Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolitusprogrammi jooksul saad teadmised kõigist jätkusuutliku arengu valdkondadest, rohepöörde väljakutsetest, uutest regulatsioonidest, organisatsiooni sotsiaalsest kapitalist ja juhtimiskultuurist. Neid teadmisi kombineerides saab jätkusuutlikkuse ekspert olla ettevõttes juhtrollis ESG tegevuste strateegilisel planeerimisel, säästva arengu ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisel, jätkusuutlikkuse raportite koostamisel ning uute ärimudelite väljatöötamisel ja klientide pikaajalistest huvidest lähtuvate toodete pakkumisel.

Sihtgrupp:

Koolituse sihtgrupp on ettevõtted, kes tahavad tegeleda ühiskonna strateegiliste väljakutsete lahendamisega. Programmi käigus tekkivad kontaktid ja partnerlussuhted aitavad üheskoos suurte väljakutsetega hakkama saada. Koolitusele on oodatud spetsialistid ettevõtte erinevatest valdkondadest nagu finantsid, riskijuhtimine, personalijuhtimine, turundus, ekspordijuhtimine või tootearendus.

Teemad:

Sissejuhatus ja ettevõtte strateegia; kliimamuutused ja globaalsed megatrendid; keskkonnaga seotud eesmärgid; juhtimisega seotud eesmärgid; inimkapitaliga seotud eesmärgid; ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid; jätkusuutlikkuse raporteerimine.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu: tunneb olulisemaid globaalseid strateegiaid kliimamuutustega võitlemisel ja oskab neid väljakutseid siduda oma ettevõtte eesmärkidega; saab aru strateegilise juhtimise instrumentidest ja organisatsiooni kultuuri rollist jätkusuutlikkuse elluviimisel; mõistab Euroopa Liidu taksonoomia reegleid ja uusi regulatsioone; oskab koostada oma ettevõtte ESG aruandeid või muid teemakohaseid raporteid; näeb võimalusi ressursside säästmiseks ja ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtuks ettevõtte tootmistsüklis; oskab andmetega turvaliselt ümber käia; näeb uusi riske ning leiab nende maandamiseks sobivad vahendid; saab aru jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmise pikaajalisest finantskasust; oskab kaasata meeskondi kestliku arenguga seotud muudatuste algatamisse. Koolitusprogramm on korraldatud koostöös Swedbank Eestiga.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 72 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Merle Ojasoo, Mihkel Tamm, Siim Kannistu, Christophe Sturm, Urmas Kõljalg, Erkki Karo, Mike Wahl, Niina Dulova, Rutt Hints, Taavi Vaasma, Martin Thalfeldt, Merle Küttim, Wolfgang Gerstlberger, Ulrika Hurt, Tiia Plamus, Mihkel Krusberg, Olavi Lepp, Liisi Jürgen, Tea Kookmaa, Liina Randmann, Mariina Järvis, Ülle Pind, Natalie Gurvitš-Suits, Merje Klopets, Maris Riim.

Kontakt:

Miili Tammeveski, 6203943, miili.tammeveski@taltech.ee

Hind:

1750.82 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Koolituse täishind on 2373€ + KM, millest 25% tasub Swedbank Eesti. Koolitusele ootame ühest ettevõttest maksimaalselt ühte inimest. Koolituse hind sisaldab toitlustamist.

Registreerumise tähtaeg:

03.02.2023 23:59

Kommentaar:

Koolituse maht on 72 akadeemilist tundi kontaktõpet, millele lisandub kuni 32 tunni mahus iseseisvat tööd. Koolitusel kasutatakse interaktiivseid õppemeetodeid – grupitöö, diskussioonid, kogemuste vahetamine, näidisjuhtumite lahendamine ja edulugude tutvustamine. Kursuse lõputööks ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse või ettevõtte ESG strateegia koostamine.

Ajakava:

07.02.2023


10:00 - 17:15

Sissejuhatus ja ettevõtte strateegia - ESG ja selle olulisus majandustegevuses; rahvusvaheline regulatsioon, säästva arengu eesmärgid, taksonoomia, standardid ja metodoloogiad, organisatsiooni kaasamine; ettevõtte missioon ja eesmärgid kestlikus maailmas; indikaatorite valik ja valdkonnad, ettevõtete KPI-d.
Lektor: Liisi Himma Swedbank Eesti ettevõtete panganduse juht; Merle Ojasoo TalTech ärikorralduse instituut, organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent; Siim Kannistu KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor


