Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Mikrokraadi läbimine võimaldab:
• saada uusi teadmisi ja oskusi toimetulekuks kiiresti muutuvas digiühiskonnas, eelduste loomist uute digi- ja äritehnoloogiate kasutamiseks äritegevuses;
• mõista ettevõtte äriprotsesside olemust ja eesmärke, nende loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid;
• tundma ning rakendama äriprotsesside analüüsimise metoodikaid;
• selgitada kvaliteedijuhtimise olemust ja tähtsust organisatsioonis; anda ülevaade kvaliteedijuhtimise arendamise võimalustest organisatsioonis lähtudes organisatsiooni küpsusest;
• saada vajalikud teadmised ja oskused digitaliseerumise valdkonnaülese mõju mõistmiseks; analüüsida murranguliste digitaalsete tegijate meelelaadi ning digimuutusega seonduvaid võimalusi ja ohte;
• laiendada teadmisi digitaalsest muutusest läbi ülevaate muudatuste juhtimise teooriast ja protsessidest nii organisatsiooni kui ka indiviidi tasandil.

Target group:

Digitaalsest ärijuhtimisest huvitatud inimesed, kes soovivad omandada valdkonnast sügavamaid teadmisi väiksemate moodulitena.

Prerequisites:

Bakalaureusekraad

Topics:

MMO5560 - Äriprotsesside juhtimine/6 EAP/sügissemester
MMK5300 - Kvaliteedijuhtimine/6 EAP/kevadsemester
MMO5580 - Digitaalsed muutused/6 EAP/kevadsemester

Study results:

• oskab argumenteeritult selgitada protsesside kavandamise, kaardistamise ja juhtimise vajadust ning nende seost strateegiliste eesmärkidega;
• oskab kavandada ja ellu viia protsesside kaardistamise tegevust ettevõttes;
• teab peamiste tootmis- ja teenindusprotsesside kavandamise etappe ning oskab kavandada tootmis- ja teenindusprotsesse;
• teab ja tunneb ressursside kasutamise üldiseid põhimõtteid tootmis- ja teenindusprotsessides ning oskab rakendada ressursside kasutamise tõhustamise meetodeid;
• oskab valida erinevad tootmis- ja teenindusprotsesside planeerimise ja kontrollimise meetodeid ja printsiipe;
• oskab rakendada protsesside pideva parendamise meetodeid;
• teab ja tunneb tootmis- ja teenindusprotsesside juhtimise praktilisi tööriistu ja meetodeid ning oskab neid kasutada erinevate protsessid korraldamises;
• mõistab kvaliteedijuhtimise fundamentaalseid printsiipe;
• oskab valida organisatsiooni vajadustele sobiva kvaliteedijuhtimise lähenemise ning juurutada kvaliteedijuhtimissüsteemi organisatsioonis;
• oskab identifitseerida parendusvõimalusi ning viia läbi lihtsamaid parendustegevusi;
• tunneb digitaalse muutuse põhimõtteid ja olulisemaid mõisteid;
• mõistab eestvedamise ja strateegia rolli digitaalsetes muudatustes;
• teab, mis on vajalik digitaalsete ettevõtete arendamiseks ja juhtimiseks;
• mõistab digimuutuste ja muudatuste juhtimise seost, saades aru muudatuste juhtimise psühholoogiast;
• on teadlik muudatuste juhtimise teooriatest ja protsessidest ning oskab neid erinevates olukordades rakendada.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 192 academic hours
autonomous/other study: 276 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Algis Perens (MMO5560) - Ärikorralduse instituut; Kaarel Krinal (MMK5300); Tarmo Koppel(MMO5580) - Ärikorralduse instituut

Contact:

Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Katrin Arvola

Price:

1260 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 20 osalejat. Kandideerimistingimuseks bakalaureusekraad.

Location:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Location:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Price:

1260 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
192 academic hours
autonomous/other study:
276 academic hours

EAP:

18

Contact:

Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Katrin Arvola