Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool lähtub seisukohast, et kõigil peab olema ligipääs võimetekohasele haridusele. Toetame üliõpilasi, kelle erivajadus on tingitud puudest ning kes seetõttu vajavad kõrvalabi, juhendamist, erivahendeid või -tingimusi.

Pöörame tähelepanu universaalse disaini rakendamisele, tugiteenustele ja nõustamisele, et võimaldada erivajadustega üliõpilastele ligipääsu õppehoonetesse ja ühiselamutesse ning toetada nende võimalikult iseseisvat ja aktiivset osavõttu üliõpilaselust.

Erivajadusega õppijatel on võimalik saada infot ja nõustamist peer support nõustajalt ja tugiteenuste kontaktisikult järgmistel teemadel:

  • ülikooli sisseastumine ja õppimine
  • füüsilise õpikeskkonna kohandamine
  • õppetöö korraldus
  • elamistingimused
  • huvitegevus
  • toetuste ja stipendiumite taotlemise võimalused

Parimate õppe- ja elamistingimuste tagamiseks soovitame Sul ülikooli oma erivajadusest varakult teavitada, võttes ühendust erivajadustega üliõpilaste nõustaja, kontaktisiku või teaduskonnaga.

Arendame oma teenuseid pidevalt edasi ning ootame ka Sinu konstruktiivseid ettepanekud kõrgharidusõppe ja seda toetavate tegevuste paremaks korraldamiseks erivajadusega õppijatele.

  • Nõustamine on erivajadusega üliõpilastele TASUTA.
  • Palume kohtumise eelnevalt e-kirja teel kokku leppida!

Kontakt

Õppetegvuses osalemine

Kui teil on tekkinud õppetöö käigus erivajadusest tulenevaid küsimusi, soovitame võtta ühendust oma instituudi, dekanaadi ja õppejõuga. Kogemused näitavad, et igale probleemile leidub lahendus. Vajadusel pöörduge kindlasti TalTechi üliõpilasesinduse või erivajadustega üliõpilaste kontaktisiku poole (sotsiaal@tipikas.ee; sven.kollamets@taltech.ee).

Puudest tulenevate ja õppetöö käigus tekkivate lisakulude katmiseks on soovitav taotleda erinevaid toetusi ja stipendiume või teenuseid kohalikult omavalitsuselt. Täpsem info alajaotuses "Toetused ja teenused".

Julgustame erivajadusega üliõpilasi võimaluse piires võtma osa kõigest, millest huvitute – rahvusvahelised nädalad, õpilasvahetused (Erasmus), üliõpilasesinduse töö, kursuseüritused, noortevahetused (Programm Euroopa Noored), Euroopa Vabatahtlik Teenistus jpm.

Nagu igal üliõpilasel on ka erivajadusega üliõpilasel õigus võtta akadeemilist puhkust omal soovil kuni 2 semestrit ja tervislikel põhjustel kuni 4 semestrit. Samuti on igal vähemalt osakoormuse nõudeid täitval üliõpilasel õigus taotleda 2 lisasemestrit.

Üliõpilane, kellele on määratud kehtiv raske või sügav puue või kes on puudega lapse vanem või hooldaja, vabastatakse taotluse alusel õppekulude hüvitamisest nii täis- kui ka osakoormusel õppides. Õppekulude hüvitamisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 30. septembrini ja kevadsemestril 15. veebruarini (ÕKE § 9 lg 2).

Täpsemat infot saab küsida oma teaduskonna dekanaadist.