Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Mikrokraadikava eesmärk on aidata mõista ja lahendada inimeste juhtimise, koordineerimise ja koostööga seotud avaliku halduse süsteemitasandi juhtimisküsimusi. Esmalt analüüsitakse, millest sõltub keeruliste poliitikaprobleemide lahendamine avalikus sektoris ning kuidas inimeste, meeskondade ja võrgustike juhtimine aitavad poliitika eesmärke ellu viia. Keskendutakse koos tegutsemise tõketele ja õpitakse neid ületama. Antakse ülevaade avaliku teenistuse põhiküsimustest ning reformisuundadest Eestis ja mujal. Õpetatakse personalijuhtimise meetodeid ja funktsioone ning analüüsitakse personalijuhtimise teoreetiliste aluste paikapidavust ning praktikate rakendatavust avalikus sektoris.

Target group:

Avaliku sektori juhid, kelle ülesannete hulka kuulub inimeste, meeskondade ja võrgustike juhtimine.
Juhtimiskonsultandid, kes huvituvad avaliku sektori eripäradest.
Huvilised, kes näevad ennast tulevikus avaliku sektori organisatsiooni keskastme-, personali-, arendus-, projekti- või tippjuhina.

Prerequisites:

Haridusnõue: bakalaureusekraad
Oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust.

Kandideerimistingimused: CV ja motivatsioonikiri

Topics:

MNA5440 Koordineerimine ja koostöö keeruliste poliitikaprobleemide lahendamisel/6 EAP/sügissemester
MNA5430 Personalijuhtimine avalikus sektoris/6 EAP/sügissemester

Study results:

Kava lõpetanu
•mõistab avaliku poliitika probleemide olemust ning koordineerimise ja koostöö rolli poliitikate kujundamisel ja elluviimisel;
•teab koordineerimise baasmehhanisme ja instrumente;
•oskab planeerida võrgustiku-tüüpi koostöövormide tegevust ja ressursse;
•tunneb avaliku teenistuse põhiprintsiipe, avalikku eetikat ja ametnike käitumist reguleerivaid põhiväärtusi;
•tunneb erinevaid avaliku teenistuse süsteeme ning rahvusvahelisi reformisuundi viimastel aastakümnetel;
•teab Eesti avaliku teenistuse süsteemi põhialuseid, keskseid probleeme ning arenguvajadusi;
•hindab kriitiliselt erinevaid personalijuhtimise lähtealuseid, trende ja praktikaid ning analüüsib nende tugevaid ja nõrku külgi;
•tunneb personali valiku ja värbamissüsteemide ning karjäärijuhtimise rolli ja meetodeid avaliku teenistuse juhtimisel;
•mõistab ametnike hindamise ja tasustamise problemaatikat ning tunneb vastavaid meetodeid ja arenguid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 128 academic hours
autonomous/other study: 184 academic hours

EAP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Külli Sarapuu (MNA5440)- Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut; Tiina Randma-Liiv (MNA5430)- Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Contact:

Avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Piret Kähr, 620 2601, piret.kahr@taltech.ee

Price:

840 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Kandideerimistingimused: bakalaureusekraad,CV ja motivatsioonikiri (saata kylli.taro@taltech.ee), oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust.

Location:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Location:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Price:

840 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele

Volume:

contact study:
128 academic hours
autonomous/other study:
184 academic hours

EAP:

12

Contact:

Avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Piret Kähr, 620 2601, piret.kahr@taltech.ee