Tallinn University of Technology

Mereökoloogia labor

Mereökoloogia labori uurimisteemad hõlmavad merevett, bakterplanktonit, fütoplanktonit, zooplanktonit ja põhjaelustikku.

Uurimismeetodid põhinevad peamiselt välimõõtmistel/proovikogumistel ja proovide laboratoorsel analüüsil, aga üha enam ka eksperimentaalsetel lähenemistel.

Meie eesmärgiks on mõista füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste tegurite omavahelisi seoseid ning uurida erinevate biogeokeemiliste protsesside ning inimtegevuse mõju mereorganismide dünaamikale ja jaotusele. Tegeleme nii alus- kui rakendusuuringutega.

Peamised uurimisteemad:

  • merevees sisalduvate anorgaaniliste ühendite sesoonne dünaamika, selle sõltuvus hüdrofüüsikalistest, meteoroloogilistest ja biogeokeemilistest protsessidest;
  • mere bakterplanktoni arvukuse, biomassi ja koosluste (metagenoomi analüüsi põhjal) uuringud nii ajalisel kui ruumilisel (horisontaalsel ja vertikaalsel) skaalal, erinevate kooslust iseloomustavate parameetrite sõltuvus valitsevatest keskkonnatingimustest ja liikidevahelistest interaktsioonidest;
  • mere fütoplanktoni sesoonne dünaamika, horisontaalne ja vertikaalne laigulisus ning selle sõltuvus valitsevatest hüdrofüüsikalistest ja toitainete tingimustest, muutused fütoplanktoni koosluse toitumiseelistuses ja fotosünteetilises aktiivsuses;
  • mere mikrozooplanktoni dünaamika, toitumisiseärasused (miksotroofia) ja toitumisaktiivsus;
  • mere füto- ja zoobentose dünaamika ning selle seosed inimtegevusest tingitud häiritusega (nt. sadamate ehituse ja nende ekspluatatsiooni mõju koosluste struktuurile, levikule, toidubaasile ja elupaikadele), zoobentose bioloogiline mitmekesisus, levik ning struktuuri määravad biootilised ja abiootilised tegurid, põhjaelustiku kasutamine indikaatorina rannikuvee seisundi hindamisel, toksiliste ainete (näit. raskmetallide ja/või naftaproduktide) ringlus  ümbritsevast keskkonnast põhjaelustiku kaudu toiduahela tipptarbijani;
  • mereprügi uuringud.

Kvaliteedipoliitika

TTÜ MSI Mereökoloogia labori kvaliteedijuhtimissüsteem

TTÜ MSI mereökoloogia labor loodi Instituudi eraldiseisva üksusena 01. märtsil 2012. a. Omaette üksuse loomise tingis aasta-aastalt suurenev teadustöö analüüside maht ning vajadus juurutada ja rakendada laboris EVS-EN ISO-IEC 17025 nõuetele vastav kvaliteedisüsteem.

TTÜ Meresüsteemide Instituudil on olemas pikaajalised mereuurimise kogemused, pidevalt on täiustatud nii proovivõtu- kui ka analüüsimeetodeid, osaletud rahvusvahelistes uurimisprojektides ja Eesti-sisestes ning rahvusvahelistes pädevuskatsetes.

Kvaliteedijuhtimissüsteem on osa TTÜ MSI mereökoloogia labori kvaliteedipoliitika ja kvaliteedieesmärkide kindlaksmääramiseks ning nende eesmärkide saavutamiseks. TTÜ MSI mereökoloogia labori tegevuse põhialuseks on tagada töö sooritamine vastavuses ettenähtud kvaliteedi kindlustamise printsiipidega ning juurutades ja järgides Eesti standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõudeid.

Kvaliteedi tunnustatus

TTÜ Meresüsteemide instituudi Mereökoloogia labor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud katselabor (registreerimisnumbriga L257) pinna- ja merevee analüüside teostamise vallas. 

Mereökoloogia labor sai 03. jaanuaril 2014.a. tunnustuse labori kvaliteedijuhtimissüsteemile ja 13 katsemetoodikale. Käesolevaks hetkeks on akrediteeritud 16 määratavat näitajat (sh kaks proovivõtu metoodikat). 

 Mereökoloogia labori akrediteerimisulatusega saab tutvuda EAK kodulehel - L257 lisa

Akrediteerimistunnistus on leitav SIIT.

