Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.

Sihtgrupp:

Ehitustööde juht, kes soovib taotleda õigust spetsialiseerumisega seotud tööosade juhtimiseks hoone ja selle juurde kuuluva Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde juhtimiseks vastavalt EKR ehitusjuht tase 6 kutsestandardi nõuetele

Eeldused:

Kursusel osaleja omab eeldusi taotleda Ehitusjuht tase 6, VK- süsteemide ehitamine ja ehitustööde juhtimise alast spetsialiseerumist

Teemad:

Veevarustus ja kanalisatsioon, välisvõrgud, veetöötlus, reoveekäitlus, pumplad, VK torustike paigaldamise meetodid, sademeveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus. VK süsteemide materjalid.

Õpiväljund:

Kursusel osaleja teab kaasaegseid vee- ja kanalisatsiooni torustike materjale, seadmeid ja ehitustehnoloogiaid; on täiendanud teadmisi välisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavatest ehitustehnoloogiatest ja ehitusmaterjalidest; on täiendanud teadmisi tarbevee ja reoveepumplate tööpõhimõttetest, hüdraulikast, reovee puhastamise meetoditest.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 28 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

41

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Jaan Karu-TalTech emeriitdotsent, PhD; Raido Puust, TalTech professor PhD; Valdu Suurkask TalTech lektor; Linnar Tillmann TalTechi poolt kaasatud eriala spetsialist, Karin Pachel- TalTech professor,PhD, Joonas Vaabel- volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener tase 8, Peeter Laidma-diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener tase 7, Aivo Eevardi-TalTechi poolt kaasatud eriala spetsialist , Aare Kuusik-volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener tase 8, PhD, Ivar Annus- TalTech vanemteadur, PhD,

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Hind:

440 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

05.05.2021

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool auditoorium U06-304

Ajakava:

06.05.2021


10:00 - 11:30

Vedeliku voolamine torudes ja kanalites, hüdrauliliste süsteemide arvutusalused
Lektor: Ivar Annus


11:45 - 13:15

Hüdraulilise veevõrgu mudeli koostamine ning selle kasutamine erinevates otsustus-protsessides (pumba valik, vee kättesaadavus, rekonstrueerimine, optimaalne disain, pumpamise optimeerimine, maksumusanalüüs).
Lektor: Raido Puust


13:30 - 14:15

Hüdraulilise veevõrgu mudeli koostamine ning selle kasutamine erinevates otsustus-protsessides (pumba valik, vee kättesaadavus, rekonstrueerimine, optimaalne disain, pumpamise optimeerimine, maksumusanalüüs).
Lektor: Raido Puust


14:45 - 16:15

Tuletõrjesüsteemid seadmed
Lektor: Joonas Vaabel


07.05.2021


10:00 - 11:30

Reovee kogumise ja kanalisatsiooni süsteemid, rajamisele esitatavad nõuded. Kanalisatsioonitorustike hüdraulilise arvutuse alused. Sademed, sademevesi, selle tekkekoht ja äravool. Kanalisatsioonisüsteemi materjalid.
Lektor: Karin Pachel


11:45 - 12:30

Reovee kogumise ja kanalisatsiooni süsteemid, rajamisele esitatavad nõuded. Kanalisatsioonitorustike hüdraulilise arvutuse alused. Sademed, sademevesi, selle tekkekoht ja äravool. Kanalisatsioonisüsteemi materjalid.
Lektor: Karin Pachel


13:00 - 14:30

Nõuded heitvee juhtimiseks loodusesse, võimalik reostus: põhjused, toime, leevendamise meetodidReovee mehaanilise, bioloogilise puhastamise meetodid, süvapuhastus, seadmed. Omapuhasti rajamine.
Lektor: Aare Kuusik


14:45 - 15:30

Nõuded heitvee juhtimiseks loodusesse, võimalik reostus: põhjused, toime, leevendamise meetodidReovee mehaanilise, bioloogilise puhastamise meetodid, süvapuhastus, seadmed. Omapuhasti rajamine.
Lektor: Aare Kuusik


15:45 - 17:15

Inseneri ja omanikujärelevalvaja kohustused ehitustööde läbiviimisel ja lõpetamisel
Lektor: Aare Kuusik


20.05.2021


10:00 - 11:30

Torustike paigaldus, meetodid
Lektor: Linnar Tillmann


11:45 - 13:15

Torustike paigaldus, meetodid
Lektor: Linnar Tillmann


13:45 - 15:15

Vee- ja kanalisatsiooni, sh sademevee välisvõrkude ehitamine, lahtine paigaldus, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide. VK torustike- ja torustikele isolatsiooni paigaldamise põhimõtted.
Lektor: Erki Soekov


15:30 - 17:00

Vee- ja kanalisatsiooni, sh sademevee välisvõrkude ehitamine, lahtine paigaldus, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide. VK torustike- ja torustikele isolatsiooni paigaldamise põhimõtted.
Lektor: Erki Soekov


21.05.2021


10:00 - 11:30

Pumba parameetrite arvutamine, sobiva pumba valik, tööpunkti määramine, võimaliku kavitatsiooniohu hindamine, reoveepumpla rajamine, tarbevee astmepumpla rajamine
Lektor: Aivo Eevardi


11:45 - 13:15

Veevärk ja selle tehniline lahendus.Üldist – veevärk ja ühisveevärk, põhimõisted. Veevärgi skeem.Tarbevee töötlemise meetodid ja protsessid.Torustike kaitse korrosiooni vastu.Membraantehnoloogiad.Tallinna Veetöötlusjaam. Narva Veetöötlusjaam. Veetöötlusjaamu laiast maailmast. Vee jahutamine ja ringlusveevarustus tootmis-ettevõtetes
Lektor: Jaan Karu


13:45 - 14:30

Elamu ja üldkasutatava hoone veevärk, süsteemid, skeemid. Veevärgi elemendid: torustikud, veemõõdusõlmed, rõhutõsteseadmed, veevõtuseadmed. Hoone veevärgi projekteerimine ja ehitus.
Lektor: Aare Kuusik


14:45 - 16:15

Kinnistu kanalisatsioon, olmereovee- ja sajuveekanalisatsioon. Nõuded hoone kanalisatsioonile. Hoone kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus. Ülepumpamise vajadus hoone kanalisatsioonile. Sajuveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus. VK süsteemide materjalid
Lektor: Aare Kuusik


16:15 - 17:45

Test