Tallinn University of Technology

Who are the newest doctorate degree recipients of TalTech and what were the topics on which they defend their theses? Who can we support in the near future?

doktoritööd

Here you can see all the doctoral theses* defended at TalTech in 2022 and the theses that will be defended soon!

26.01 – Eensalu, Jako Siim "Deposition of Sb2S3 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Photovoltaic Applications"(Päikesepatareides rakendatavate Sb2S3 õhukeste kilede sadestamine ultrahelipihustuspürolüüsi meetodil) 

28.01 – Küünal, Siim "Plant Mediated Synthesis of Silver-Based Nanoparticles and Their Use as Antimicrobial Agent in Environmentally-Friendly Applications" (Taime ekstrakti abil sünteesitud hõbedal põhinevad nanoosakesed ning nende kasutus antimikroobse vahendina keskkonnasõbralikes rakendustes)

7.03 – Leinakse, Madis "Estimation and Conversion of Static Load Models of Aggregated Transmission System Loads" (Ülekandevõrgu sõlmekoormuste staatiliste koormusmudelite määramine ja teisendamine) 

8.03 – Manninen, Henri "Data-driven Asset Management and Condition Assessment Methodology for Transmission Overhead Lines" (Ülekandevõrgu õhuliinide andmepõhine varahalduse ja seisundi hindamise metoodika)

17.03 – Sadam, Helle "Immunodominant Antibody Epitopes Associated with the Development of Multiple Sclerosis and Type 1 Narcolepsy – A Next-Generation Phage-Display Analysis" (Hulgiskleroosi ja tüüp 1 narkolepsiaga seotud immunodomineerivad antikeha epitoopide analüüs järgmise põlvkonna faagidisplei abil)

29.03 – Rosenberg, Merilin "Microbial Interactions with Inanimate Solid Surfaces: A Methodological Approach" (Mikroobide interaktsioonid tahkete eluta pindadega: metoodiline käsitlus)

31.03 – Khan, Sikandar Muhammad Zulqarnain "Narrowband Internet of Things (NB-IoT): from Radio Network Coverage to Device Energy Consumption Modeling and Energy-Efficient Application" (Kitsaribaline asjade internet (NB-IoT): raadiovõrgu katvusest seadme energiatarbe modelleerimise ja energiasäästliku rakenduseni)

7.04 – Heidari, Hamidreza "Development of Control Methods for Synchronous Reluctance Motors" (Sünkroonreluktantsmootorite juhtimismeetodite edasiarendus)

20.04 – Bağbaba, Ahmet Çağrı "Methods to Optimize Functional Safety Assessment for Automotive Integrated Circuits" (Meetodid autotööstuse kiipide funktsionaalse ohutuse hindamise optimeerimiseks)

3.05 – Sõmer, Tiia "Modelling Financially Motivated Cyber Crime" (Finantsiliselt motiveeritud küberkuritegevuse modelleerimine)

3.05 – Balakrishnan, Aneesh  "A Synthetic, Hierarchical Approach for Modelling and Managing Complex Systems’ Quality and Reliability" (Sünteetiline, hierarhiline lähenemine keerukate süsteemide kvaliteedi ja töökindluse modelleerimiseks ja haldamiseks)

18.05 – Tsap, Valentyna "eID Public Acceptance: Success Factors, Citizen Perception, and Impact of Electronic Identity" (eID avalik aktsepteerimine: edutegurid, kodanike pertseptsioon ja elektroonilise identiteedi mõju)

25.05 – Dwivedi, Vimal Kumar "A Legally Relevant Socio-Technical Language Development for Smart Contracts" (Arukate lepingute jaoks õiguslikult asjakohane sotsiaal-tehniline keelearendus)

26.05 – Suran, Shweta "A Generic Framework for Collective Intelligence Systems" (Kollektiivse intelligentsuse süsteemide üldine raamistik)

1.06 – Spycher-Krivonosova, Iuliia "The Impact of Internet Voting on Election Administration: Directing Implementation Towards a Blessing or a Curse" (E-hääletamise mõju valimiste korraldajatele: korralduse õnnestumise või läbikukkumise suunas juhtimine)

3.06 – Li, Xiaofeng  "Study of Cu2Ge(S,Se)3 and Cu2CdGe(S,Se)4 Monograin Powders for Photovoltaic Applications" (Cu2Ge(S,Se)3 ja Cu2CdGe(S,Se)4 monoterapulbrite uurimine ning kasutamine päikesepatareides)

3.06 – Hamburg, Anti "Realisation of Energy Renovation Targets of Estonian Apartment Buildings" (Eesti korterelamute renoveerimisel energiatõhususe eesmärkide saavutamine)

6.06 – Olowa, Theophilus Oluwarotimi Olatunde "Facilitating BIM-enabled Learning in Construction Education" (BIM’i kasutamine ehitusinseneride koolituses)

7.06 – Mishra, Kamini Atindrakumar "Kiraalsete uurea-põhiste molekulaarsete mahutite süntees ja rakendus" (Synthesis of Chiral Urea-based Macrocycles and their Application as Molecular Containers)

7.06 – Eha, Kairit  "Impact of Short-term Heat Treatment on the Structure and Functional Properties of Carrageenans" (Lühiajalise termilise töötluse mõju karragenaanide struktuurile ja funktsionaalsetele omadustele)

