Tallinna Tehnikaülikool

Toidualased koolitused ja teenused

Instituut korraldab allpool leitavaid koolitusi, toiduhügieeni- ja toidutehnika-alaseid teaduskonverentse ning toidu käitlejatele mõeldud teabepäevi, viib läbi erialast nõustamist toiduohutuse tagamiseks ning teostab toidukontrolli- ja järelvalvealaseid analüüse.

Instituudis on võimalik teostada ka allpool leitavaid analüüse.

Kontakt:
Kairit Eha
620 2957
kairit.eha@taltech.ee

Algastme toiduhügieeni koolitus

6 tundi, eesti ja vene keeles.
Lektoriks KBI õppejõud.
Toimumise koht: TTÜ, kokkuleppel tellijaga ka väljaspool TTÜd.

Kursuse programm:

 • toitu käsitlevad õigusaktid
 • toiduhügieeni põhimõtted
 • mikroorganismid, nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • toidu füüsikaline, keemiline ja bioloogiline saastumine
 • toidu kaudu levivad haigused
 • toidu säilitamise viisid, temperatuuri kontroll käitlemisel
 • enesekontrollisüsteem toidukäitlemisettevõttes
 • isiklik hügieen
 • puhastus ja desinfitseerimine
 • kahjuritõrje

Kursuse lõpetamine: kursusest osavõtjad sooritavad testi. TTÜ Avatud Ülikooli tunnistuse saamiseks peab testitav saama 30st võimalikust punktist 20 punkti.

Keskastme toiduhügieeni koolitus

24 tundi (3 päeva), eesti keeles.
Lektoriteks KBI õppejõud: R. Vokk, E. Tedersoo, T. Veskus ja M. Laasik.
Toimumise koht: TTÜ, kokkuleppel tellijaga ka väljaspool TTÜd.

Koolituskava koosneb kolmest moodulist:

I Enesekontrolli rakendamise põhimõtted toidu käitlemisel (8 tundi) – lektor E.Tedersoo

 • Toiduohutuse mõiste
 • Keemilised riskitegurid toiduohutuse tagamisel - juhuslikud saasteained, lisaained
 • Füüsikalised ohud ja nende peamised allikad, sh kiiritatud toit
 • Ohtude analüüs ja riski hindamine
 • Toiduohutuse tagamise süsteemi (HACCP) põhimõtted
 • Kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel
 • Enesekontrollisüsteemi tugiprogrammid
 • Dokumentatsioon ja enesekontrollisüsteemi toimivuse hindamine auditi abil

II Toiduhügieen (8 tundi) – lektor T.Veskus

 • Toiduhügieeni üldpõhimõtted
 • Toidu mikrobioloogiline saastumine
 • Mikroorganismid, nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toidu kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja toiduinfektsioonid
 • Toidu säilitamise viisid ja tingimused, temperatuuri kontroll
 • Töötajate isikliku hügieeni nõuded toidu käitlemisel

III Toiduhügieenialase koolituse metoodika, toidu märgistamisele esitatavad nõuded, puhastamine ja desinfitseerimine (8 tundi) – lektorid R.Vokk ja M.Laasik

 • Toiduhügieeni algkursus toidu käitlejatele, metoodiline juhend
 • Toidu märgistusele esitatavad nõuded, toitumisalase teabe esitamise juhend
 • Üldsätted puhastamiseks, desinfitseerimiseks, kahjurtõrjeks
 • Pesuainete valik, säilitamine ja desinfektandid toidukäitlemisettevõttes

Koolituskava väljatöötamisel on juhindutud Suurbritannia Keskkonnatervise Ametnike Instituudi (The Institution of Environmental Health Officers) 1994. a. väljatöötatud toiduhügieeni kursuse keskastme koolituskavast.

Kursusest osavõtjad sooritavad eksami. Tunnistuse saamiseks peab eksami edukalt sooritanu saama maksimumpunktidest 51%.

Lisainfo: kairit.eha@taltech.ee

Toidu sensoorne analüüs

16 tundi (2 päeva), eesti keeles.
Lektoriks KBI õppejõud.
Toimumise koht: TTÜ.

Kursuse programm:

 • sensoorse analüüsi tähtsus toidu kvaliteedi hindamisel ja tootearenduses
 • toidu organoleptiliste omaduste hinnang
 • sensoorse analüüsi füsioloogilised alused
 • sensoorse analüüsi metodoloogia
 • assessorite valiku põhimõtted
 • põhitunnetuste läve praktiline hindamine
 • toidutoodete näitlik tarbijapaneel

Kursuse lõpetamine: kursusest osavõtjad saavad TTÜ Avatud Ülikooli vastavasisulise tunnistuse.

Praktilise õppe grupi suurus maksimaalselt 10 inimest.

Teostatavad analüüsid

 • Viskoossus (RheoLab QC, Anton Paar)
 • Vee aktiivsus (AquaLab S3, Decagon Devices)
 • Niiskus gravimeetriliselt (halogeenniiskusanalüsaator HR83, Mettler Toledo)
 • Niiskus Karl Fischeri tiitrimisega (DL38, Mettler Toledo)
 • Polariseeritud mikroskoop (Nikon Eclipse E200)
 • Tekstuuri analüüs (tugevus, kleepuvus, elastsus, taastuvus, kummisus, sitkus, kohesioon jt) (tekstuuri analüsaator TA-XT2i, Stable Micro Systems)
 • Värvi mõõtmine kolorimeetriliselt (spektrofotomeeter CM-700d, Konica Minolta)
 • Brix arv (refraktomeeter PAL-1, Atago)