Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda põhjalikke teadmisi andmekaitse põhimõtete rakendamiseks - see võimaldab kursuse lõpetanul asuda tööe andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid eksperdi tasandil tundva andmekaitsespetsialistina. Mahuka andmekaitsespetsialisti (DPO) koolituse raamistikuks on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Sihtgrupp:

Andmekaitsespetsialisti kohale määratavad isikud, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad, valdkonna vastu huvi tundvad isikud.

Eeldused:

Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel.

Teemad:

1. Sissejuhatus isikuandmete kaitse õigusesse
2. Vastutav ja volitatud töötleja.
3. Andmekaitsespetsialist: õigused, kohustused, ülesanded
4. Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel
5. Valitud viimase aja probleeme ja kohtulahendeid isikuandmete kaitse valdkonnast
6. Andmekaitsealane mõjuhinnang
7. Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine.
8. Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused.
9: Riigi haldusala teabehaldus.
10. Kuidas tagada isikuandmete kaitse eRiigis?
11. Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja organisatsioonidele
TEST

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
TEAB
- organisatsiooni toimimiseks vajalikku ELi ja siseriiklikku andmekaitseõigust;
- tunneb riigi- ja haldusala infoturbe põhimõtteid ja vastavaid õigusakte
- asjakohaseid tehnoloogiaid ja arenguid IKT ja infoturbe valdkonnas;
- andmeanalüütikat;
- riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikke ning meetodeid;
- andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise raamistikke ning meetodeid.

OSKAB
- kaasata organisatsiooni juhtkonda ja töötajaid;
- selgitada organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust;
- koostada ja ellu viia organisatsiooni andmekaitsealast strateegiat;
- koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut;
- tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 88 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 68 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tea Kookmaa, Kärt Salumaa-Lepik, Andres Ojaver, Elin Nurges, Tiit Vapper, Melita Sogomonjan, Rünno Reinu

Hind:

1995 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

08.03.2022

Kommentaar:

Kokku 11-st loengupäevast koosneva kursuse lektoriteks on oma ala spetsialistid: Tea Kookmaa, Kärt Salumaa-Lepik, Andres Ojaver, Elin Nurges, Tiit Vapper, Melita Sogomonjan, Rünno Reinu. COVID piirangute ajal toimub koolitus veebis ZOOMi platvormil. Kõik kursusele registreerunud saavad koolitusele eelneval päeval kogu vajaliku info. Õppeinfo MOODLE keskkonnas.

Asukoht:

Kursus toimub veebis ZOOMI platvormil TEISIPÄEVITI kell 10:00-17:00