388 3032, antonina.zguro@taltech.ee

Price:

660 €/participant

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu maksimaalselt 6 osalejat.

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Location:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Price:

660 €/participant

Volume:

contact study:
128 academic hours
autonomous/other study:
184 academic hours

EAP:

12

Contact:

Antonina Zguro, 5388 3032, antonina.zguro@taltech.ee