Tallinna Tehnikaülikool

Enefit Kaevanduste stipendium suurusega 1500 eurot õppeaasta jooksul on mõeldud mäendusettevõttega seotud eriala õppivatele üliõpilastele.

Kandideerimistingimused

Stipendium on ette nähtud kõrgkoolide üliõpilastele, kes asuvad õppima kõrgharidusasutusse mäendusettevõtte spetsiifikaga seotud erialadele (näiteks mäendus, raudteetehnika, mehhatroonika, eletroenergeetika).

Stipendiaat kohustub lõpetama õpingud nominaalkestuse jooksul, täites õppekava täies mahus ning asuma pärast õpingute lõpetamist vastava ettepaneku saamisel Enefit Kaevandused AS-i tööle oma kvalifikatsioonile vastaval ametikohal.

Stipendiaat kohustub läbima õppepraktika Enefit Kaevandused AS-i ettevõtetes.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada järgmised dokumendid ning edastada need märgusõnaga „STIPENDIUM" e-posti aadressile kaevandused@energia.ee:

  • täidetud stipendiumitaotlemise vorm
  • curriculum vitae (CV);
  • gümnaasiumi lõputunnistuse koopia (bakalaureuseõpe);
  • bakalaureuse diplomi koopia (magistriõpe);
  • motivatsioonikiri;
  • kinnituskiri õppima asumise kohta kõrgharidusõppeasutusse.

Stipendiaatide valikul ja hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

  • õppeedukus - gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,5 või eelnevate semestrite õppeplaanis olevate ainete sooritamine 85 % ulatuses positiivsele hindele;
  • eesti, vene ja inglise või saksa keele oskus;
  • motiveeritus end valitud erialal teostada ja valmisolek koostööks Enefit Kaevandused ASiga õpingute vältel ning lõppedes;
  • stipendiumi kandidaat ei tööta Eesti Energia AS kontserniga konkureerivas ettevõttes.

Stipendiumile saab kandideerida kuni 30. septembrini. Stipendiumi saajad avalikustatakse hiljemalt 31. oktoobriks.
Lisainfo: Riine Urbala riine.urbala@energia.ee