Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Mikrokraadikava eesmärk on anda laiapõhjaline oskus analüüsida ühiskondlikke probleeme, seada strateegilisi eesmärke, tulemusnäitajaid ning planeerida vajalikke tegevusi ja ressursse eesmärkide saavutamiseks. Õpetatakse mõistma strateegilise planeerimise eripära avalikus sektoris, tulemusjuhtimise ja poliitikaanalüüsi piire. Tutvustatakse poliitikaanalüüsi meetodeid ja poliitika hindamise rolli poliitikakujundamise tsüklis. Lihvitakse oskust hinnata juba tehtud poliitikaanalüüside kvaliteeti.

Sihtgrupp:

•riigiametnikud ja riigi töötajad, kes tegelevad strateegilise planeerimise ja juhtimisega, poliitikakujundamise ja -analüüsiga; kursustel keskendutakse eelkõige keskvalitsuse tasandi analüüsile, kuid kasulikke teadmisi jagub ka kohaliku omavalitsuste ametnikele ja töötajatele;
•huvikaitse ühendused ja mõttekeskused, kelle eesmärgiks on avaliku poliitika analüüs ja mõjutamine;
•erasektori juhtimiskonsultandid ja analüütikud, kes pakuvad teenust ka avalikule sektorile.

Eeldused:

Bakalaureusekraad
Lisatingimused: CV ja motivatsioonikiri, oskus lugeda ja mõista ingliskeelset teaduskirjandust

Teemad:

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris/6 EAP/sügissemester (eesti keeles)
HHL1180 Poliitika analüüs ja hindamine/6 EAP/kevadsemester (eesti keeles)

Õpiväljund:

Kava lõpetanu
•mõistab strateegilise juhtimise, tulemusjuhtimise ja finantsjuhtimise reformide põhjuseid avalikus sektoris;
•toob välja avaliku ja erasektori strateegilise ja finantsjuhtimise peamised erinevused;
•püstitab asjakohased strateegilised eesmärgid ja valib sobivad tulemusindikaatorid;
•oskab koostada strateegilisi plaane avalikus sektoris, hinnata olemasolevaid plaane ja nende seoseid eelarvega;
•mõistab seoseid strateegilise planeerimise, tulemusjuhtimise, ressursside juhtimise ja poliitikaanalüüsi vahel;
•mõistab poliitikaanalüüsi ja hindamise rolli poliitikatsüklis;
•oskab kasutada peamiseid poliitikaanalüüsi meetodeid (kulu-tulu analüüs, õigusaktide mõju analüüs, kvalitatiivsed meetodid jne);
•saab aru poliitikaanalüüsi põhimõistetest (säästlikkus, tõhusus, mõjusus, võrdsus, piisavus, jätkusuutlikkus, kohasus jne);
•oskab hinnata teostatud poliitikaanalüüse ning nende põhjal tehtud soovituste kvaliteeti.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 128 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 184 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ringa Raudla (MNR5330) - Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut; Leno Saarniit (HHL1180) - Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Külli Taro

Hind:

840 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Nõutav on bakalaureusekraad ja oskus lugeda ja mõista ingliskeelset teaduskirjandust. CV ja motivatsioonikiri palun edastage mikrokraadid@taltech.ee. Vabade kohtade olemasolul toimub lisavastuvõtt augustis.

Asukoht:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Ajakava:

26.09.2024


17:15 - 20:15

MNR5330Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


03.10.2024


17:15 - 20:15

MNR5330Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


10.10.2024


17:15 - 20:15

MNR5330Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


14.10.2024


17:15 - 20:15

MNR5330Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


17.10.2024


17:15 - 20:15

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


21.10.2024


17:15 - 20:15

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


24.10.2024


17:15 - 20:15

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


28.10.2024


17:15 - 20:15

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


31.10.2024


17:15 - 20:15

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


04.11.2024


17:15 - 20:15

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


11.11.2024


17:15 - 20:15

MNR5330 Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
Lektor: Ringa Raudla, Külli Taro


Asukoht:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Hind:

840 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele

Maht:

auditoorne õppetöö:
128 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
184 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Külli Taro