Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud teadmised ja oskused töötamaks laevajuhina väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeval.

Sihtgrupp:

Väikelaevajuhid

Eeldused:

Põhiharidus, väikelaeva (kaatri, purjejahi) kasutamise oskus.

Teemad:

1. LAEVADE EHITUS, SEADMED JA LAEVATÖÖD (6,0 tundi):
Laev ja tema ehitus, laeva mõõtmed ja kuju; laevade liigitus; veeväljasurve, täidlustegurid, ujuvus, süvise ja lastimärgid; teoreetiline joonis, laevakerele mõjuvad jõud ja pinged; laevakere ehitus, vöör ja ahtertäävid; laeva seadmed ja süsteemid, laeva üldsüsteemid, laeva energeetikaseadmed; tekimehhanismid ja seadmed; laeva elektrijaamad ja jaotlad, laeva täiturmehhanismide elektriajamid; laeva propulsiivseade, rooliseadmed; laevasisene side ja signalisatsioon; laevatööd tekil ja masinaruumis; lastiseadmete kasutamine.
2. ERIALANE INGLISE KEEL (30,0 tundi):
Presentation of the curriculum and familiarization with MarEng and MarEngPlus, International Maritime Language Programme and SMCP CD, Maritime Communication (presentation), Training: learning styles, worksheets 1, 2, interviews, International Maritime Language Programme, Familiarization with ISF testing, Upon request, individual testing of trainees and analysis.
3. LAEVATEOORIA (12,0 tundi):
laeva püstuvuse mõiste; laeva hüdrostaatilised kõverad ja tabelid, staatiline püstuvus, raskuskeskme arvutused; laeva algpüstuvus, negatiivne algpüstuvus, staatilise püstuvuse kõverad; trimm, kreen; lastinihete käsitlus; ujuvuse osaline kaotus ja vastuabinõud.
4. LAEVA ADMINISTREERIMINE (4,0 tundi):
laevatöö korraldamine rahvusvaheliste ja riiklike seadusandlike aktide alusel; SMS (Safety Management System); ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)
laeva dokumendid; laeva varustamine ja prügi käitlus; hoolduse korraldamine; laevapere administreerimine.
5. NAVIGATSIOON (80,0 tundi):
maakera, suundade määramine merel, läbitud tee määramine; merekaardid ja käsiraamatud; laevatee graafiline kujutamine; asukoha määramine kaldaorientiiride järgi, sekstant; laevatee analüütiline arvutus; looded; teekonna planeerimine; radarinavigatsioon, navigatsioon eriolukordades; magnetism ja magnetkompass; satelliitnavigatsioonisüsteemid; logid, kajalood; vurrkompass; AIS; automaatrool.
6. MERESÕIDUOHUTUS (16,0 tundi):
meresõiduohutuse alane seadusandlus; laeva tuleohutus; laeva uppumatus; laeva pääste- ja ohutusvarustus; meeskonna ülesanded ohutuse ja turvalisuse tagamisel
häirekava; eriolukordades toimimine; laevapere ettevalmistus eriolukordadeks.
7. VAHITEENISTUS (32,0 tundi):
vahiteenistust puudutav seadusandlus; COLREG; vahiteenistuse korraldamine ja pidamine; roolikäsklused ja roolimine; logiraamatu täitmine.
8. METEOROLOOGIA (8,0 tundi):
atmosfäär, õhurõhk; tuul, pilved ja sademed; õhumassid ja -frondid; tsüklonid ja antitsüklonid; ilmakaart; ilmateate praktiline kasutamine.
9. MEREÕIGUS (16,0 tundi):
IMO konventsioonid, koodeksid ja resolutsioonid; riiklikud meresõidualased õigusaktid; laeva sertifikaadid; sadamaprotseduurid, lootsimine; laeva kohustused keskkonnareostuse, kokkupõrke, plahvatuse, tulekahju jm korral; laeva ja omaniku kohustused laevahuku ja -õnnetuste korral; merepääste (kohustused ja vara päästetasu); merinõuded ja merivõlg; laeva arestimine.
10. LASTIOPERATSIOONID (16,0 tundi):
lastide omadused; erinevate lastide vedu laevaga; lastiplaan; saagi käsitlemine; toovimine; lastiruumid ja -operatsioonid; ohtliku lasti käsitlemine.
11. SIMULAATORITREENING (80,0 tundi):
Bridge Procedure Guide kontroll-lehtede rakendamine sillas; laeva juhtimine ja manööverdamine, laeva juhitavus inerts, veetakistus, tuule mõju, interaktsioon, manööveromadused; juhtimise töövahendid; laeva juhtimine erinevates hüdrometeoroloogilistes tingimustes; pukseerimine; SAR operatsioonid; tegutsemine madalale sõidul, kokkupõrkel jm eriolukordades.

Õpiväljund:

Tunneb konventsioone (SOLAS, STCW, MARPOL, MLC)
Tunneb laeva konstruktsiooni, seadmeid ja süsteeme
Tunneb hüdrometeoroloogia aluseid
Tunneb laeva tehnilise ekspluatatsioonilisi omadusi
Tunneb laevakokkupõrgete vältimise eeskirju
Tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid
Oskab iseseisvalt juhtida laeva GT-ga alla 200
Oskab kontrollida masina tööd ja teisi laeva mehhanisme
Oskab hinnata laeva püstuvust ja uppumatust
Tunneb tuleohutusnõudeid, oskab ennetada tulekahju ja tuld kustutada
Oskab teha remonditöid
Oskab käsitseda avarii-päästevarustust
Oskab sõita laevaga eriolukordades
Oskab teostada vajalikke laadimis- ja lossimistöid
Oskab määrata erinevate vahenditega laeva asukohta
Oskab käsitseda navigatsiooniaparatuuri
Oskab anda esmaabi

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 238 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 104 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

A. Savet; H. Mokrik; E. Aun; K. Püvi; J. Atspol

Kontakt:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Hind:

1426.23 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

31.10.2023 23:59

Kommentaar:

Pane tähele! Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse saamiseks on vajalik: 1) väiksema kui 200-se kogumahutavusega kipri koolitus; 2) piiranguga raadiosideoperaatori koolitus (ROC); 3) vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat navigatsioonivahis laeval kogumahutavusega 50 või enam või õppelaeval. Seejärel, et saada väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistus on vaja 1) väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistus; 2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega 50 või enam; 3) eksami sooritamine arvestatult Transpordiameti komisjoni ees.

Hind:

1426.23 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
238 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
104 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee