Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse läbimisel omandab lõpetaja terviseanalüütikule vajalikud oskused TTO töövoo juhtimiseks, klientide / patsientide sõbralikuks teenindamiseks, juhendamiseks ja nõustamiseks, terviseandmete paremaks kasutamiseks perearstipraksises või haiglas inimese tervisejuhtimiseks.

Sihtgrupp:

Tervishoiuteenuste osutajate (TTO) töötajad, kes igapäevases töös puutuvad kokku tervise infosüsteemide ja terviseandmetega, TTO töövoo juhtimisega ja patsientide nõustamisega. Õppima võivad tulla ka inimesed, kellel ei ole meditsiinilist tausta. Analüütikuks sobivad näiteks ka Häirekeskuse kõnede vastuvõtjad, PAK või TTO registraatorid, kes on töötanud 3-5 aastat. Analüütiku ülesanne on patsiendi tervisemure lahendusteekonna ettevalmistamine ja analüüs ning suunamine lahendajale, TTO töövoo ja protsesside juhtimine.

Teemad:

1. Tervishoiusüsteem. Osalemine ja kaasamine tervishoius
2. Digitervise alused. Kliendile orienteeritud tervisetehnoloogiad
3. Andmete teke ja infopõhine juhtimine tervishoius
4. Andmed kliendikesksete terviseteenuste arendamisel
5. Terviseanalüütika ja otsustustoed tervishoius
6. Digifunktsioonid tervishoius, tehisintellekt, teenuste disain tervishoius
7. Infoturve TTO töös
8. Tervisesüsteemide analüüs ja transformatsioon
9. Innovatsioon ja muudatuste juhtimine
10. Klienditeenindus TTOs
11. Suhted klientide ja meeskonnaga
12. Enese-ja stressijuhtimine

Õpiväljund:

Koolituse läbinu on omandanud teadmised:
Eesti tervishoiusüsteemist, osalemise ja kaasamise põhimõtetest tervishoiusüsteemis; Digitervise alustest. Kliendile orienteeritud tervisetehnoloogiatest; Terviseandmete tekkimisest, kasutamisest ja infopõhisest juhtimisest tervishoius. Infoturbest TTO töös; Terviseanalüütikast ja otsustustugedest tervishoius; Digifunktsioonidest ja teenuste disainimisest tervishoius; Innovatsioonist ja muudatuste juhtimisest. Töövoo ja protsesside juhtimisest TTOs; Klienditeenindusest TTOs, Klientide (patsientide) nõustamisprotsessist; Enese-ja stressijuhtimisest. Tervisejuhtimisest tööl ja kodus.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 96 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 34 akadeemilist õppetundi

EAP:

5

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

dr. Madis Tiik, prof. Peeter Ross, Tanel Ross, Janek Metsallik, Riina Hallik, Kaido Pajumaa, Helle Kahro, Lilli Gross, Eero Palm

Hind:

1455.74 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

05.09.2023 23:59

Kommentaar:

Koolitus on mõeldud tervishoiuteenuste osutajate (TTO) töötajatele, kes igapäevases töös puutuvad kokku tervise infosüsteemide ja terviseandmetega, TTO töövoo juhtimisega ja patsientide nõustamisega. Analüütiku ülesanne on patsiendi tervisemure lahendusteekonna ettevalmistamine ja analüüs ning suunamine lahendajale, TTO töövoo ja protsesside juhtimine.

Asukoht:

Tallinn

Ajakava:

07.09.2023


09:30 - 16:30

INNOVATSIOON JA MUUDATUSTE JUHTIMINE: *Muudatus meeskonnas või töökorralduses *Psühholoogilise turvalisuse loomine *Muudatuse omaksvõtmine ja õppimiskultuuri juurutamine meeskonnas *Meeskonna vastutavana hoidmine *Kommunikatsioon muudatuste olukorras *Muudatuste väljakutsed
Lektor: Kaido Pajumaa


08.09.2023


09:30 - 16:30

KLIENDITEENINDUS TTOs:*Klienditeenindaja roll *Teeninduse/ suhtluse kvaliteet *Keerulised kliendid (patsiendid) ja konfliktsituatsioonid teenindamisel/ suhtlemisel *Mina ja teised *Telefonile vastamine, kõne alustamine, häälestumine vestluspartnerile *Telefonikontakti eripärad *Konfliktsituatsioonid telefonisuhtlusel, kaebuste lahendamine telefoni teel *Klientide (patsientide) nõustamisprotsess
Lektor: Eero Palm, https://trendline.ee/koolitused/teeninduskoolitus/


05.10.2023


09:30 - 16:30

SUHTED KLIENTIDE JA MEESKONNAGA: *Väärtused ja hoiakud suhtlemise alusena *Suhtlemistüübid, suhtlemistõkked *Enesekehtestamise protsess *Kuidas küsida– õige info saamiseks küsi õigeid küsimusi *Kuidas suhtuda kriitikasse *Konfliktide juhtimine, lahendamine ja nendega toimetulek *Probleemide lahendusstrateegiad *Mõtlemisvead konflikti lahendamisel.
Lektor: Helle Kahro


06.10.2023


09:30 - 16:30

ENESE- JA STRESSIJUHTIMINE: *Tervislik töökeskkond *Tervisejuhtimine *Stressi tasemed ja nende juhtimine *Stress ja isiksus, milline on minu vastuvõtlikkus stressile *Stressorid töö- ja eraelus *Stressi kumulatiivne mõju, kuidas stress ajas võib märkamatult kasvada
Lektor: Helle Kahro


02.11.2023


09:30 - 16:30

TERVISHOIUSÜSTEEM. TUGEVUSED JA ARENGUALAD. TERVISHOIU RAHASTAMINE. TERVISHOIUSÜSTEEMI OSAPOOLED:*Eesti tervishoiusüsteem, tugevused ja arengualad võrdlus teiste riikidega *Osalemine ja kaasamine tervishoiusüsteemis *Trendid ja muutuste ajendid *Kliendikesksus tervishoius *Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande süsteemide ühisosa ja läbivad teenused *Tervis ja haigus, Tervisetegurid *Haiguste klassifikaator
Lektor: Madis Tiik, Tanel Ross


03.11.2023


09:30 - 16:30

ANDMETE TEKE JA INFOPÕHINE JUHTIMINE TERVISHOIUS: *Infopõhise juhtimise kontseptsioonid, võtmemudelid ja protsessid *Tervisevaldkonna andmeallikad ja liigid *Terviseandmete kogumise, struktureerimise ja kirjeldamisega seotud mõisted *Teabe kogumise ja kasutamisega seotud eeskirjad *Väärtusloome tervisevaldkonna andmete ja infoga
Lektor: Peeter Ross


07.12.2023


09:30 - 16:30

ANDMED KLIENDIKESKSETE TERVISETEENUSTE ARENDAMISEL. DIGITERVISE ALUSED. KLIENDILE ORIENTEERITUD TERVISETEHNOLOOGIAD: *Andmed, kui oluline arendusvahend *Terviseandmete roll arenduses ja juhtimises *Andmeanalüüsi ja visualiseerimise alused *Andmeanalüüsi tüübid ja nende rakendused *Eestis kasutatavad digiteenused *Eesti tervise infosüsteemid, kasutatavuse hindamine *Kaugteenused ja nende rakendamine *Kliendile orienteeritud tervisetehnoloogiad
Lektor: Madis Tiik


08.12.2023


09:30 - 16:30

TERVISEANALÜÜTIKA JA OTSUSTUSTOED TERVISHOIUS. PRAKTILINE TÖÖ TERVISEANALÜÜTIKU TÖÖLAUAGA: *Andmeanalüüsi meetodid *Infotehnoloogia ja andmeanalüüsi tööriistad terviseteabe haldamiseks *Digitaalsed otsustustoed *Tervisemonitooring – kodukasutuses olevate seadmete ülevaade ja kasutamine
Lektor: Madis Tiik


11.01.2024


09:30 - 16:30

TERVISESÜSTEEMIDE ANALÜÜS JA TRANSFORMATSIOON. TÖÖVOO OPTIMEERIMINE: *Süsteemne mõtlemine *Tervisesüsteemi hindamine *Tervisesüsteemi hindamise tööriistad, ülevaade ja näited *WHO 2022 Tervisesüsteemi toimivuse hindamine *Hoolitsuse juhtimine (Bohmer) *Väärtuspõhine tervishoiusüsteem (Porter) *Protsesside kaardistamine – vooskeem ja väärtusvoo kaardistus
Lektor: Riina Hallik


12.01.2024


09:30 - 16:30

DIGIFUNKTSIOONID TERVISHOIUS, TEHISINTELLEKTI KASUTAMINE.INFOTURVE TTO TÖÖS: *E-tervise ökosüsteemid *Digitaliseerimise võtmestrateegiad tervishoius *Tehisintellekt ja masinõpe *Teenuse disain*Infoturbe põhimõtted PAKis ja töötamisel patsiendiga *Andmekaitse *Küberohud *Riskianalüüs
Lektor: Janek Metsallik


08.02.2024


09:30 - 16:30

HAIGUSÕPETUS:*Sissejuhatus patoloogiasse *Immuunsüsteem ja immuunpatoloogia *Rakkude kohanemise mahhanismid *Nekroos, apoptoos, surm.
Lektor: Lilli Gross


09.02.2024


09:30 - 16:30

HAIGUSÕPETUS: *Haiguse kulg, haige organismi taastumismehhanismid *Põletik. Termoregulatsiooni häired. Vereringehäired *Kudede veesisalduse häired *Vere- ja lümfiringehäired *Kasvajad
Lektor: Lilli Gross


Asukoht:

Tallinn

Hind:

1455.74 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
96 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
34 akadeemilist õppetundi

EAP:

5