Tallinna Tehnikaülikool

Praktika- ja tööpakkumiste vahendamine

TalTechi Nõustamiskeskus vahendab üliõpilastele erialadega seotud praktika- ja tööpakkumisi

Praktikapakkumised: 

 • edastame pakkumised teaduskondade praktika kuraatoritele, kes saadavad need üliõpilastele
 • prindime kuulutused mustvalgena A4-formaadis paberile ja lisame need Nõustamiskeskuse praktikapakkumiste stendile
 • jagame Nõustamiskeskuse Facebook'i leheküljel

Tööpakkumised: 

 • edastame vastavate erialade programmijuhtidele, kes saadavad need üliõpilastele

Praktika- ja tööpakkumiste vahendamine on tasutaÜlikool jätab endale õiguse mitte-erialaseid või ebasobivaid tööpakkumisi mitte edastada.

Koostööpakkumised praktika- ja karjäärivaldkonnas võib edastada praktika@taltech.ee

NB! Majandusteaduskonna üliõpilastele saab praktikapakkumisi jagada teaduskonna praktikaportaali vahendusel. Portaal on ainus kanal majandusteaduskonna tudengitele praktikapakkumiste edastamiseks. Lisainfo: sbg.career@taltech.ee
 

Nõuded pakkumistele

Praktikapakkumised

 • aadressile praktika@taltech.ee
 • eesti või inglise keeles
 • PDF ja sotsiaalmeediasse sobiv vorming (prindime mustvalgelt ka praktikastendile; värvilised plakatid võib tuua Ehitajate tee 5, õppehoone U04, ruum 104)
 • 1 A4

Pakkumine peaks sisaldama järgmist infot:

 • eriala(de) nimetus(ed), mille tudengitele on pakkumine mõeldud (vaata ÕIS-õppekavad)
 • ettevõtte nimi ja lühitutvustus
 • praktika kestus
 • tööülesanded (enne praktikale asumist kooskõlastatakse tööülesanded praktika kuraatoriga)
 • töökeel (ingliskeelsed pakkumised edastame ka välistudengitele)
 • Kas praktika on tasustatud?
 • kandideerimise nõuded ja tähtaeg

Tööpakkumised

Lõputööde teemade vahendamine

Nõustamiskeskus vahendab üliõpilastele ka erialadega seotud lõputöö teemade pakkumisi. Selleks tuleks saata aadressile praktika@taltech.ee lühike kirjeldus lõputöö teema kohta ning erialade nimed, mille üliõpilastele soovitakse pakkumist edastada.

Nõustamiskeskus edastab pakkumised vastavate erialade programmijuhtidele.

Praktikavaldkonna arendamine

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Projekti nimi: EDU projekt - tööturu vajadustele vastavate ning kõrgharidust toetavate meeskonnapraktika koostöövormide piloteerimine ja jagamine
Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)
Projekti number: 2014-2020.1.05.20-0636
Taotlusvoor: 1.5.2 ATV3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine
praktikasüsteemi arendamisel - 05.10.2020-19.11.2020
Kogumaksumus (EUR): 122 702,64
Projekti periood: 01.01.2021 - 31.12.2022

Projekti eesmärk on koostöös tööandjatega välja töötada ja piloteerida üliõpilaste
probleemipõhist meeskonnapraktikat (sh juhend- ja abimaterjale) ning juurutada
/jagada erinevaid koostöövorme nii TalTechis kui ka laiemalt, sh õppejõudude
stažeerimist, laiendades sealjuures olemasolevat tööandjate ringi. Koolitada
ettevõtete ja ülikooli praktikajuhendajaid, et valmistada neid paremini ette erinevate
meekonnapraktika vormide läbiviimiseks.

Projekti tulemusena:

 • Töötatakse välja ja viiakse läbi ühised (ülikool ja tööandjad) praktikajuhendajate koolitused; seeläbi on ülikooli ja tööandjate poolsetel praktikajuhendajatel ühtlustunud arusaam praktika eesmärkidest, väljunditest ja protsessist, ootused praktikakorraldusele, praktikantidele ja erinevate osapoolte rollidele. 

Toimunud koolitused:

1. Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus 
Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.
I koolituse toimumisaeg: 19.05-02.06.2021

II koolituse toimumisaeg: 20.09-27.09.2021

III koolituse toimumisaeg: 31.01.-07.02.2022

IV koolituse toimumisaeg: 04.04-18.04.2022

V koolituse toimumisaeg: 14.10-20.10.2022

2. Praktikajuhendajate pedagoogiline koolitus, mille eesmärgiks on tunda täiskasvanud õppija eripärasid; osata valida õpetamismeetodeid ning anda tagasisidet; anda ülevaade täiskasvanuõppe üldistest strateegiatest; mõista enda kui praktikajuhendaja rolli ning didaktilist pädevust praktikantide toetamisel ja nõustamisel ning õpikeskkonna loomisel praktika käigus.
Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, ülikoolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.
I koolituse toimumisaeg: 01.11–29.11.2021

II koolituse toimumisaeg: 07.03-21.03.2022

III koolituse toimumisaeg: 21.11-05.12.2022

3. Ettevõtte praktika juhendajate koolitus 
Sihtgrupp: Ettevõtte praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad. Ülikoolipoolsed praktika kuraatorid ja praktika juhendajad.
I koolituse toimumisaeg: 05.11–12.11.2021

II koolituse toimumisaeg: 31.01.-07.02.2022

III koolituse toimumisaeg: 04.04.-11.04.2022

4. Inseneri valdkonnapõhiste ettevõtete praktikajuhendajate koolitus. Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.

I koolituse toimumisaeg: 12.05 ja 19.05.2022

 • Koostatakse ülikooliülene meeskonnapraktika korraldust kirjeldav dokumentatsioon, sh. ülikooliülesed juhendmaterjalid erinevatele praktikaga seotud rollidele (üliõpilane, ülikooli praktika kuraator, ettevõttepoolne juhendaja). 

Meeskonnapraktika hea tava

Meeskonnapraktika kolmepoolne leping

Meeskonnapraktika koostööleping

 • Piloteeritakse probleemipõhise meeskonnapraktika läbiviimist.

1. Probleem/projekt: Hambaröntgeni jaoks kallimaatori modelleerimine, kalibreerimine ja valmistamistehnoloogia koostamine

Sihtrühm/tellija: SA Ida-Viru Keskhaigla

Toimumisaeg: 01.10.2021 – 31.01.2022

2. Probleem/projekt: Temperatuuri jälgimissüsteem

Sihtrühm/tellija: SA Ida-Viru Keskhaigla

Toimumisaeg: 20.10.2021-20.01.2022

3. Probleem/projekt: Klientide jaoks köögikappide kokkupanemiseks juhendvideote valmistamine

Sihtrühm/tellija: TNC Components OÜ

Toimumisaeg: 29.06.2022 – 30.09.2022

4. Probleem/projekt: Apache Superset BI tarkvara testimine haigla andmetel

Sihtrühm/tellija: SA Ida-Viru Keskhaigla

Toimumisaeg: 08.06.2022 – 12.09.2022

5. Probleem/projekt: Hüdrograafiline mõõdistamine

Sihtrühm/tellija: Lotrell Service OÜ

Toimumisaeg: 09.05.2022 – 10.05.2022

 • Eriala õppejõud stažeerivad tööandjate juures, et õppekavade arendamisel lähtutaks enam tööandjate ootustest ja vajadustest

Ettevõtetes stažeeris kokku 24. töötaja juhendamisel 21 õppejõudu. Stažeerimisvõimalusi ja juhendamist pakkusid:

Elektrilevi OÜ

AS Eesti Energia

Perekond Piidivabrik MTÜ

Keskkonnaagentuur

Enefit Power AS

Sixfold OÜ

Green Industry Services OÜ

ESB Service Group OÜ

Mavill OÜ

Viru Keemia Grupp

Kliendiuuringud.ee

Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Hades Geodeesia OÜ

HeatConsult OÜ

Põldma Kaubanduse AS

Gabriel Scientific OÜ

 • Õppetöösse kaasatakse uued praktikud, et õppeained muuta praktilisemaks ja suurendada üliõpilaste silmaringi tööandjate juures rakendatavate tehnoloogiate osas. 