Teenused

Laborianalüüsid

Mereökoloogia labori analüüside tulemused on olulisteks baasandmeteks TTÜ Meresüsteemide Instituudi teadustöös.

Lisaks pakub labor Instituudi väliselt merevee ja pinnavee bioloogiliste ja füüsikalis-keemiliste parameetrite määramise teenust ettevõtetele ja riiklikele institutsioonidele.

Analüüse teostatakse TTÜ Meresüsteemide Instituudi laboris Tallinnas Akadeemia tee 15A.

HINNAKIRI

Analüüs

Hind (€)

Hind koos KM-ga

proovi võtmine mereveest

kokkuleppel

kokkuleppel

pH

3.00

3.60

elektrijuhtivus

3.00

3.60

lahustunud hapnik (O2)

3.00

3.60

ortofosfaadid (PO4)

12.00

14.40

nitraadid (NO3)

15.00

18.00

amooniumlämmastik (NH4)

12.00

14.40

üldfosfor (Püld)

23.00

27.60

üldlämmastik (Nüld)

21.00

25.20

räni (Si)

12.00

14.40

hõljuvained

15.00

18.00

klorofüll a

25.00

30.00

fütoplanktoni liigiline koosseis, arvukus ja biomass (merevesi)

75.00

90.00

põhjaloomastiku liigiline koosseis, arvukus ja biomass (meri)

275.00
(3 osaproovi)

330.00

Dissertatsioonid

Doktoritööd

Silvie Lainela, "Merevee hapestumise mõju riimveelisele veekogule Läänemere näitel" (Juhendajad Dr. Andres Jaanus, Dr. Inga Lips)

Polina Turov, "Mikroplast Läänemeres - allikad, levikuteed ja ökoloogiline mõju" (Juhendaja Dr. Inga Lips)

Nelli Rünk, "Fütoplanktoni kevadõitseng Soome lahes - sõltuvus stratifikatsiooni kujunemisest kevadel ja mõju toitainete vertikaalsele jaotusele varasuvel" (Juhendajad Prof. Urmas Lips, Dr. Inga Lips)

Lara Podkuiko, "Kolmanda põlvkonna biodiisli ja bioetanooli tootmise võimalused ja iseärasused põhjamaistes tingimustes" (Juhendajad Prof. Timo Kikas, Dr. Inga Lips)

Magistritööd
Hasara Thennakoon, "Mikroplasti esinemine ja iseloom Eesti liivarandades", (Juhendajad Dr. Inga Lips, Polina Turov, MSc)

Katrin Orro, Metagenoomsel analüüsil põhinev mikroobikoosluse mitmekesisus Eesti rannikumeres" (Juhendajad, Dr. Inga Lips, Dr. Maria Cecilia Sarmiento Guerin)

Doktoritööd

Sirje Sildever, 2017, "Keskkonnategurite mõju fütoplanktoni kevadõitsengute liigilisele koosseisule Läänemeres" (Juhendaja Dr. Inga Lips)

Karin Ojamäe, 2016, "Miksotroofsete alveolaatide ökoloogia ja fotobioloogia Läänemeres" (Juhendaja Dr. Inga Lips)

Peeter Laas, 2016, "Bakterplanktoni koosluse ajalis-ruumiline nisijaotus läbi keskkonnagradientide Läänemeres" (Juhendaja Dr. Inga Lips)

Natalja Buhhalko, 2015, "Toitainete ja fütoplanktoni ajalis-ruumilist muutlikkust mõjutavad protsessid Soome lahes, Läänemeres" (Juhendaja Dr. Inga Lips)

Magistritööd

Jelena Šihhaleva, 2017, "Anorgaanilise fosfori dünaamika Soome lahe põhjalähedases veekihis" (Juhendajad Dr. Inga Lips, Dr. Eve Koort, PhD)

Valeria Lukaševitš, 2017, "Bakteriplanktoni arvukus ja fenotüüpiline struktuur ning selle ajaline muutlikkus Soome lahe ristlõike eufootilises tsoonis." (Juhendaja Dr. Kai Künnis-Beres)

Anneliis Peterson, 2015, "Miksotroofse dinoflagellaadi Heterocapsa triquetra kasvudünaamika ja toitainete omastamine." (Juhendajad Karin Ojamäe, MSc, Dr. Inga Lips)

Elina Šatova, 2015, "Bakterplanktoni koosluse ajalis-ruumiline muutlikkus läbi vertikaalsete hüppekihtide Soome lahes." (Juhendajad Peeter Laas, MSc, Dr. Inga Lips)