Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Mikrokraadi läbimine võimaldab:
• saada uusi teadmisi ja oskusi toimetulekuks kiiresti muutuvas digiühiskonnas, eelduste loomist uute digi- ja äritehnoloogiate kasutamiseks äritegevuses;
• mõista ettevõtte äriprotsesside olemust ja eesmärke, nende loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid;
• tundma ning rakendama äriprotsesside analüüsimise metoodikaid;
• selgitada kvaliteedijuhtimise olemust ja tähtsust organisatsioonis; anda ülevaade kvaliteedijuhtimise arendamise võimalustest organisatsioonis lähtudes organisatsiooni küpsusest;
• saada vajalikud teadmised ja oskused digitaliseerumise valdkonnaülese mõju mõistmiseks; analüüsida murranguliste digitaalsete tegijate meelelaadi ning digimuutusega seonduvaid võimalusi ja ohte;
• laiendada teadmisi digitaalsest muutusest läbi ülevaate muudatuste juhtimise teooriast ja protsessidest nii organisatsiooni kui ka indiviidi tasandil.

Sihtgrupp:

Digitaalsest ärijuhtimisest huvitatud inimesed, kes soovivad omandada valdkonnast sügavamaid teadmisi väiksemate moodulitena.

Eeldused:

Bakalaureusekraad

Teemad:

MMO5560 - Äriprotsesside juhtimine/6 EAP/sügissemester
MMK5300 - Kvaliteedijuhtimine/6 EAP/kevadsemester
MMO5580 - Digitaalsed muutused/6 EAP/kevadsemester

Õpiväljund:

• oskab argumenteeritult selgitada protsesside kavandamise, kaardistamise ja juhtimise vajadust ning nende seost strateegiliste eesmärkidega;
• oskab kavandada ja ellu viia protsesside kaardistamise tegevust ettevõttes;
• teab peamiste tootmis- ja teenindusprotsesside kavandamise etappe ning oskab kavandada tootmis- ja teenindusprotsesse;
• teab ja tunneb ressursside kasutamise üldiseid põhimõtteid tootmis- ja teenindusprotsessides ning oskab rakendada ressursside kasutamise tõhustamise meetodeid;
• oskab valida erinevad tootmis- ja teenindusprotsesside planeerimise ja kontrollimise meetodeid ja printsiipe;
• oskab rakendada protsesside pideva parendamise meetodeid;
• teab ja tunneb tootmis- ja teenindusprotsesside juhtimise praktilisi tööriistu ja meetodeid ning oskab neid kasutada erinevate protsessid korraldamises;
• mõistab kvaliteedijuhtimise fundamentaalseid printsiipe;
• oskab valida organisatsiooni vajadustele sobiva kvaliteedijuhtimise lähenemise ning juurutada kvaliteedijuhtimissüsteemi organisatsioonis;
• oskab identifitseerida parendusvõimalusi ning viia läbi lihtsamaid parendustegevusi;
• tunneb digitaalse muutuse põhimõtteid ja olulisemaid mõisteid;
• mõistab eestvedamise ja strateegia rolli digitaalsetes muudatustes;
• teab, mis on vajalik digitaalsete ettevõtete arendamiseks ja juhtimiseks;
• mõistab digimuutuste ja muudatuste juhtimise seost, saades aru muudatuste juhtimise psühholoogiast;
• on teadlik muudatuste juhtimise teooriatest ja protsessidest ning oskab neid erinevates olukordades rakendada.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 276 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Algis Perens (MMO5560) - Ärikorralduse instituut; Kaarel Krinal (MMK5300); Tarmo Koppel(MMO5580) - Ärikorralduse instituut

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Katrin Arvola

Hind:

1260 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 20 osalejat. Kandideerimistingimuseks bakalaureusekraad.

Asukoht:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Asukoht:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Hind:

1260 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
276 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Katrin Arvola