Õppetöö läbiviimisesse kaasati 23 praktikut. Projektis osalenud ettevõtted:

1. Viru Keemia Grupp AS, loeng „Viru Keemia Grupp AS-s kasutusolevate IT süsteemide ülevaatus“

2. Wienerberger AS, loeng „Keraamiliste ehitusmaterjalide tootmise tehnoloogia AS Wienerbergi näitel“

3. VKG Energia OÜ, loeng „Elektriseadmete kaitse ja arvutused (kaabli- ja õhuliinide kaitse, sünkroongeneraatori kaitse, trafode kaitse jt)“

4. Enefit Connect OÜ, loeng „Elektrivõrgu ja elektritarvikute kaitsed, releekaitse ning automaatika“

5. MHJ management OÜ, loeng „Rõivaste 2D ja 3D tarkvara CLO praktiline tutvustus edasijõudnutele“ ja „Rõivaste 2D ja 3D tarkvara CLO praktiline tutvustus algajatele“

6. TopMarine OÜ, loeng „Ujuvkaide konstruktsioonid“

7. MTÜ Mondo, loeng „Marketing macroenvironment component natural environment“

8. Directo OÜ, loeng „Business Software Solutions“

9. Viru Keemia Grupp OÜ, loeng „Põlevkivi termilise töötlemise TSK tehnoloogia" ja "Põlevkivi termilise töötlemise GSK tehnoloogia“

10. OÜ Turbliss, „Juhtimine ja eestvedamine“

11. Maa-amet, loeng „ Erinevate geodeetiliste mõõtevahendite tutvustus: digitaalnivelliir ja selle invarkoodiga latid, staatilise GNSS mõõtmise vahendid ja RTK GNSS seadmed. Praktiline harjutus: RTK GNSS seadmetega mõõdistamine“

12. SA Hiiumaa Sadam, loeng „Eesti väikesed sadamad ning nende areng“

13. Transpordiamet, loeng „Keda see merepõhi ikka huvitab?“

14. Transpordiamet, loeng „Ujumismärkidest ja laternatest“

15. Purecode OÜ, loeng „Programmeerimise rakendamisest hüdrograafias“

16. AlphaGIS OÜ, loeng „GISi praktilised rakendused + praktikum“

17. Merekool, "Töökeskkonna ohutus merenduses“

18. TopMarine OÜ, „Ujuvkaide konstruktsioonid ja nende kasutamine“

19. Keskkonnaagentuur, loeng „Meteoroloogiline seire“

20. Keskkonnaagentuur, loeng „Sateliidiandmete kasutajatest operatiivteenustest, kaugseirepõhise jääkaardi koostamine“

21. Transpordiamet loeng „Veeteede navigatsiooniseadmed“

22. Stella Soomlais stuudio/Artisana OÜ, loengute „Ringdisaini põhimõtete tutvustamine“, „Sissejuhatus ja ülevaade erinevatest loomanahkadest“, „ Naha pinnatöötlus ja parkimisprotsess“, „Naha kasutusalad ja hooldamine“ ja „Alternatiivid loomanahale“

23. Hansatours OÜ, loeng „Kommunikatsiooni põhiprintsiibid. Ettekande ettevalmistamine. Esinemine“

EDU projekti käigus pakkusime ettevõtete esindajatele koolitusi, mida toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Toimunud koolitused

 1. Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus 
  Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.
  Toimumisaeg: 20. - 27.09.2021 ja 14.10-20.10.2022
 2. Praktikajuhendajate pedagoogiline koolitus, mille eesmärgiks on tunda täiskasvanud õppija eripärasid; osata valida õpetamismeetodeid ning anda tagasisidet; anda ülevaade täiskasvanuõppe üldistest strateegiatest; mõista enda kui praktikajuhendaja rolli ning didaktilist pädevust praktikantide toetamisel ja nõustamisel ning õpikeskkonna loomisel praktika käigus.
  Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, ülikoolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid.
  Toimumisaeg: 01.11-29.11.2021, 7.03-21.03.2022 ja 21.11-05.12.2022
 3. Ettevõtte praktika juhendajate koolitus 
  Sihtgrupp: Ettevõtte praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad. Ülikoolipoolsed praktika kuraatorid ja praktika juhendajad.
  Toimumisaeg: 05. - 12.11.2021, 31.01 - 07.02.2022, 04.-11.04.2022 ja 28.11-5.12.2022
 4. Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus (vene keeles). Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid. Toimumisaeg: 31.01 - 07.02.2022
 5. Inseneri valdkonnapõhiste ettevõtete praktikajuhendajate koolitus. Sihtgrupp: Praktika ja tööpõhise õppe koordinaatorid, koolipoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad ning ettevõttepoolsed praktika ja töökohapõhise õppe juhendajad ja juhid. Toimumisaeg 12.05.2022—19.05.2022 ja 24.11-8.12.2022

Kontakt