Tallinna Tehnikaülikool

Üldinfo

Erialastipendiumit (sh IT Akadeemia stipendiumid) on võimalik taotleda riigile prioriteetsetes valdkondades täiskoormusel õppival üliõpilastel, kes on alustanud õpinguid riigi poolt lepinguga  määratud õppekaval ja sisseastumisaastal, kuid mitte hiljem kui 2021/22.

Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ alusel.

  • Erialastipendiumi suuruseks on 160 eurot kuus.
  • Taotlusi saab esitada õppeinfosüsteemis (ÕIS ois2.ttu.ee > Dokumendid > Avaldused) kaks korda õppeaastas - septembri ja veebruari jooksul.
Regionaal fond

Millistel erialadel saab stipendiumit taotleda?

NB! Alates 2021/2022. õppeaastast bakalaureuseõppesse sisseastunud üliõpilased erialastipendiumit enam taotleda ei saa. Alates 2021. kalendriaastast it akadeemia stipendiumeid enam taotleda ei saa.

Kuni 2020/2021. õppeaastani  bakalaureuseõppesse sisseastunud üliõpilased saavad erialastipendiumit taotleda järgmistel õppekavadel: 

Riistvara arendus ja programmeerimine** Küberturbe tehnoloogiad*
Elektroenergeetika ja mehhatroonika** Maapõueressursid**
Informaatika** Materjalitehnoloogia*
Integreeritud tehnoloogiad* Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia**
IT süsteemide administreerimine** Tootearendus ja robootika*
IT süsteemide arendus* Äriinfotehnoloogia**


* Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.
** Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.

2020/2021. õppeaastal magistriõppesse sisseastunud üliõpilased saavad erialastipendiumi taotleda järgmistel õppekavadel: 

Arvutisüsteemid* Kütuste keemia ja tehnoloogia**
Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika* Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas*
Disaini ja tehnoloogia tulevik* Meditsiinitehnika ja -füüsika*
Elektroenergeetika** Mehhatroonika*
Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad* Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia*
Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid** Rakendusfüüsika**
Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika* Rakenduskeemia ja biotehnoloogia**
E-riigi tehnoloogiad ja teenused* Telekommunikatsioon*
Geenitehnoloogia** Tervishoiutehnoloogia*
Hajaenergeetika* Toidutehnoloogia ja -arendus**
Hooned ja rajatised** Tootearendus ja tootmistehnika**
Hoonete energiatõhusus* Tööstustehnika ja juhtimine**
Informaatika* Äriinfotehnoloogia**
Infosüsteemide analüüs ja kavandamine** Maa-teadused ja geotehnoloogia**
Küberkaitse*  


* Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.
** Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.

Muudatused alates 2020/2021. õppeaastast

2020/2021.õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilased, kes õpivad õppekavadel EAKI02 Hoonete sisekliima ja veetehnika, EDKR16 Keemiatehnoloogia, EDTR17 Telemaatika ja arukad süsteemid ning SDSR10 Meretehnika ja väikelaevaehitus ei saa nutika spetsialiseerumise erialastipendiumit taotleda, kuna nimetatud õppekavade nominaalaeg ületab toetuse abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaega.

Haridus- ja teadusministri 24. novembri 2015. a käskkirjaga nr 441 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ elluviimiseks“ kinnitati tingimused nutika spetsialiseerumise erialastipendiumite maksmiseks kõrghariduse I ja II astmel. Vastavalt toetuse andmise tingimustele on tegevuse abikõlblikkuse periood 01.08.2015 – 31.10.2023. See tähendab, et vastavaid erialastipendiume makstakse vaid selles ajavahemikus. Haridus- ja teadusministri eelnimetatud käskkirja lisa sätestab üldised raamtingimused ja eesmärgid meetmele. Käskkirja juurde kuulub seletuskiri, mis täpsustab, et SF rahastamiselt väljumine toimub sõltuvalt õppekava nominaalkestusest. Teisisõnu, väljumisstrateegia loogika seisneb selles, et õppekava nominaalkestus peab mahtuma tegevuste abikõlblikkuse perioodi sisse. Sellega luuakse eeldus, et üliõpilasel on õppekavale sisse astudes õigustatud ootus saada erialastipendiumi oma õppekava nominaalkestuse lõpuni. Seda toetab ka kogu meetme eesmärk, milleks on motiveerida noori valima õpinguteks ettevõtlusele ja riigile prioriteetseid valdkondi, õppima edukalt valitud erialal täiskoormusega ja nominaalajaga lõpetama.  

Lisaks: IT akadeemia stipendiumit alates 2021. kalendriaastast enam ei maksta.