Site logo

Avalik haldus ja riigiteadused

 Ainekood

Õppeaine nimetus

 EAP

 

  1. semester 

Kohustuslikud ained

 HHL0130

 Politoloogia alused

 6.00

 HHM1141

 Eesti riik ja kohalik omavalitsus

 6.00

 HHL0221

 Teaduspõhine analüüs

 6.00

 HHL0024

 Sotsiaalteaduste klassikud

 6.00

 IDK0043

 IT alused I

 3.00

Valikained

 HOX6061

 Õiguse alused

 3.00

YTG0060

 Keskkonnakaitse ja säästev areng

 3.00

TER0520

 Eraisiku rahandus

 3.00

 

2. semester

Kohustuslikud ained

 HHM1152

 Organisatsioon ja juhtimine

 6.00

 HHL0150

 Euroopa Liit

 6.00

 HHI0034

 Globaliseerumine ja valitsemine

 6.00

 TET0150

 Protsessid majanduskeskkonnas

 6.00

 IDK0301

 E-riigi infotehnoloogilised lahendused

 3.00

 Valikained

 HHM0017

 Vabakond

 3.00

 HPP0020

 Organisatsioonipsühholoogia alused

 6.00

 IDK0044

 IT alused II

 3.00

 

3. semester

Kohustuslikud ained

 HHL0161

 Poliitikate kujundamine

6.00

HFF1031

Poliitikafilosoofia

3.00

HHL1170

Riigi rahandus

6.00

HHI0033

Ettevõtlus, innovatsioon ja riik

6.00

HOA6039

Riigiõigus

6.00

  Valikained 

HHL0042

Avaliku halduse valikkursus

3.00

HHM1155

Väljendus- ja vaidlusõpetus

3.00

TAF0130

Maksundus

3.00

 

 4. semester

Kohustuslikud ained

 HHL0025

 Poliitika analüüsi tehnikad

 6.00

HHM1142

Haldusreformid

6.00

TES0020

Statistika

6.00

HOA6029

Haldusõigus

6.00

HOA6044

Normitehnika

3.00

   Valikained

 HHL1011

 Halduspoliitika valikkursus

 3.00

TAF0070

Finantsarvestuse alused

6.00

HOX6070

Privaatsus- ja andmekaitseõigus

3.00

YTD0017

Teaduspõhise tervisekäitumise alused

3.00

 

5. semester

Kohustuslikud ained

HHM1150

Tänapäeva ühiskonna väljakutsed

6.00

HHM1151

Avaliku sektori disainilabor

6.00

   Valikained

HHL0026

Riigiteaduste valikkursus

3.00

HHL0041

Avaliku halduse uurimisseminar

3.00

HOE6020

Tööõigus

3.00

HOL6010

Euroopa Liidu õigus

6.00

TER0440

Rahanduse alused

6.00

HHM1154

Meedia ja avalikkussuhted

3.00

 

6. semester

Kohustuslikud ained

HHL0171

Avalik eetika ja korruptsioon

6.00

HHI0132

techEstonia - Ettevõtliku riigi innovatsioonilabor

6.00

HHX0051

Avaliku halduse bakalaureuseeksam

9.00

Õppekava lühiülevaade

Esimene kohtumine esmakursuslastega toimub õpingukorralduse aine raames sügissemestri eelnädalal.

Jooksev info valikainete ja muu õppekorralduse osas e-posti teel kursuselistide kaudu.

Õppekava täisversioon ja tunniplaan leitavad ÕIS-s.

Tüüpõpingukava.

Õppeainete süllabused, loengumaterjalid, jne on üleval õppekeskkonnas Moodle, siit leiad RNI poolt õpetatavad ained.

Õppeainete videotutvustused

Õppetegevusega seotud juhendmaterjalid leiad majandusteaduskonna kodulehelt

PS! Antud õppekaval toimub auditoorne õppetöö päevases õppevormis.

Oluline eeldus õppetöö edukaks läbimiseks on inglise keele oskus, et iseseisvalt läbi töötada, tõlgendada ning mõista võõrkeelseid õppematerjale jaosaleda osade ainete auditoorses töös.

 Lõpetamise eelduseks on õppekava täitmine täies mahus ning bakalaureuseeksami sooritamine. Eksam koosneb kahest osast:

1.      Õpingute jooksul läbitud (eelkõige avaliku halduse erialastele) kursustele põhinevad küsimused. Eksami esimese osa ajal ei tohi kasutada lisamaterjale.

