Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Mikrokraadi läbimine annab süstematiseeritud ülevaate digitaalse turunduse mõistetest, olemusest, kontseptuaalsest raamistikust ja rollist turunduses, integreeritud kommunikatsioonist digitaalsetes kanalites, turundusautomaatikast ning tehnoloogia arenguga seonduvatest probleemidest digitaalses turunduses.
Kava eesmärgiks on anda süvendatud teadmised turundusuuringute teoreetilistest alustest ja uuringute kasutamisest praktikas; õpetada kasutama peamisi elamus- ja teenusedisaini tööriistu ning harjutada äriedu tagavaid etnograafilisi vaatlusi ja sotsiaalseid suhtlemisoskusi. Saada süvendatud teadmisi brändi juhtimise teoreetilistest mudelitest ja brändi juhtimisest praktikas.

Target group:

Turundusvaldkonnas töötavad inimesed, kes soovivad omandada valdkonnast sügavamaid teadmisi väiksemate moodulitena.

Prerequisites:

Haridusnõue bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Topics:

MMM5490 Turunduse digitaliseerimine/6 EAP/sügisemester
MMM5420 Turundusuuringud/6 EAP/sügissemester
MMM5410 Tarbijakäitumine/6 EAP/kevadsemester
MMM5460 Brändi juhtimine/6 EAP/kevadsemester

Study results:

• orienteerub digitaalse turunduse terminoloogias;
• tunneb digitaalse turunduse meetmestikku ning kaasaegseid infokommunikatsiooni tehnoloogilisi võimalusi rakendamaks neid turunduses ja müügis;
• valdab digitaalse turundustegevuse korraldamiseks vajalikke oskusi;
• mõistab suurandmete rolli ja võimalusi kaasaegses turundustegevuses;
• läheneb teaduslikult uurimis- ja probleemilahendamisprojektidele;
• analüüsib uuringuandmeid kvantitatiivselt (sh andmekaeve);
• kasutab kvalitaiivse analüüsi meetodeid, visualiseerib ja interpreteerib tulemusi;
• tunneb elamusturunduse teoreetilisi aluseid, oskab disainida elamustooteid ja –teenuseid;
• orienteerub uutes turundusparadigmades;
• oskab rakendada peamisi teenusedisaini tööriistu kliendisegmendi määramiseks ja nende vajaduste kaardistamiseks;
• teab brändi juhtimise mudeleid ning oskab mõõta brändi tuntust läbi erinevate näitajate;
• valdab brändi uuringute meetodeid;
• oskab luua brändi praktikas ning mõõta ja määrata brändi positsiooni;
• teeb järeldusi ja parandusettepanekuid brändi positsiooni mõõtmistulemuste põhjal;
• oskab hinnata brändi selle näitajate põhjal.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 256 academic hours
autonomous/other study: 368 academic hours

EAP:

24

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

MMM5490- Kaarel Oja

MMM5420- Iivi Riivits-Arkonsuo

MMM5410- Oliver Parts

MMM5460- Rene Arvola

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Arvola

Price:

1680 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused: bakalaureusekraad

Location:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Location:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Price:

1680 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
256 academic hours
autonomous/other study:
368 academic hours

EAP:

24

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Arvola