Tallinna Tehnikaülikool

Rahvusvaheline Inseneripedagoogika Ühing

Rahvusvaheline Inseneripedagoogika Ühing IGIP
IGIPEesti Inseneripedagoogika Keskus on IGIP'i esinduseks Eestis ja terves Balti regioonis.

Rahvusvaheline Insneripedagoogika Ühing IGIP loodi 1972. aastal Klagenfurti Ülikoolis, Austrias, selle presidendiks oli esimese 30 aasta jooksul prof Dr Adolf Melezinek. Ühing on laienenud aastate jooksul ülemaailmseks ühenduseks. 2008. aastal oli IGIP’il liikmeid 75. riigist, sealhulgas ka Eestist. IGIP on konsultatiivorganiks nii UNESCO-le kui ka UNIDO-le.

IGIP-i missiooniks on  inseneripedagoogika arendamine ja kaasajastamine: 

tehnikaõppejõudude ja -õpetajate koolitamise koordineerimine;
õppekavaarendus tehnikaõpetajate- ja õppejõudude koolitamiseks kõigil õppetasemetel;
mõjusate, õpilasekesksete aktiivõppemeetodite väljatöötamine ja tutvustamine tehnikaõpetuses;
laboratoorse õppetöö didaktika kaasajastamine;
ülesannete lahendamise õpetamiseks mõjusate õppemeetodite väljatöötamine;
kaasaegse meedia ja e-õppe kasutamise soovitamine tehnikaainete õpetamisel;
keeleõppe integreerimine tehnikaõpetusse.
Samuti arendatakse hindamismeetodeid ja –kriteeriume tehnikaõpetuses, propageeritakse lihtsaltmõistetavuse, suhtlemisoskuste, akadeemilise kirjutamise oskuse, küsimuste-vastuste tehnika olulisust ja meeskonnatöö kasutamist, aga ka eetiliste aspektide ning erinevate kultuuride mõjuga arvestamist tehnikaõpetuses.

IGIP omistab rahvusvahelise akrediteeritud insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.PAED.IGIP ja peab insenerpedagoogide ülemaailmset registrit. ING.PAED.IGIP kvalifikatsioon omistatakse pedagoogile, kes omab akadeemilist tehnilist kõrgharidust, kellel on vähemalt üheaastane töökogemus insenerihariduse vallas ja kes on läbinud IGIP’i poolt akrediteeritud õppeasutuses insenerpedagoogi koolituse akrediteeritud õppekava alusel.

ING.PAED.IGIP kvalifikatsioon tõendab, et tehnikavaldkonna õpetaja või õppejõud, kes omab tehnilist kõrgharidust õpetatavas erialas, on läbinud rahvusvaheliselt tunnustatud insenerpedagoogilise koolituse IGIP poolt akrediteeritud keskuses, akrediteeritud õppekava alusel ja on omandanud seeläbi tehnikavaldkonna õppeainete õpetamiseks vajalikud kompetentsid.

Täna töötab Eesti põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides kokku 99 ING.PAED.IGIP kvalifikatsiooniga insenerpedagoogi, neist 52 TalTechis.