2.      Iseseisvaks lugemiseks eelnevalt ette teatatud raamatule või artiklitekogumikule (edaspidi raamatule) põhinevad küsimused. Iseseisva lugemise mahuks on orienteeruvalt 200-300 lehekülge. Raamatut võib eksami ajal kasutada.

Täpsem info korralduse, kordamisküsimuste ning iseseisvaks lugemiseks mõeldud raamatu kohta on kättesaadav Moodlest (HHX0050, HHX0051 Bakalaureuseeksam).

HAAB02/08 ja varasematel versioonidel õppinud üliõpilastele on lõpetamise eelduseks bakalaureusetöö kirjutamine. Selleks võtke palun ühendust programmijuhiga (Leno Saarniit, leno.saarniit@taltech.ee).

Praktika eesmärgiks on:  

 • võimaldada üliõpilasel tutvuda avalike poliitikate elluviimise ning üleüldise töö korraldusega avaliku sektori organisatsioonides;

 • täiendada üliõpilaste teadmisi praktilise kogemuse kaudu avaliku- või kolmanda sektori organisatsioonis või rahvusvahelises organisatsioonis;

 • rakendada ülikoolis omandatud teoreetilisi teadmisi ja omandatud oskusi praktiliste probleemide lahendamisel.

Praktika sooritamiseks tuleb esitada praktikaavaldus koos praktikaaruande ja praktikakoha juhendaja hinnanguga ÕIS-s. Praktikakoha leidmine on iga üliõpilase enda ülesanne, kuid vajadusel võib abi ja nõu küsida ka programmijuhilt. 

Praktika kuraator on Leno Saarniit.

NB! Praktikaavaldus ja seonduv dokumentatsioon tuleb esitada hindamisele ÕIS vahendusel vähemalt kaks nädalat enne semestri eksamisessiooni viimast päeva!

Vajalik info on kättesaadav ka Moodlest (Praktika (HAAB) / HHX0080, HHX0071, HHX0072 Praktika (HAAB).

 

Avaliku halduse ja riigiteaduste bakalaureuse õppekava läbis 2017. a Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri hindamise. Hindamisraportis tõsteti esile tööandjate ja vilistlaste positiivset tagasisidet õppekavale, kaasaegseid õpetamismeetodeid, kõrgetasemelist teadustööd ning tihedat rahvusvahelist koostööd.

Vaata ka:

RNI veeb

RNI blogi

RNI sotsiaalmeedias

 

 

 

 

 

 

 

.

Avalik haldus
Ja riigiteadused

Avaliku halduse ja riigiteaduste õppekava annab sulle teadmised keeruliste ühiskondlike küsimuste lahendamiseks ning tippametniku, poliitikakujundaja või hinnatud erasektori partneri eeldused.

 • Avalik haldus TalTechis tegeleb suurte ühiskondlike probleemide analüüsimisega, neile uudsete lahenduste leidmisega ning tehnoloogia ja innovatsiooni integreerimisega riigi arengusse.
 • Õppekaval annavad loenguid hinnatud välisprofessorid USAst, Ladina-Ameerikast, Euroopast, Aasiast, kohalikud tippteadlased ja riikliku teaduspreemia laureaadid.
 • Ragnar Nurkse instituut on juhtiv Eesti avaliku halduse uurimise ja õpetamisega tegelev institutsioon, kuuludes Shanghai Rankingu alusel 150 maailma parima sekka.
 • Instituudis viiakse läbi mitmeid rahvusvahelisi avaliku sektori innovatsiooni ja digitaliseerimise projekte, mis tagavad, et õppetöö on klassikalisest õpikuteadmistest ees ja kordades praktilisem.
 • Mitmetest lõpetajatest on tänaseks saanud erinevate asutuste ja organisatsioonide juhid, poliitikakujundajad või tippametnikud.

Globaalsed väljakutsed

Üleilmastumine, suured ühiskondlikud väljakutsed (kliimasoojenemine, Euroopa rändekriis) ja infotehnoloogia levik on muutnud tänase maailma ebakindlaks, keeruliseks ja pidevalt muutuvaks.

Oluliseks märksõnaks on muutunud valitsemine ehk see, kuidas riik ja kodanikud (nii ettevõtjate kui vabatahtlikena) ühiselt eesolevaid väljakutseid mõistavad ning lahendada püüavad. Lisaks on Eesti jaoks lõppemas üks oluline ajajärk: aastaks 2020 jõuab Eesti arenenud Euroopa Liidu liikmesriikide tasemele, mis tähendab, et ELi toetusrahad vähenevad märgatavalt ning Eesti peab lähiaastatel seadma enda jaoks uued suured sihid ja eesmärgid aastani 2030. Seetõttu on teiseks oluliseks märksõnaks saanud innovatsioon: kuidas järjest kahanevate finants- ja inimressurssidega panustada üha rohkem ning paremini üleilmsete ja Eesti enda arenguprobleemide lahendamisse.

