Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda põhjalikke teadmisi andmekaitse põhimõtete rakendamiseks - see võimaldab kursuse lõpetanul asuda tööe andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid eksperdi tasandil tundva andmekaitsespetsialistina. Mahuka andmekaitsespetsialisti (DPO) koolituse raamistikuks on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Sihtgrupp:

Andmekaitsespetsialisti kohale määratavad isikud, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad, valdkonna vastu huvi tundvad isikud

Eeldused:

Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel.

Teemad:

1. moodul: Sissejuhatus isikuandmete kaitse õigusesse. Isikuandmed. Isikuandmete töötlemise põhimõtted. Andmekaitsereform, isikuandmete kaitse valdkonda Euroopa Liidus reguleerivad õigusaktid
2. moodul: Riigisisesed õigusaktid. Vastutav ja volitatud töötleja. Andmesubjekti õigused ja kohustused (sh nn õigus olla unustatud), isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, töötlemine andmesubjekti nõusoleku alusel
3. moodul: Andmekaitsespetsialist: õigused, kohustused, ülesanded
4. moodul: Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel
5. moodul: Valitud viimase aja probleeme ja kohtulahendeid isikuandmete kaitse valdkonnast
6. moodul: Andmekaitselane mõjuhinnang
7. moodul: Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine: õiguskaitsevahendid, vastutus, karistused, trahvid
8. moodul: Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused. Euroopa Andmekaitsenõukogu. Ühtse kontrapunkti mehhanism.
9. moodul: Riigi haldusala teabehaldus, avaliku teabe seadus, riigi- ja haldusala infoturbe põhimõtted (AvTS, IKS, GDPR, ISO, ISKE jms). Isikuandmete ohu-ja riskihinnangute kaardistamine. Riskide analüüs ja nende juhtimise võimalused
10. moodul: Kuidas tagada isikuandmete kaitse eeldused eRiigis. Tarkvaralised vahendid isikuvastaste küberruumi kuritegude uurimisel.
Isikuandmete eriliikide töötlemine ja andmekaitse tagamine tervishoiuvaldkonnas
11. moodul: Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja organisatsioonidele

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
TEAB
- organisatsiooni toimimiseks vajalikku ELi ja siseriiklikku andmekaitseõigust;
- tunneb riigi- ja haldusala infoturbe põhimõtteid ja vastavaid õigusakte
- asjakohaseid tehnoloogiaid ja arenguid IKT ja infoturbe valdkonnas;
- andmeanalüütikat;
- riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikke ning meetodeid;
- andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise raamistikke ning meetodeid.

OSKAB
- kaasata organisatsiooni juhtkonda ja töötajaid;
- selgitada organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust;
- koostada ja ellu viia organisatsiooni andmekaitsealast strateegiat;
- koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut;
- tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

Tea Kookmaa, Kärt Salumaa

Kontakt:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee

Hind:

240 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

02.04.2024 23:59

Asukoht:

veebis ZOOMI platvormil

Asukoht:

veebis ZOOMI platvormil

Hind:

240 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee