Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

­Anda ülevaade peamistest investeerimisvõimalustest ning varaklassidest.
Süvendada teadmisi väärtpaberite ning muude investeeringute hindamise meetoditest.
­Rakendada omandatud teadmisi väärtpaberite hindamisel.
­Selgitada ettevõtte finantsaruandluse ja –analüüsi olemust ja metoodikat.
­Arendada praktilisi oskusi majandusüksuse finantsseisundi ja -tulemuse ning jätkusuutlikkuse hindamiseks.

Sihtgrupp:

Jaeinvestorid, kes soovivad süvendada oma teadmisi erinevate varaklasside analüüsimisel ja aktsiate fundamentaalanalüüsis.

Eeldused:

Vähemalt bakalaureusekraad (sh arusaam finantsaruannete ülesehitusest)

Teemad:

MEF5050 Investeeringute analüüs 6EAP/sügisaine
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs 6 EAP/sügisaine

Õpiväljund:

Õppija:
­-selgitab finantsturgude toimimist ning varaklasside erinevaid karakteristikuid ja peamisi turgudel kaubeldavate instrumentide tunnusjooni;
­-hindab erinevate varaklasside (aktsiad, kinnisvara ja võlakirjad) õiglast väärtust ning tõlgendadab saadud tulemusi;
­-selgitab investeeringute portfelli juhtimise aluspõhimõtteid, sh üksikute investeerimisalternatiivide mitmekesistamise mõjusid ning investeerimise eetilisi põhimõtteid;
­-hindab makromajanduse ning erinevate sündmuste mõju finantsturgudele ning investeeringute väärtusele;
­-oskab tõlgendada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni ja suudab selle alusel praktiliselt hinnata majandusüksuse finantsseisundit, -tulemust, jätkusuutlikkust ja võimalikke arenguid, leida põhjus-tagajärg seoseid näitajate vahel ning on võimeline andma hinnangut ettevõtte äritegevuse tugevatele ja nõrkadele külgedele.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 112 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 200 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kristjan Liivamägi (MEF5050)

Paavo Siimann (TAF1010)

Kontakt:

Krisatiina Pullerits, 6204057, kristiina.pullerits@taltech.ee; TalTch avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Hind:

840 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

840 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
112 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
200 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

Krisatiina Pullerits, 6204057, kristiina.pullerits@taltech.ee; TalTch avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee