Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Pakkuda töötavatele õpetajatele mitmekesiseid paindlikke võimalusi lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamiseks parema koormuse tagamiseks või muudest valdkondadest töötajatele õpetajatööle sisenemiseks. Õppekava on võimalik läbida tervikuna või valida üksikuid moodulipõhiseid paindlikke õppeaineid, sõltuvalt varem läbitud moodulitest, tervikuna lisaeriala omandamiseks ja ainedidaktilise pädevuse saavutamiseks. Lisaks täiendava aine või eriala õpetamise, eripedagoogilise või pedagoogilise pädevuse omandamisele sisaldab õppekava valikainetena sihtrühma vajadustest lähtuvaid ainedidaktika jm õppeaineid.

Sihtgrupp:

Aineõpetajate koolitus: üldhariduskoolide (sh täiskasvanute gümnaasiumide) ja kutseõppeasutuste juba töötavad õpetajad, kõrgkoolide õppejõud, tööjuhendajad või õpetajana/õppejõuna tööle asuda soovivad isikud

Eeldused:

Töötavad õpetajad: töötamine õpetajana üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasiumis) või kutseõppeasutuses; soovitavalt eelnevalt omandatud nõutaval tasemel haridus- ja kutsetase.
Õpetajana tööle asuda soovivad isikud: eelnevalt omandatud kõrgharidus või rakenduskõrgharidus STREAM valdkonnas ja tehnikaga seotud erialal (tehnika, tootmine ja ehitus, loodus- ja täppisteadused, põllumajandus, teenindus), kutseõpetaja suunitlusega isikud: vähemalt kesk- või keskeriharidus.
Määruse järgi õppeasutuseks mitteloetavate koolide õpetajad loetakse muudelt elualadelt sisenejateks.
Vastuvõtukomisjonil on õigus teha erandeid õppurite õpingute alustamise tingimustes.

Teemad:

1 Põhimoodul – 9 EAP:
EME0190 STREAM õppeainete didaktika – 3 EAP;
EME0200 STREAM õppeainete õpetamise praktikum - 3 EAP;
HPI0410 Laboratoorse õppetöö didaktika - 3 EAP.

2 Teoreetiline moodul – 5 EAP:
EME0170 Pedagoogiline psühholoogia ja sotsioloogia – 3 EAP;
HPI0530 Eetika ja insenerieetika – 1 EAP;
HPI0540 Mitmekultuuriline õpikeskkond - 1 EAP.

3 Praktiline moodul - 15 EAP:
HPI0230 Väljendusoskus ja akadeemiline kirjutamine – 3 EAP;
HPI0170 Töö projektiga: õppekava koostamine ja analüüs – 3 EAP;
EME0060 Õppetööd toetavad IKT vahendid – 3 EAP;
EME0140 Inseneripedagoogika – 6 EAP.

4 Valikained (valida vähemalt 3 EAP ja maksimaalselt 6 EAP ulatuses):
HPI0602 Portfoolio hindamine – 1 EAP;
HPI0601 Loov ja kriitiline mõtlemine – 1 EAP;
HPI0600 Coaching ja mentorlus hariduses – 1 EAP;
HPI0570 Õpetamispraktika – 3 EAP;
HPI0270 Pedagoogiline praktika ja mentorlus – 6 EAP;
EME0090 HEV õpilane koolis – 6 EAP;
EME0100 Õppima õppimine – 3 EAP;
MET0330 Asjade internet – 6 EAP.

Õpiväljund:

Õppekava eesmärk : pakkuda töötavatele õpetajatele mitmekesiseid paindlikke võimalusi lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamiseks parema koormuse tagamiseks või muudest valdkondadest töötajatele õpetajatööle sisenemiseks. Õppekava on võimalik läbida tervikuna või valida üksikuid moodulipõhiseid paindlikke õppeaineid, sõltuvalt varem läbitud moodulitest, tervikuna lisaeriala omandamiseks ja ainedidaktilise pädevuse saavutamiseks. Lisaks täiendava aine või eriala õpetamise, eripedagoogilise või pedagoogilise pädevuse omandamisele sisaldab õppekava valikainetena sihtrühma vajadustest lähtuvaid ainedidaktika jm õppeaineid.

Õppekava õpiväljundid: Õppekava läbinud õppur:
- omab lisaerialana teaduspõhist, süsteemset ja rahvusvaheliselt tunnustatud STREAM õpetaja lisaeriala ning ainedidaktilist pädevust, mis võimaldab tal pädevalt, mõjusalt ja loominguliselt õpetada STREAM valdkonna õppeaineid;
- on võimeline kavandama, juhtima ja analüüsima õppetööd ning rakendama oma töös mõjusa õpetamise põhimõtteid;
- oskab rakendada õpetamisel eripedagoogika, pedagoogilise psühholoogia, STREAM didaktika ja inseneripedagoogika uusimaid arengusuundi;
- omab ettevalmistust, et taotleda kutsestandardi nõuetele vastavat kutsetunnistust: õpetaja, tase 7; vanemõpetaja, tase 7 ja meisterõpetaja, tase 8; kutseõpetaja, tase 5; kutseõpetaja, tase 6 ja kutseõpetaja, tase 7; sõltuvalt eelnevalt omandatud erialasest haridusest ja omistatud kutsetasemest;
- omab ettevalmistust, et taotleda IGIP Eesti seirekomitee kaudu rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.-PAED. IGIP omistamist.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 640 akadeemilist õppetundi

EAP:

32

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Tiia Rüütmann, 6203255, tiia.ruutmann@taltech.ee; Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee

Märkused hinna kohta:

Sihtgrupile tasuta. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt rahastatav projekt "Tallinna Tehnikaülikool: STREAM õpetajate lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine" (2014-2020.1.02.20-1070)

Registreerumise tähtaeg:

31.12.2020

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Ajakava:

04.09.2020


00:00 - 00:00

Esimese semestri õppesessioonid üle nädala reedeti (04.09.20 - 15.01.21)


05.02.2021


00:00 - 00:00

Teise semestri õppesessioonid üle nädala reedeti (05.02.21 - 04.06.21) vt Lisade all: STREAM tunniplaan kevadel 21


03.09.2021


00:00 - 00:00

Kolmanda semestri õppesessioonid reedeti (03.09.21 - 28.01.22) vt lisas STREAM õpetaja lisaeriala tunniplaan sügisel 2021.