Tallinna Tehnikaülikool

Koostöö tudengiga

Siit lehelt leiate esmase info meie teaduskonna tudengeid ja tööandjaid kokkutoovate koostöövõimaluste kohta. 

Täiendavate koostöövõimaluste arutamiseks võtke palun ühendust teaduskonna koostööprojektide koordinaatori Jelena Fominaga (jelena.fomina@taltech.ee).

Erialased praktikapakkumised lisame teaduskonna pakkumiste lehele

Pakkumiste edastamiseks palun saatke pakkumine eelistatult lingina või failina aadressile: liisi.ilu@taltech.ee. Juhul, kui pole teisiti kokku lepitud, hoiame tähtajata pakkumisi kodulehel kuu aega. 

Pakkumiste lehel kuvame ainult IT-teaduskonna tudengitele sobivaid erialaseid väljakutseid.
Lisaks asuvad IT-teaduskonna tudengite peamistes õppehoonetes (Akadeemia tee 15A, Raja 4C) stendid, kuhu võib lisada väljaprinditud kujul pakkumisi (kuni A3 suuruses).

Pakkumised, mis ei ole suunatud IT-tudengitele, või on suunatud ka teiste teaduskondade tudengitele, soovitame edastada praktika@taltech.ee aadressile (ülikooli nõustamiskeskus).

Praktikapakkumised

Õppekavakohaste praktikate korral eeldame, et tööandja annab ennekõike tudengile võimaluse rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi erialases töös. Tudengi vastutus on eelnevalt veenduda (vajadusel oma õppekava praktikakuraatoriga kooskõlastades), kas pakutav praktikakoht on sobilik vastaval õppekaval praktika läbimiseks.

Lisaks on oluline, et praktikaperioodi vältel on tudengile tööandja poolt tagatud erialase juhendaja olemasolu, kes toetab tudengit, annab jooksvat tagasisidet ning perioodi lõpus annab omapoolse hinnangu tudengi sooritusele.

Tööpakkumised

Oleme avatud kuvama tudengitele erialaseid tööpakkumisi, kuid eelistame selliseid, mis on oma olemuselt tudengisõbralikud ehk mõeldud õppivale-õpinguid lõpetavale tudengile. 

Tudengisõbraliku pakkumise puhul eeldame, et:

  • tööandja on valmis arvestama, et kandideerijad on õppivad tudengid;
  • tööandja on avatud paindlike lahenduste leidmisele, mis võimaldavad tudengid paralleelselt töökohustustele osaleda ka õppetöös;
  • tudeng saab vajadusel omandatud kogemuse baasil kaitsta praktika;
  • tööandja on võimalusel valmis pakkuma tudengile lõputöö teemat, sh kaasjuhendama tudengit töö elluviimisel (akadeemiline lõputöö juhendaja määratakse ülikooli poolt). 
     

Õppeainete raames loengute lugemine

Juhul, kui teie tegevusvaldkond on unikaalne ning soovite oma tegevusvaldkonna väljakutseid või lahendusi/tehnoloogiaid tutvustada, või teie meeskonnas töötab spetsialiste, kes omavad häid erialapädevusi ning sooviks neid üliõpilastega jagada, siis hea meelega kaardistame, kas teaduskonnas on lugemisel õppeaineid, kuhu teemat oleks võimalik ühekordse loenguna integreerida. Palume võimalikul esinejal koostada planeeritavast loenguteemast lühike (paariminutiline) tutvustav video, mille edastame õppejõududele. Huvi korral viime esineja kokku konkreetse õppejõuga, kes koostöös esinejaga leiab kõige sobivama aja ja vormi teema integreerimiseks õppetöösse.

Avalikud loengud/seminarid/workshopid

Juhul, kui teema, millest soovite rääkida, kõnetab laiemat ringi tudengeid, on võimalik ka korraldada avalik loeng/ seminar/workshop. Sellise koostöövormi puhul on kõige paremaks koostööpartneriks meie teaduskonna üliõpilaskogu ITÜK (kontakt@ituk.ee), kes oskab anda nii ausat tagasisidet teema kõnetavuse kohta üliõpilaste vaatest kui ka saab olla abiks üliõpilastele suunatud teavituse osas. 

Tööandjat tutvustavad seminarid

Reeglina tööandjat ja tema väljakutseid tutvustavaid seminare/esitlusi me ülikooli ruumides ei korralda ning soovitame korraldada pigem ettevõttekülastus. Esiteks on sobiva aja ja ruumi leidmine tiheda õppetöö kõrvalt keeruline ning teiseks on ka sisuline kasutegur märksa suurem, kui üliõpilased näevad külastuse käigus teie reaalset töökeskkonda ning saavad suhelda vahetult meeskonnaga. Ka siin on kõige õigemaks koostööpartneriks meie üliõpilaskogu ITÜK (kontakt@ituk.ee)

Külalisõppejõuna õppetöös osalemine

Hea meelega oleme valmis edasiselt arutama, kui mõnda teie meeskonnaliiget kõnetab võimalus:

  • osaleda õppetöös suuremamahuliselt;
  • olla kaasatud mõne õppeaine läbiviimisel kaasõppejõuna/praktikumide läbiviijana;
  • olla võimeline õppeaine läbiviimise täies mahus enda peale võtma.

Huvi korral soovitame ühendust võtta otse vastava õppekava programmijuhiga või kirjutada oma koostöösoovist Jelena Fominale (jelena.fomina@taltech.ee).

Meeskonnaprojektide ained on õppevorm, mis sisaldab nii tavapärase õppetöö kui ka praktika elemente. Meeskonnaprojekti ainetes moodustavad üliõpilased tiimid, kes reeglina ühe semestri jooksul lahedavad reaalseid probleeme ja ülesandeid, mille on välja pakkunud tööandjad. Üliõpilaste meeskondade töö on küll juhendatud õppeainet läbiviiva õppejõu poolt, kuid seda pigem protsessi mõttes. Reaalseks sisuliseks juhendajaks meeskondadele on tööandja, kes konkreetse lähteülesande välja pakub. 

Üheks õppekavaks meie teaduskonnas, kes meeskondlike projektiainete praktikat õppetöös läbivalt rakendab, on Äriinfotehnoloogia. Täpsema info leiate tööandjatele suunatud infolehest.