8.06 – Häring, Tobias "Research and Development of Energy Storage Control Strategies for Residential Area Microgrids" (Energiasalvestite juhtimisstrateegiate uurimine ja arendamine elamupiirkondade mikrovõrkudele)

13.06 – Silm, Estelle  "Asymmetric Organocatalytic Reactions of Cyclopentane-1,2-dione" (Tsüklopentaan-1,2-diooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid)

13.06 – Tõnismann, Teele "Research Funding Reforms in the Baltic States: Institutional Heritage, Internationalisation and Competition from 1988 to mid-2010s" (Teadusrahastuse reformid Balti riikides: institutsionaalne pärand, rahvusvahelistumine ja konkurents perioodil 1988 kuni 2010-ndate keskpaik) ​​

15.06 – Kivima, Evelin  "Characterising and Determining the Botanical Origin of Estonian Honeys" (Eesti mete iseloomustamine ja botaanilise päritolu määramine)

16.06 – Najafzadeh, Mahdiyyeh  "Multifunctional Energy Router for Residential Applications" (Multifunktsionaalne energiaruuter eramutele)

17.06 – Onga, Liina "Oxidation of Aqueous Organic Molecules in Gas-Phase Pulsed Corona Discharge: Impact of Operation Parameters" (Orgaaniliste molekulide oksüdeerimine gaasifaasilise koroona-impulss elektrilahendusega: töörežiimi parameetrite mõju)

17.06 – Matiushkin, Oleksandr  "Photovoltaic String Converter with Universal Compatibility with AC and DC Microgrids" (Alalis- ja vahelduvvoolu mikrovõrkudega ühilduv universaalne muundur päikese-elektrijaamadele)

17.06 – Hallik, Jaanus  "On Design Principles and Calculation Methods Related to Air Leakages and Thermal Bridges in Well-insulated Building Envelopes" (Õhulekete ja külmasildade mõju hindamise ja arvutamise põhimõtted hästi soojustatud piirdetarindite projekteerimisel)

17.06 – Lai, Xinhui  "Approaches to Extra-Functional Verification of Security and Reliability Aspects in Hardware Designs" (Riistvaraprojektide turva- ja töökindlusaspektide ekstrafunktsionaalse verifitseerimise lähenemisviisid)

20.06 – Masood, Ali  "Implementation and Demonstration of a Device-to-Device Communication System for Emergency and Critical Scenarios" (Seadmetevahelise sidesüsteemi rakendamine ja demonstreerimine hädaolukorra ja kriitiliste juhtumite jaoks)

21.06 – Alao, Percy Festus "Characterisation of Frost-Retted Hemp Fibres for Use as Reinforcement in Biocomposites" (Külmligu kanepikiudude karakteriseerimine kasutamiseks sarrusena biokomposiitides)

21.06 – Kukk, Villu "Hygrothermal Criteria for Design of Cross-Laminated Timber External Walls with Ventilated Facades" (Soojus- ja niiskustehnilised kriteeriumid tuulduva fassaadiga ristkihtliimpuidust välisseinte projekteerimiseks)

21.06 – Mwakwata, Collins Burton "Scheduling in Radio Resource Management for Massive Machine-Type Communications" (Raadioressursside planeerimine massiivse masin-masin tüüpi kommunikatsiooni korral)

21.06 – Sepúlveda Luque, Abel "A Novel Workflow for Early Design Stages to Ensure Daylight and Summer Thermal Comfort in Buildings" (Uudne töövoog projekteerimise algfaasis, et tagada päevavalgus ja suvine soojusmugavus hoonetes)

27.06 – Ess, Juri "Analysing the Behaviour of Road Users and Estimating Efficiency of Smart Pedestrian Crossing as a Tool for Sustainable Road Safety Improvement" (Liikluskäitumise analüüs ja targa ülekäiguraja tõhususe hindamine jätkusuutliku liiklusohutuse parandamiseks)

30.06 – Pihl, Olga  "Co-pyrolysis of Estonian Oil Shale with Polymer Wastes" (Eesti põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüs)

30.06 – Shabbir, Noman "Residential Energy Management System to Support Increased Renewable Penetration"(Taastuvenergiaallikate kasutustihedust toetav energiahaldussüsteem) 

Theses to be defended

4.07 – Volokhova, Maria "Magnetic Nanomaterials Synthesis and Functionalization for Biomedical Applications" (Magnetiliste nanomaterjalide süntees ja funktsionaliseerimine biomeditsiiniliste rakenduste jaoks)

6.07 – Mikola, Alo "Ventilation Performance in Deep Renovation of Multifamily Apartment Buildings" (Terviklikult renoveeritud korterelamute ventilatsioonisüsteemide toimivus) 

27.07 – Pattanaik, Vishwajeet  "Robust Web Annotations in Support of Knowledge Co-Creation" (Töökindlad veebiannotatsioonid teadmiste ühisloome toetamiseks)

26.08 – Ghisani, Fairouz "Synthesis and Characterization of Tetrahedrite Cu10Cd2Sb4S13 Monograin Powders for Photovoltaic Applications" (Tetraedriitsete Cu10Cd2Sb4S13 monoterapulbrite süntees ja iseloomustamine kasutamiseks päikesepatareides)

*list will be updated

Loading...