Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.

Sihtgrupp:

Ehitustööde juht, kes soovib taotleda õigust spetsialiseerumisega seotud tööosade juhtimiseks hoone ja selle juurde kuuluva Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde juhtimiseks vastavalt EKR ehitusjuht tase 6 kutsestandardi nõuetele

Eeldused:

Kursusel osaleja omab eeldusi taotleda Ehitusjuht tase 6, VK- süsteemide ehitamine ja ehitustööde juhtimise alast spetsialiseerumist

Teemad:

Veevarustus ja kanalisatsioon, välisvõrgud, veetöötlus, reoveekäitlus, pumplad, VK torustike paigaldamise meetodid, sademeveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus. VK süsteemide materjalid.

Õpiväljund:

Kursusel osaleja teab kaasaegseid vee- ja kanalisatsiooni torustike materjale, seadmeid ja ehitustehnoloogiaid; on täiendanud teadmisi välisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavatest ehitustehnoloogiatest ja ehitusmaterjalidest; on täiendanud teadmisi tarbevee ja reoveepumplate tööpõhimõttetest, hüdraulikast, reovee puhastamise meetoditest.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 28 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

41

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Raido Puust, Karin Pachel, Ivar Annus, Erki Soekov, Vahur Värk, Joonas Vaabel, Aivo Eevardi, Aare Kuusik, Kaspar Tennokese, Linnar Tillmann

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Hind:

590.16 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

06.11.2023 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool auditoorium

Ajakava:

09.11.2023


10:00 - 11:30

Vedeliku voolamine torudes ja kanalites, hüdrauliliste süsteemide arvutusalused
Lektor: Ivar Annus


11:45 - 13:15

Hüdraulilise veevõrgu mudeli koostamine ning selle kasutamine erinevates otsustus-protsessides (pumba valik, vee kättesaadavus, rekonstrueerimine, optimaalne disain, pumpamise optimeerimine, maksumusanalüüs).
Lektor: Raido Puust


13:20 - 14:05

Hüdraulilise veevõrgu mudeli koostamine ning selle kasutamine erinevates otsustus-protsessides (pumba valik, vee kättesaadavus, rekonstrueerimine, optimaalne disain, pumpamise optimeerimine, maksumusanalüüs).
Lektor: Raido Puust


14:45 - 16:15

Reovee kogumise ja kanalisatsiooni süsteemid, rajamisele esitatavad nõuded. Kanalisatsioonitorustike hüdraulilise arvutuse alused. Sademed, sademevesi, selle tekkekoht ja äravool. Kanalisatsioonisüsteemi materjalid.
Lektor: Karin Pachel


16:30 - 17:15

Reovee kogumise ja kanalisatsiooni süsteemid, rajamisele esitatavad nõuded. Kanalisatsioonitorustike hüdraulilise arvutuse alused. Sademed, sademevesi, selle tekkekoht ja äravool. Kanalisatsioonisüsteemi materjalid.
Lektor: Karin Pachel


10.11.2023


10:00 - 11:30

Kanalisatsioonisüsteemid ja reovee puhastamine. Nõuded heitvee juhtimiseks loodusesse. Jääkreostus: reoainesisaldus, mõju suublale, leevendamise meetodid. Reovee mehaaniline puhastamine. Reovee bioloogilise ja biokeemilise puhastamise meetodid ja seadmed.
Lektor: Aare Kuusik


11:45 - 12:30

Reovee omapuhastid. Omapuhastite projekteerimine ja ehitamine.
Lektor: Aare Kuusik


12:30 - 13:15

Kinnistu kanalisatsioonisüsteemid ja ühiskanalisatsioon. Olmereovee kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon. Nõuded hoone kanalisatsioonile. Hoone kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine. Pumplad hoones. Sajuveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine. Kasutatavad materjalid.
Lektor: Aare Kuusik


13:45 - 15:15

Veevärk. Hooneveevärk ja ühisveevärk. Veevärgi elemendid: veevõtuseadmed, torustikud, veemõõdusõlmed, veepuhastus, rõhutõsteseadmed. Veevärgi projekteerimine ja ehitamine.
Lektor: Aare Kuusik


15:30 - 17:00

Pumba parameetrite arvutamine, sobiva pumba valik, tööpunkti määramine, võimaliku kavitatsiooniohu hindamine, reoveepumpla rajamine, tarbevee astmepumpla rajamine
Lektor: Aivo Eevardi


16.11.2023


10:00 - 11:30

Veevärk ja selle tehniline lahendus. Üldist – veevärk ja ühisveevärk, põhimõisted. Veevärgi skeem. Tarbevee töötlemise meetodid ja protsessid.
Lektor: Vahur Värk


11:45 - 13:15

Torustike paigaldus, meetodid
Lektor: Linnar Tillmann


13:45 - 15:15

Vee- ja kanalisatsiooni, sh sademevee välisvõrkude ehitamine, lahtine paigaldus, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide. VK torustike- ja torustikele isolatsiooni paigaldamise põhimõtted.
Lektor: Erki Soekov


15:30 - 17:00

Vee- ja kanalisatsiooni, sh sademevee välisvõrkude ehitamine, lahtine paigaldus, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide. VK torustike- ja torustikele isolatsiooni paigaldamise põhimõtted.
Lektor: Erki Soekov


17.11.2023


10:00 - 11:30

Tuletõrjesüsteemid seadmed
Lektor: Joonas Vaabel


11:45 - 13:15

Inseneri ja omanikujärelevalvaja kohustused ehitustööde läbiviimisel ja lõpetamisel
Lektor: Aare Kuusik


13:45 - 15:15

Ülevaade projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel esinevatest vigadest
Lektor: Kaspar Tennokese


15:30 - 17:00

Test


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool auditoorium

Hind:

590.16 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
28 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

41

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee