Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Mikrokraadikava eesmärk on aidata mõista ja lahendada inimeste juhtimise, koordineerimise ja koostööga seotud avaliku halduse süsteemitasandi juhtimisküsimusi. Esmalt analüüsitakse, millest sõltub keeruliste poliitikaprobleemide lahendamine avalikus sektoris ning kuidas inimeste, meeskondade ja võrgustike juhtimine aitavad poliitika eesmärke ellu viia. Keskendutakse koos tegutsemise tõketele ja õpitakse neid ületama. Antakse ülevaade avaliku teenistuse põhiküsimustest ning reformisuundadest Eestis ja mujal. Õpetatakse personalijuhtimise meetodeid ja funktsioone ning analüüsitakse personalijuhtimise teoreetiliste aluste paikapidavust ning praktikate rakendatavust avalikus sektoris.

Sihtgrupp:

Avaliku sektori juhid, kelle ülesannete hulka kuulub inimeste, meeskondade ja võrgustike juhtimine.
Juhtimiskonsultandid, kes huvituvad avaliku sektori eripäradest.
Huvilised, kes näevad ennast tulevikus avaliku sektori organisatsiooni keskastme-, personali-, arendus-, projekti- või tippjuhina.

Eeldused:

Haridusnõue: bakalaureusekraad
Oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust.

Kandideerimistingimused: CV ja motivatsioonikiri

Teemad:

MNA5440 Koordineerimine ja koostöö keeruliste poliitikaprobleemide lahendamisel/6 EAP/sügissemester
MNA5430 Personalijuhtimine avalikus sektoris/6 EAP/sügissemester

Õpiväljund:

Kava lõpetanu
•mõistab avaliku poliitika probleemide olemust ning koordineerimise ja koostöö rolli poliitikate kujundamisel ja elluviimisel;
•teab koordineerimise baasmehhanisme ja instrumente;
•oskab planeerida võrgustiku-tüüpi koostöövormide tegevust ja ressursse;
•tunneb avaliku teenistuse põhiprintsiipe, avalikku eetikat ja ametnike käitumist reguleerivaid põhiväärtusi;
•tunneb erinevaid avaliku teenistuse süsteeme ning rahvusvahelisi reformisuundi viimastel aastakümnetel;
•teab Eesti avaliku teenistuse süsteemi põhialuseid, keskseid probleeme ning arenguvajadusi;
•hindab kriitiliselt erinevaid personalijuhtimise lähtealuseid, trende ja praktikaid ning analüüsib nende tugevaid ja nõrku külgi;
•tunneb personali valiku ja värbamissüsteemide ning karjäärijuhtimise rolli ja meetodeid avaliku teenistuse juhtimisel;
•mõistab ametnike hindamise ja tasustamise problemaatikat ning tunneb vastavaid meetodeid ja arenguid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 128 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 184 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Külli Sarapuu (MNA5440)- Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut; Tiina Randma-Liiv (MNA5430)- Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Piret Kähr, 620 2601, piret.kahr@taltech.ee

Hind:

840 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Kandideerimistingimused: bakalaureusekraad,CV ja motivatsioonikiri (saata kylli.taro@taltech.ee), oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust.

Asukoht:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Asukoht:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Hind:

840 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele

Maht:

auditoorne õppetöö:
128 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
184 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Piret Kähr, 620 2601, piret.kahr@taltech.ee