Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Praktikumi eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu. NB! Ajakava täpsustub!

Sihtgrupp:

Kohalikke omavalitsuste spetsialistid ja kogukondade esindajad.

Õpiväljund:

Teadikuse tõstmine kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisel hõlmates taastuvenergia kasutusele võtu ja energiasäästu meetmete rakendamist.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Toomas Ütsik, toomas.utsik@taltech.ee

Registreerumise tähtaeg:

12.09.2022 23:59

Asukoht:

Tartu, Narva mnt 3 Spark Demo maja

Ajakava:

14.09.2022


10:00 - 12:00

Sissejuhatus. Energiajuhtimise (EJ) alased dokumendid, EJ põhimõtted ja vajadus KOV-ide vaates- Energiatõhususe harjutus (energiakulu ja säästu arvutused).


12:45 - 14:00

Praktiline harjutus valla/linna näitel taastuvate energiaallikate (TEA) määratlemine ja kasutusele võtu võimalused, olulisemad tehnoloogiad ja seadmed. Planeeringutes TEA-ga arvestamine.


14:30 - 16:30

Harjutus valla/linna seireplaani koostamisest, sh eesmärkide, mõõdikute, tegevuste ja andmeallikate täpsustamine (KIK juhendi ja KOV uuringu seireplaani näitel). Valla/linna näitel energiajuhtimise osaliste täpsustamine, kaasamis- ja motiveerimisvõimaluste kirjeldamine (energiajuhtimise osaliste kaardistamine ja oma vallas nende ülesanded energiajuhtimise rakendamisel).


16:30 - 17:00

Kokkuvõte praktikumist


Asukoht:

Tartu, Narva mnt 3 Spark Demo maja

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Toomas Ütsik, toomas.utsik@taltech.ee