TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud esmased teadmised ja oskused väikelaeva juhtimiseks

Sihtgrupp:

Merendushuvilised

Eeldused:

Transpordiamet väljastab väikelaevajuhi tunnistuse isikule, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.

Teemad:

1. Terminoloogia ja merepraktika
1) väikelaeva ehitus, konstruktsioonikategooriad ja osade nimetused;
2) väikelaevadel kasutatavad mootori- ja käituritüübid, sealhulgas purjed;
3) purjede jõul liikuva väikelaeva erisused;
4) erinevast materjalist otste omadused ja peamiste sõlmede kasutamine;
5) väikelaevniku üldtunnustatud käitumisnormid;
6) peamiste sõlmede tegemine ja kasutamine.
2. Püstuvus
1) väikelaeva püstuvuse ja uppumatuse alused;
2) väikelaeva mereomadused ja trimmi.
3. Meresõiduohutus
1) rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni (COLREG) merel kokkupõrke vältimise reeglid;
2) Euroopa sisevetel liiklemise koodeksi (CEVNI) väikelaevu puudutavad sätted;
3) meresõiduohutusalaseid õigusaktid;
4) sisevetealased õigusaktid;
5) tulekustutusvahendid ja tuleohutusnõuded väikelaevas;
6) hädasignaalid ja nende kasutamise kord;
7) rahvusvahelise signaalkoodi tähtsamad ühelipulised signaalid;
8) päästevarustus;
9) enesepääste ja inimese veest päästmise võtted;
10) esmaabi.
4. Meteoroloogia
1) mereilmateate ja sisevete ilmateate saamise võimalused;
2) kohalikud märgid ilma ennustamiseks;
3) toimimine erinevates ilmaoludes.
5. Navigatsioon
1) Kursi määramine ja parandamine ning läbitud teekonna arvestamine;
2) esemete nähtavuskauguse määramine;
3) väikelaeva kiiruse määramine;
4) asukoha määramise erinevaid navigatsiooni viisid;
5) orienteerumiseks toodrite, poide ja kaldamärkide ning tulede nähtavuskaugus kasutamine;
6) poide ja kaldamärkide tulede iseloomud;
7) mere- ja järvekaartide, jõeatlase ja käsiraamatute kasutamine navigatsiooni- ja lootsindusalase info saamiseks;
8) kaarditöö;
6. Väikelaeva käsitsemine
1) väikelaeva juhtimise iseärasused sõltuvalt vee sügavusest, laevatee laiusest, tuulest, lainetusest ja voolust;
2) ohutusnõuded sõidul, ankrus, manööverdamisel ja sadamas;
3) madalalt pääsemine, leki likvideerimine ja pukseerimine;
4) väikelaevaga sildumine, ankrusse jäämine ja ankrust lahkumine.
7. Merepääste ja -otsing
1) tegutsemine otsingu- ja päästeoperatsioonil ning õnnetusjuhtumist teatamine;
2) rahvusvahelised hädasignaalid
8. Keskkonnareostuse vältimine
1) keskkonnareostuse vältimine veekogul ja sadamas;
2) avastatud reostusest või reostusjuhtumist teatamine.

Õpiväljund:

Tunneb väikelaevandusega seotud terminoloogiat ja merepraktikat
Teab, kuidas säilitada väikelaeva püstuvust
Teab, kuidas tagada väikelaeva ja inimeste ohutust
Tunneb väikelaeva ohutuks juhtimiseks vajalikku meteoroloogiat
Oskab väikelaevaga ohutult navigeerida
Oskab juhtida väikelaeva erinevates olukordades
Oskab tegutseda hädaolukordades
Oskab tegutseda keskkonnareostuse korral

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 70 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Aivar Savet - https://haldus.taltech.ee/sites/default/files/2021-01/Aivar%20Savet.pdf?_ga=2.177716268.807816365.1641205338-1699739814.1641205338

Ringo Liepkalns

Ivar Treffner

Annika Malva

Marge Rennig

Kontakt:

Ivar Treffner, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Hind:

325 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Koolituse hind 390 eurot Soodushind TalTech-i töötajale / ülõpilasele 320€

Registreerumise tähtaeg:

31.12.2022

Kommentaar:

Koolitusega saab liituda endale sobival ajal