Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse läbimisel omandab lõpetaja terviseanalüütikule vajalikud oskused TTO töövoo juhtimiseks, klientide / patsientide sõbralikuks teenindamiseks, juhendamiseks ja nõustamiseks, terviseandmete paremaks kasutamiseks perearstipraksises või haiglas inimese tervisejuhtimiseks.

Sihtgrupp:

Tervishoiuteenuste osutajate (TTO) töötajad, kes igapäevases töös puutuvad kokku tervise infosüsteemide ja terviseandmetega, TTO töövoo juhtimisega ja patsientide nõustamisega. Õppima võivad tulla ka inimesed, kellel ei ole meditsiinilist tausta. Analüütikuks sobivad näiteks ka Häirekeskuse kõnede vastuvõtjad, PAK või TTO registraatorid, kes on töötanud 3-5 aastat. Analüütiku ülesanne on patsiendi tervisemure lahendusteekonna ettevalmistamine ja analüüs ning suunamine lahendajale, TTO töövoo ja protsesside juhtimine.

Teemad:

1. Tervishoiusüsteem. Osalemine ja kaasamine tervishoius
2. Digitervise alused. Kliendile orienteeritud tervisetehnoloogiad
3. Andmete teke ja infopõhine juhtimine tervishoius
4. Andmed kliendikesksete terviseteenuste arendamisel
5. Terviseanalüütika ja otsustustoed tervishoius
6. Digifunktsioonid tervishoius, tehisintellekt, teenuste disain tervishoius
7. Infoturve TTO töös
8. Tervisesüsteemide analüüs ja transformatsioon
9. Innovatsioon ja muudatuste juhtimine
10. Klienditeenindus TTOs
11. Suhted klientide ja meeskonnaga
12. Enese-ja stressijuhtimine

Õpiväljund:

Koolituse läbinu on omandanud teadmised:
Eesti tervishoiusüsteemist, osalemise ja kaasamise põhimõtetest tervishoiusüsteemis; Digitervise alustest. Kliendile orienteeritud tervisetehnoloogiatest; Terviseandmete tekkimisest, kasutamisest ja infopõhisest juhtimisest tervishoius. Infoturbest TTO töös; Terviseanalüütikast ja otsustustugedest tervishoius; Digifunktsioonidest ja teenuste disainimisest tervishoius; Innovatsioonist ja muudatuste juhtimisest. Töövoo ja protsesside juhtimisest TTOs; Klienditeenindusest TTOs, Klientide (patsientide) nõustamisprotsessist; Enese-ja stressijuhtimisest. Tervisejuhtimisest tööl ja kodus.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 96 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 34 akadeemilist õppetundi

EAP:

5

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

dr Madis Tiik, prof Peeter Ross, Tanel Ross, Janek Metsallik, Riina Hallik, Kaido Pajumaa, Eero Palm, Helle Kahro

Hind:

1396.72 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

12.10.2022 23:59

Asukoht:

Tallinn

Ajakava:

13.10.2022


09:30 - 16:30

TERVISHOIUSÜSTEEM. OSALEMINE JA KAASAMINE TERVISHOIUS: *Eesti tervishoiusüsteem, tugevused ja arengualad võrdlus teiste riikidega *Osalemine ja kaasamine tervishoiusüsteemis *Trendid ja muutuste ajendid *Kliendikesksus tervishoius *Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande süsteemide ühisosa ja läbivad teenused *Tervis ja haigus, Tervisetegurid *Haiguste klassifikaator
Lektor: Peeter Ross


14.10.2022


09:30 - 16:30

DIGITERVISE ALUSED. KLIENDILE ORIENTEERITUD TERVISETEHNOLOOGIAD: *Eestis kasutatavad digiteenused *Eesti tervise infosüsteemid, kasutatavuse hindamine *Kaugteenused ja nende rakendamine *Kliendile orienteeritud tervisetehnoloogiad
Lektor: Madis Tiik


17.11.2022


09:30 - 16:30

AANDMETE TEKE JA INFOPÕHINE JUHTIMINE TERVISHOIUS: *Infopõhise juhtimise kontseptsioonid, võtmemudelid ja protsessid *Tervisevaldkonna andmeallikad ja liigid *Terviseandmete kogumise, struktureerimise ja kirjeldamisega seotud mõisted *Teabe kogumise ja kasutamisega seotud eeskirjad *Väärtusloome tervisevaldkonna andmete ja infoga
Lektor: Peeter Ross


