Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel.

Sihtgrupp:

Mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialade spetsialistid, teised asjahuvilised.

Teemad:

Baasteadmised Eesti geoloogiast. Eesti geoloogiline ehitus; Ehitusmaavarade varustuskindlus, ressursid; Eesti maavarade kaevandamise tehnoloogiad; Keskkonnalubade menetlemise kord; Kaevandamisega kaasnev keskkonnamõju; Kaevandamise projekt ja projektile esitatavad nõuded; Markšeideritöö kord. Markšeideritööde dokumentatsioon; Kaevandamise järelevalve teostamine; Avalik huvi seoses maavarade uurimise ja kaevandamisega; Põhjavesi Eestis. Hüdrogeoloogilised uuringud. Põhjaveeseire; Nõuded teedeehituses kasutatavatele materjalidele (liiv, killustik, kruus); Turvas kui ressurss ja selle väärindamine; Inimtegevuse mõjust keskkonnale, kliima soojenemine ja kasvuhoonegaasid; Eesti tulevikutoormed ja uuringud.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu omab teadmisi järgmistes valdkondades: Eesti geoloogiline ehitus; Ehitusmaavarade varustuskindlus; Eesti maavarade kaevandamise tehnoloogiad; Keskkonnalubade menetlemise kord; Kaevandamisega kaasnev keskkonnamõju; Kaevandamise projekt; Markšeideritöö kord; Kaevandamise järelevalve teostamine; Põhjavesi Eestis; Põhjaveeseire; Nõuded teedeehituses kasutatavatele materjalidele; Turvas kui ressurss; Inimtegevuse mõju keskkonnale; Eesti tulevikutoormed.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

TP:

30

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee

Hind:

1320 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

25.03.2024 23:59

Kommentaar:

Lisaks koolituse kontaktõppel osalemisele tuleb sooritada arvestus veebis. Täienduskoolitus annab 30 TP. TP on kinnitatud Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni poolt.

Ajakava:

26.03.2024


09:00 - 10:30

Baasteadmised Eesti geoloogiast (kivimid, setted, ehitusmaavarad). Eesti geoloogiline ehitus.
Lektor: Olle Hints, TalTech Geoloogia instituut


10:45 - 12:15

Ehitusmaavarade varustuskindlus, ressursid ja kasutamine. Eesti riigi huvi.
Lektor: Margus Raha, Kliimaministeerium, Maavarade osakond


13:00 - 14:00

Eesti maavarade kaevandamise tehnoloogiad.
Lektor: Erik Väli, TalTech Geoloogia instituut


14:15 - 15:45

Keskkonnalubade menetlemise kord – maapõue, vee, jäätmete ja välisõhu eriosad; lubade muutmine ja ümberregistreerimine.
Lektor: Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo/TalTech Geoloogia instituut


16:00 - 17:30

Kaevandamisega kaasnev keskkonnamõju – keskkonnamõjude hindamine ja piirangud kaevandamisele.
Lektor: Martin Nurme, Keskkonnaaamet, Maapõuebüroo; TalTech Geoloogia instituut


27.03.2024


09:30 - 11:00

Kaevandamise projekt ja projektile esitatavad nõuded. Kaevandatud alade korrastamisprojektid ja projektile esitatavad nõuded. Hea tava ja näited.
Lektor: Tõnis Kattel, J.V Markšeideribüroo OÜ


11:15 - 12:45

Markšeidermõõdistamise modelleerimise ja arvutamise alused. Markšeideritöö kord. Markšeideritööde dokumentatsioon.
Lektor: Allan Koger, Inseneribüroo Steiger OÜ


13:30 - 15:00

Kaevandamise järelevalve teostamine (TTJA). Kaevandaja kohustusliku dokumentatsiooni nõuetele vastavus ning ohutusnõuete täitmine.
Lektor: Arno Paikles, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet


16.04.2024


09:30 - 11:00

Avalik huvi seoses maavarade uurimise ja kaevandamisega – kes on avalikkus ja nende põhilised murekohad?
Lektor: Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo/TalTech Geoloogia instituut


11:15 - 12:45

Põhjavesi Eestis. Hüdrogeoloogilised uuringud, põhjaveevarude kujuneme, levik, kvaliteet ja põhjavee liikumise seaduspärasused.
Lektor: Andres Marandi, Eesti Geoloogiateenistus, Hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakond


13:30 - 15:00

Põhjaveeseire. Kaevandustegevuse mõju ümbritsevate alade põhja-ja pinnavee režiimile.
Lektor: Andres Marandi, Eesti Geoloogiateenistus, Hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakond


15:15 - 16:45

Nõuded teedeehituses kasutatavatele materjalidele (liiv, killustik, kruus), nõuetele vastamise hindamine ja tõendamine. Toote sertifitseerimine.
Lektor: Henri Prank, Teede Tehnokeskus AS


17.04.2024


09:30 - 11:00

Turvas kui ressurss ja selle väärindamine.
Lektor: Leeli Amon, TalTech Geoloogia instituut


11:15 - 12:45

Inimtegevuse mõjust keskkonnale, kliima soojenemisest ja kasvuhoonegaasidest. Keskkonna ja kliima areng ning selle muutumine.
Lektor: Siim Veski, TalTech Geoloogia instituut


13:30 - 15:00

Eesti metsad pärast jääaega – muutused, liigiline koosseis ja mitmekesisus
Lektor: Siim Veski, TalTech Geoloogia instituut


15:15 - 16:45

Eesti tulevikutoormed ja uuringud.
Lektor: Rutt Hints, TalTech Geoloogia instituut


Hind:

1320 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

TP:

30

Kontakt:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee