Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Mikrokraadikava eesmärk on anda laiapõhjaline oskus analüüsida ühiskondlikke probleeme, seada strateegilisi eesmärke, tulemusnäitajaid ning planeerida vajalikke tegevusi ja ressursse eesmärkide saavutamiseks. Õpetatakse mõistma strateegilise planeerimise eripära avalikus sektoris, tulemusjuhtimise ja poliitikaanalüüsi piire. Tutvustatakse poliitikaanalüüsi meetodeid ja poliitika hindamise rolli poliitikakujundamise tsüklis. Lihvitakse oskust hinnata juba tehtud poliitikaanalüüside kvaliteeti.

Target group:

•riigiametnikud ja riigi töötajad, kes tegelevad strateegilise planeerimise ja juhtimisega, poliitikakujundamise ja -analüüsiga; kursustel keskendutakse eelkõige keskvalitsuse tasandi analüüsile, kuid kasulikke teadmisi jagub ka kohaliku omavalitsuste ametnikele ja töötajatele;
•huvikaitse ühendused ja mõttekeskused, kelle eesmärgiks on avaliku poliitika analüüs ja mõjutamine;
•erasektori juhtimiskonsultandid ja analüütikud, kes pakuvad teenust ka avalikule sektorile.

Prerequisites:

Bakalaureusekraad
Lisatingimused: CV ja motivatsioonikiri, oskus lugeda ja mõista ingliskeelset teaduskirjandust

Topics:

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris/6 EAP/sügissemester (eesti keeles)
HHL1180 Poliitika analüüs ja hindamine/6 EAP/kevadsemester (eesti keeles)

Study results:

Kava lõpetanu
•mõistab strateegilise juhtimise, tulemusjuhtimise ja finantsjuhtimise reformide põhjuseid avalikus sektoris;
•toob välja avaliku ja erasektori strateegilise ja finantsjuhtimise peamised erinevused;
•püstitab asjakohased strateegilised eesmärgid ja valib sobivad tulemusindikaatorid;
•oskab koostada strateegilisi plaane avalikus sektoris, hinnata olemasolevaid plaane ja nende seoseid eelarvega;
•mõistab seoseid strateegilise planeerimise, tulemusjuhtimise, ressursside juhtimise ja poliitikaanalüüsi vahel;
•mõistab poliitikaanalüüsi ja hindamise rolli poliitikatsüklis;
•oskab kasutada peamiseid poliitikaanalüüsi meetodeid (kulu-tulu analüüs, õigusaktide mõju analüüs, kvalitatiivsed meetodid jne);
•saab aru poliitikaanalüüsi põhimõistetest (säästlikkus, tõhusus, mõjusus, võrdsus, piisavus, jätkusuutlikkus, kohasus jne);
•oskab hinnata teostatud poliitikaanalüüse ning nende põhjal tehtud soovituste kvaliteeti.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 128 academic hours
autonomous/other study: 184 academic hours

EAP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ringa Raudla (MNR5330) - Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut; Leno Saarniit (HHL1180) - Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Contact:

Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Külli Taro

Price:

840 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Kandideerimistingimused: bakalaureusekraad, CV ja motivatsioonikiri, oskus lugeda ja mõista ingliskeelset teaduskirjandust. Motivatsioonikirja hinnatakse kirjalikus dokumentide voorus.

Location:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Location:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Price:

840 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele

Volume:

contact study:
128 academic hours
autonomous/other study:
184 academic hours

EAP:

12

Contact:

Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Külli Taro