18.11.2022


09:30 - 16:30

ANDMED KLIENDIKESKSETE TERVISETEENUSTE ARENDAMISEL: *Andmed, kui oluline arendusvahend *Terviseandmete roll arenduses ja juhtimises *Andmeanalüüsi tüübid ja nende rakendused *Andmeanalüüsi ja visualiseerimise alused
Lektor: Madis Tiik


15.12.2022


09:30 - 16:30

TERVISEANALÜÜTIKA JA OTSUSTUSTOED TERVISHOIUS: *Andmeanalüüsi meetodid *Infotehnoloogia ja andmeanalüüsi tööriistad terviseteabe haldamiseks *Digitaalsed otsustustoed *Tervisemonitooring – kodukasutuses olevate seadmete ülevaade ja kasutamine
Lektor: Madis Tiik


16.12.2022


09:30 - 16:30

DIGIFUNKTSIOONID TERVISHOIUS, TEHISINTELLEKT, TEENUSTE DISAIN TERVISHOIUS: *E-tervise ökosüsteemid *Digitaalne suhtlus *Juurdepääsetavuse nõuded digitaalsete terviseteenuste arendamisel *Funktsioonide digitaalne arendamine *Digitaliseerimise võtmestrateegiad tervishoius *Tehisintellekt ja masinõpe *Nutikad keskkonnad *Kliendikeskse tehnoloogiaarenduse põhimõtted *Teenuse disain *IT protsessi juhtimine *Teenuste integratsioon infosüsteemidesse *Protsessijuhtimise strateegiline mudel. Protsessikeskne ja funktsionaalne lähenemine organisatsioonile.
Lektor: Janek Metsallik


19.01.2023


09:30 - 16:30

INFOTURVE TTO TÖÖS: *Infoturbe põhimõtted PAKis ja töötamisel patsiendiga *Andmekaitse *Küberohud *Riskianalüüs
Lektor: Janek Metsallik


20.01.2023


09:30 - 16:30

TERVISESÜSTEEMIDE ANALÜÜS JA TRANSFORMATSIOON: *Süsteemne mõtlemine *Tervisesüsteemi hindamine *Tervisesüsteemi hindamise tööriistad, ülevaade ja näited *WHO 2022 Tervisesüsteemi toimivuse hindamine *Hoolitsuse juhtimine (Bohmer) *Väärtuspõhine tervishoiusüsteem (Porter) *Protsesside kaardistamine – vooskeem ja väärtusvoo kaardistus
Lektor: Riina Hallik


16.02.2023


09:30 - 15:00

INNOVATSIOON JA MUUDATUSTE JUHTIMINE: *Muudatus meeskonnas või töökorralduses *Psühholoogilise turvalisuse loomine *Muudatuse omaksvõtmine ja õppimiskultuuri juurutamine meeskonnas *Meeskonna vastutavana hoidmine *Kommunikatsioon muudatuste olukorras *Muudatuste väljakutsed
Lektor: Kaido Pajumaa


17.02.2023


09:30 - 16:30

KLIENDITEENINDUS TTOs:*Klienditeenindaja roll *Teeninduse/ suhtluse kvaliteet *Keerulised kliendid (patsiendid) ja konfliktsituatsioonid teenindamisel/ suhtlemisel *Mina ja teised *Telefonile vastamine, kõne alustamine, häälestumine vestluspartnerile *Telefonikontakti eripärad *Konfliktsituatsioonid telefonisuhtlusel, kaebuste lahendamine telefoni teel *Klientide (patsientide) nõustamisprotsess
Lektor: Eero Palm


16.03.2023


09:30 - 16:30

SUHTED KLIENTIDE JA MEESKONNAGA: *Väärtused ja hoiakud suhtlemise alusena *Suhtlemistüübid, suhtlemistõkked *Enesekehtestamise protsess *Kuidas küsida– õige info saamiseks küsi õigeid küsimusi *Kuidas suhtuda kriitikasse *Konfliktide juhtimine, lahendamine ja nendega toimetulek *Probleemide lahendusstrateegiad *Mõtlemisvead konflikti lahendamisel.
Lektor: Helle Kahro


17.03.2023


09:30 - 16:30

ENESE- JA STRESSIJUHTIMINE: *Tervislik töökeskkond *Tervisejuhtimine *Stressi tasemed ja nende juhtimine *Stress ja isiksus, milline on minu vastuvõtlikkus stressile *Stressorid töö- ja eraelus *Stressi kumulatiivne mõju, kuidas stress ajas võib märkamatult kasvada
Lektor: Helle Kahro


Asukoht:

Tallinn

Hind:

1396.72 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
96 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
34 akadeemilist õppetundi

EAP:

5