Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda baasteadmised praktiliste uuringute korraldamisest (küsimustike koostamine ja küsitluste läbiviimine) ning oskused andmeanalüüsi läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud kõigile, kel on huvi praktiliste uuringute korraldamise ja andmeanalüüsi vastu ning soov oma andmetest oluline info kätte saada. Kõigile, kes soovivad näha numbrite taha ja panna numbrid ''rääkima''.

Teemad:

Sissejuhatus andmeanalüüsi keskendub kvantitatiivse andmeanalüüsi põhimõistetele ja –oskustele.
1) sotsiaaluuringute ettevalmistamine:
- kvantitatiivse lähenemise olemus
- andmekogumismeetodi valik
- ankeedi ning valimi koostamise põhimõtted
2) andmete kirjeldamine ning tõlgendamine:
- kirjeldavad statistikud (keskmine, dispersioon, standardhälve, mood, mediaan jne)
- sagedustabelid
- graafilised analüüsivahendid
3) numbrilised analüüsivahendid:
- tunnustevaheliste seoste kirjeldamine ning tõlgendamine
- T-test ning hii-ruut statistik ning erinevad seosekordajad
- korrelatsioonanalüüs, erinevad koefitsendid, nende erinevused ning tõlgendus
- hüpoteeside testimine
- dispersioonanalüüs (ANOVA), post-hoc testing ning selle erinevad kasutusvõimalused

Õpiväljund:

Õppur saab aru uuringu läbiviimise etappidest ja küsimustike koostamise põhimõtetest ja suudab kogutud andmeid tulemuslikult analüüsida.
Kursuse läbinu:
1. teab küsitluse läbiviimise olulisi nõudeid ja oskab koostada uurimiseesmärgist tulenevat sobivat küsimustikku,
2. teab algtasemele vastavaid statistilise analüüsi meetodeid;
3. teab erinevaid andmetüüpe ja oskab neid seostada vastavalt sobiva statistilise andmeanalüüsi meetodiga;
4. oskab olemasolevate andmetega teostada korrektset statistilist analüüsi;
5. oskab teadlikult koguda andmeanalüüsiga sobivaid andmeid;
6. oskab tõlgendada ja üldistada andmeanalüüsil saadud tulemusi.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kaja Lutsoja, Kirsti Rumma, Raili Lahi

Kontakt:

Mari Ellermaa, 6204057, mari.ellermaa@taltech.ee

Hind:

177.05 € + KM/osaleja

Hind:

177.05 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Mari Ellermaa, 6204057, mari.ellermaa@taltech.ee