21.02.2023


10:00 - 17:15

Kliimamuutused ja globaalsed megatrendid - kliimamuutused ja elurikkuse kadumine, globaalsed megatrendid ja seos säästva arengu eesmärkidega, ühiskondlikud muutused, avaliku ja erasektori koostöö uued suunad, innovatsiooni juhtimine, keeruliste väljakutsete eesmärgistamine, Ettevõtte strateegia ja korporatiivjuhtimine, seos jätkusuutlike eesmärkidega.
Lektor: Christophe Sturm Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, hüdroklimatoloog; Urmas Kõljalg, akadeemik, Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi õppetooli juhataja; Erkki Karo TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor; Mike Wahl TalTech ärikorralduse instituut, organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent, innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor


07.03.2023


10:00 - 17:15

Keskkonnaga seotud eesmärgid - ettevõtte keskkonna jalajälg, kasvuhoonegaaside emissioonid ja nende mõõtmine; maa- ja veekasutus; jäätmed ja olelusring ning hindamine; konfliktimineraalid; keskkonnamõjude vähendamise võimalused, ettevõtte kogemus/energiatõhusus, hoonete sisekliima, ressursiaudit.
Lektor: Niina Dulova TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, vanemteadur; Rutt Hints TalTech geoloogia instituut, vanemteadur; Taavi Vaasma, keskkonnaekspert, Sustinere; Martin Thalfeldt TalTech ehituse ja arhitektuuri instituut, programmijuht


21.03.2023


10:00 - 17:15

Keskkonnaga seotud eesmärgid - ringmajandus; eetiline väärtusahel, ringmajanduslikud ärimudelid ja suhted tarnijatega toorme ja jäätmete ümbertöötlemine, ringmajandus ja taaskasutus, keskkonnahoidlikud riigihanked, tootjavastutus ja probleemtoodete käitlemine
Lektor: Merle Küttim TalTech ärikorralduse instituut, teadur ja programmijuht; Wolfgang Gerstlberger TalTech ärikorralduse instituut; Ulrika Hurt TalTech jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor; Tiia Plamus TalTech materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut, programmijuht, Mihkel Krusberg Keskkonnaministeerium, keskkonnakorralduse osakonna nõunik


04.04.2023


10:00 - 17:15

Juhtimisega seotud eesmärgid - eetika ja korruptsiooni vältimine, korruptsioonijuhtumite käsitlemine, ettevõtte riskide hindamine andmete turvalisus ja turvalised andmekogud, ettevõtte riskide hindamine.
Lektor: Merle Ojasoo; Olavi Lepp Swedbank Eesti juhatuse esimees; Liisi Jürgen ja Tea Kookmaa NJORD Law partner, vandeadvokaadid


18.04.2023


10:00 - 17:15

Inimkapitaliga seotud eesmärgid - õiglane värbamine, palgavõrdsus ja võrdõiguslikkus; kaasamine ja võrdne kohtlemine; töötajate koolitamine ja õiglane koolituspoliitika, tagasiside praktikad, töökeskkonna reeglid, tulemustasustamine ja selle läbipaistvus.
Lektor: Liina Randmann TalTech ärikorralduse instituut, personalijuhtimise programmijuht; Marina Järvis TalTech töökeskkonna ja tööohutuse dotsent; Ülle Pind Swedbank Eesti personalijuht


02.05.2023


10:00 - 17:15

Ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid - finantsplaneerimine, jätkusuutlike tegevuste kavandamine ja eelarvestamine, mõju tegevuskuludele, partnerite ootused, töötajate kaasamine, toetustegevused.
Lektor: Natalie Gurvitš-Suits TalTech ärikorralduse instituut, majandusarvestuse valdkonna dotsent; Evija Tambaka Swedbank Group ESG target setting; Merje Klopets Swedbank Eesti toetustegevuste juht


09.05.2023


10:00 - 17:15

Jätkusuutlikkuse raporteerimine - teavitamisega seotud kohustused, organisatsiooni kaasamine protsessi, muutuste kajastamine, aus raporteerimine ja auditeerimine. ESG tegevuste turundamine ja mis on rohepesu
Lektor: Merle Ojasoo; Natalie Gurvitš-Suits; Siim Kannistu; Maris Riim Swedbank Eesti ESG juht


30.05.2023


10:00 - 17:15

Lõputöö kaitsmine. Lõputööks on ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, raporti või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse koostamine


Hind:

1750.82 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Koolituse täishind on 2373€ + KM, millest 25% tasub Swedbank Eesti. Koolitusele ootame ühest ettevõttest maksimaalselt ühte inimest. Koolituse hind sisaldab toitlustamist.

Maht:

auditoorne õppetöö:
72 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Kontakt:

Miili Tammeveski, 6203943, miili.tammeveski@taltech.ee