Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Terviklike sidusate tarbe- ja teadustekstide koostamisel anda teadmisi ortograafia põhimõtetest ning keelekäsiraamatute kasutamisest. Võimaldada osalejal esineda auditooriumi ees erialase sõnavõtuga.
Anda põhioskuseid ametikirjade koostamiseks ja vormistamiseks ning suhtlemiseks kolleegide, äripartnerite ja klientidega.
Arendada suhtlus- ja väljendusoskust vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele C1.

Sihtgrupp:

Ettevõtetes töötavad spetsialistid, kellel on vaja uuendada või täiendada eesti keele alaseid teadmisi. Koolitus- ja kõrgharidussüsteemis töötavad
inimesed, kes vajavad igapäevase töö sujuvaks korraldamiseks väga head eesti ametikeele oskust. Sihtrühmaks on ka töötud, kelle eesti keele tase on vähemalt B2.

Eeldused:

Vähemalt keskharidus. Kandideerimise lisatingimus: toimub kohapeal nii on-line test kui vestlus (Kohtla-Järve, Järveküla tee 75)

Teemad:

RAH1280 Eesti keele väljendusõpetus ja esinemise alused, 3EAP/sügisaine (sessioonõpe)
EVK0034 Eesti keel IV, 6 EAP/kevadaine (sessioonõpe)
RAH0870 Eesti ametikeel, 4 EAP/kevadaine (sessioonõpe)

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinu:
1) kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
2) oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ning sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi;
3) oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku suulist ja kirjalikku teksti keerukamatel teemadel;
4) tunneb tekstis ära ortograafia- ja sõnastusvead ning oskab neid keelehooldeallikate toel parandada;
5) oskab eesti keeles koostada ja vormistada eri liiki ametikirju.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 68 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 270 akadeemilist õppetundi

EAP:

13

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ingrid Prees (EVK0034, RAH1280, RAH0870)

Kontakt:

Ingrid Prees, +372 515 3810, ingrid.prees@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

715 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Kandideerimistingimuseks eelnevalt omandatud keskharidus, lisatingimus: test ja vestlus kohapeal.

Asukoht:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

715 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
68 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
270 akadeemilist õppetundi

EAP:

13

Kontakt:

Ingrid Prees, +372 515 3810, ingrid.prees@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee