Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolitusprogrammi jooksul saad teadmised kõigist jätkusuutliku arengu valdkondadest, rohepöörde väljakutsetest, uutest regulatsioonidest, organisatsiooni sotsiaalsest kapitalist ja juhtimiskultuurist. Neid teadmisi kombineerides saab jätkusuutlikkuse ekspert olla ettevõttes juhtrollis ESG tegevuste strateegilisel planeerimisel, säästva arengu ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisel, jätkusuutlikkuse raportite koostamisel ning uute ärimudelite väljatöötamisel ja klientide pikaajalistest huvidest lähtuvate toodete pakkumisel.

Sihtgrupp:

Koolituse sihtgrupp on ettevõtted, kes tahavad tegeleda ühiskonna strateegiliste väljakutsete lahendamisega. Programmi käigus tekkivad kontaktid ja partnerlussuhted aitavad üheskoos suurte väljakutsetega hakkama saada. Koolitusele on oodatud spetsialistid ettevõtte erinevatest valdkondadest nagu finantsid, riskijuhtimine, personalijuhtimine, turundus, ekspordijuhtimine või tootearendus.

Teemad:

Sissejuhatus ja ettevõtte strateegia; kliimamuutused ja globaalsed megatrendid; keskkonnaga seotud eesmärgid; juhtimisega seotud eesmärgid; inimkapitaliga seotud eesmärgid; ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid; jätkusuutlikkuse raporteerimine.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu: tunneb olulisemaid globaalseid strateegiaid kliimamuutustega võitlemisel ja oskab neid väljakutseid siduda oma ettevõtte eesmärkidega; saab aru strateegilise juhtimise instrumentidest ja organisatsiooni kultuuri rollist jätkusuutlikkuse elluviimisel; mõistab Euroopa Liidu taksonoomia reegleid ja uusi regulatsioone; oskab koostada oma ettevõtte ESG aruandeid või muid teemakohaseid raporteid; näeb võimalusi ressursside säästmiseks ja ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtuks ettevõtte tootmistsüklis; oskab andmetega turvaliselt ümber käia; näeb uusi riske ning leiab nende maandamiseks sobivad vahendid; saab aru jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmise pikaajalisest finantskasust; oskab kaasata meeskondi kestliku arenguga seotud muudatuste algatamisse. Koolitusprogramm on korraldatud koostöös Swedbank Eestiga.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 72 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Merle Ojasoo, Mihkel Tamm, Siim Kannistu, Erkki Karo, Mike Wahl, Üllar Rammul, Janika Laht, Niina Dulova, Taavi Vaasma, Rutt Hints, Martin Thalfeldt, Wolfgang Gerstlberger, Ulrika Hurt, Tiia Plamus, Sigrid Soomlais, Olavi Lepp, Tea Kookmaa, Liina Randmann, Marina Järvis, Ülle Pind, Natalie Gurvitš-Suits, Kärt Kaasik-Kepler, Urmo Kübar, Erika Mandel, Helen Tammemäe, Maris Riim.

Kontakt:

Miili Tammeveski, 6203943, miili.tammeveski@taltech.ee

Hind:

1750.82 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Koolituse täishind on 2373€ + KM, millest 25% tasub Swedbank Eesti. Koolitusele ootame ühest ettevõttest maksimaalselt ühte inimest. Koolituse hind sisaldab toitlustamist.

Registreerumise tähtaeg:

19.06.2023 23:59

Kommentaar:

Koolituse maht on 72 akadeemilist tundi kontaktõpet, millele lisandub kuni 32 tunni mahus iseseisvat tööd. Koolitusel kasutatakse interaktiivseid õppemeetodeid – grupitöö, diskussioonid, kogemuste vahetamine, näidisjuhtumite lahendamine ja edulugude tutvustamine. Kursuse lõputööks ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse või ettevõtte ESG strateegia koostamine.

Ajakava:

19.09.2023


10:00 - 17:15

Sissejuhatus ja ettevõtte strateegia - ESG ja selle olulisus majandustegevuses; rahvusvaheline regulatsioon, säästva arengu eesmärgid, taksonoomia, standardid ja metodoloogiad, organisatsiooni kaasamine; ettevõtte missioon ja eesmärgid kestlikus maailmas; indikaatorite valik ja valdkonnad, ettevõtete KPI-d.
Lektor: Mihkel Tamm Swedbank Eesti ESG valdkonnajuht; Merle Ojasoo TalTech ärikorralduse instituut, organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent; Erkki Karo TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor.


03.10.2023


10:00 - 17:15

Kliimamuutused ja globaalsed megatrendid - kliimamuutused ja elurikkuse kadumine, globaalsed megatrendid ja seos säästva arengu eesmärkidega, ühiskondlikud muutused, avaliku ja erasektori koostöö uued suunad, innovatsiooni juhtimine, keeruliste väljakutsete eesmärgistamine, Ettevõtte strateegia ja korporatiivjuhtimine, seos jätkusuutlike eesmärkidega.
Lektor: Siim Kannistu KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor; Mike Wahl TalTech ärikorralduse instituut, organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent, innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor.


17.10.2023


10:00 - 17:15

Keskkonnaga seotud eesmärgid - ettevõtte keskkonna jalajälg, kasvuhoonegaaside emissioonid ja nende mõõtmine; maa- ja veekasutus; jäätmed ja olelusring ning hindamine; konfliktimineraalid; keskkonnamõjude vähendamise võimalused, ettevõtte kogemus/energiatõhusus, hoonete sisekliima, ressursiaudit.
Lektor: Niina Dulova TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, vanemteadur; Taavi Vaasma, keskkonnaekspert, Sustinere; Rutt Hints TalTech geoloogia instituut, vanemteadur; Martin Thalfeldt TalTech ehituse ja arhitektuuri instituut, programmijuht.


31.10.2023


10:00 - 17:15

Keskkonnaga seotud eesmärgid - ringmajandus; eetiline väärtusahel, ringmajanduslikud ärimudelid ja suhted tarnijatega toorme ja jäätmete ümbertöötlemine, ringmajandus ja taaskasutus, keskkonnahoidlikud riigihanked, tootjavastutus ja probleemtoodete käitlemine.
Lektor: Wolfgang Gerstlberger TalTech ärikorralduse instituut; Ulrika Hurt TalTech jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor; Tiia Plamus TalTech materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut, programmijuht.


14.11.2023


10:00 - 17:15

Juhtimisega seotud eesmärgid - eetika ja korruptsiooni vältimine, korruptsioonijuhtumite käsitlemine, ettevõtte riskide hindamine andmete turvalisus ja turvalised andmekogud, ettevõtte riskide hindamine.
Lektor: Merle Ojasoo; Olavi Lepp Swedbank Eesti juhatuse esimees; Liisi Jürgen ja Tea Kookmaa NJORD Law partner, vandeadvokaadid.


28.11.2023


10:00 - 17:15

Inimkapitaliga seotud eesmärgid - õiglane värbamine, palgavõrdsus ja võrdõiguslikkus; kaasamine ja võrdne kohtlemine; töötajate koolitamine ja õiglane koolituspoliitika, tagasiside praktikad, töökeskkonna reeglid, tulemustasustamine ja selle läbipaistvus.
Lektor: Liina Randmann TalTech ärikorralduse instituut, personalijuhtimise programmijuht; Marina Järvis TalTech töökeskkonna ja tööohutuse dotsent; Ülle Pind Swedbank Eesti personalijuht.


12.12.2023


10:00 - 17:15

Ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid - finantsplaneerimine, jätkusuutlike tegevuste kavandamine ja eelarvestamine, mõju tegevuskuludele, partnerite ootused, töötajate kaasamine, toetustegevused.
Lektor: Natalie Gurvitš-Suits TalTech ärikorralduse instituut, majandusarvestuse valdkonna dotsent; Kärt Kaasik Swedbank Eesti koostöösuhete ja toetustegevuste juht; Urmo Kübar Praxis tegevjuht.


09.01.2024


10:00 - 17:15

Jätkusuutlikkuse raporteerimine - teavitamisega seotud kohustused, organisatsiooni kaasamine protsessi, muutuste kajastamine, aus raporteerimine ja auditeerimine. ESG tegevuste turundamine ja mis on rohepesu.
Lektor: Merle Ojasoo; Siim Kannistu; Markus Kivimägi Swedbank Eesti Elu kindlustus; Maris Riim Swedbank Eesti ESG juht.


30.01.2024


10:00 - 17:15

Lõputöö kaitsmine. Lõputööks on ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, raporti või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse koostamine.


Hind:

1750.82 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Koolituse täishind on 2373€ + KM, millest 25% tasub Swedbank Eesti. Koolitusele ootame ühest ettevõttest maksimaalselt ühte inimest. Koolituse hind sisaldab toitlustamist.

Maht:

auditoorne õppetöö:
72 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Kontakt:

Miili Tammeveski, 6203943, miili.tammeveski@taltech.ee