Nende ja paljude teiste keeruliste väljakutsetega tegelemine eeldab andekaid, kaasaegse haridusega, avatud mõtlemisega ning motiveeritud inimesi.
 

Sisseastumine

Oluline info

ÕPPEKAVA

 • Õppetase: bakalaureus
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Instituut: R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
 • Õppemaht: 180 EAP

ÕPPEKORRALDUS

 • Keel ja vorm: eesti keel, päevaõpe
 • Maksumus: täiskoormusega tasuta, osakoormusega tasuline
 • Vastuvõtt ja dokumentide esitamine: SISSEASTUMINE

Eriala sisu

Õppekava annab sulle teadmised ja oskused selliste keeruliste küsimuste lahendamiseks nagu:

 • kuidas teha rahvusvahelist koostööd piiriüleste väljakutsete (migratsioon, kliimasoojenemine, majandusareng) lahendamiseks;
 • kuidas muuta avalik sektor sama innovatiivseks kui idufirmad: kas ja kuidas saab ühistransport toimida nagu Uber või Taxify; kuidas saaksid robotid täita ametnike ülesandeid või aidata neil oma tööd paremini ja kiiremini ära teha.

Õppekava sisu

Õppe jooksul saad ülevaate riigiteadusest, poliitikateadusest, õigusteadusest, majandusteadusest, tehnoloogilisest arengust ja innovatsioonist. Erinevalt klassikalistest politoloogia või riigiteaduste õppekavadest seob Ragnar Nurkse instituudi avaliku halduse ja riigiteaduste õppekava neid käsitlusi Eestis ja maailmas esilekerkivate igapäevaprobleemidega, mis mõjutavad nii kodanike heaolu, ettevõtete arenguvõimalusi kui ka avalike teenuste pakkumist ja kvaliteeti.

Õppekava põhineb interaktiivsel õppel, mis põimib omavahel teadlaste ja praktikute peetud loengud ja seminarid ning tudengite grupitööd. Kolme aasta jooksul saad läbi erinevate õppeainete:

 • baasteadmised riigi toimimisest, üleilmastumise trendidest (sh Euroopa Liidu muutuvates ülesannetest ja rollidest), innovatsioonist ja tehnoloogilisest arengutest ning tänapäeva ühiskonna suurimatest väljakutsetest;
 • praktilised oskused poliitikate ja strateegiate koostamiseks ning ellu viimiseks, organisatsiooni juhtimiseks ja avaliku sektori innovatsiooni eestvedamiseks;
 • võimaluse testida ja prototüüpida oma uudseid lahendusi ühiskondlikele probleemidele interaktiivsetes avaliku sektori disaini ja tehnoloogia laborites ning tutvustada oma ideid võimalikele kasutajatele avalikus sektoris (ministeeriumid, omavalitsused) ja vabakonnas;
 • kogemusi praktikalt, mis avab sulle ukse tööturule: parimad tudengid saavad endale läbi praktika põneva töö.

TUTVU AVALIKU HALDUSE JA RIIGITEADUSTE ÕPPEKAVAGA

 Ainekood

Õppeaine nimetus

 EAP

  1. semester 

Kohustuslikud ained

 HHL0130

 Politoloogia alused

 6.00

 HHM1141

 Eesti riik ja kohalik omavalitsus

 6.00

 HHL0221

 Teaduspõhine analüüs

 6.00

 HHL0024

 Sotsiaalteaduste klassikud

 6.00

 IDK0043

 IT alused I

 3.00

Valikained

 HOX6061

 Õiguse alused

 3.00

YTG0060

 Keskkonnakaitse ja säästev areng

 3.00

TER0520

 Eraisiku rahandus

 3.00

 Ainekood

Õppeaine nimetus

 EAP

2. semester

Kohustuslikud ained

 HHM1152

 Organisatsioon ja juhtimine

 6.00

 HHL0150

 Euroopa Liit

 6.00

 HHI0034

 Globaliseerumine ja valitsemine

 6.00

 TET0150

 Protsessid majanduskeskkonnas

 6.00

 IDK0301

 E-riigi infotehnoloogilised lahendused

 3.00

 Valikained

 HHM0017

 Vabakond

 3.00

 HPP0020

 Organisatsioonipsühholoogia alused

 6.00

 IDK0044

 IT alused II

 3.00

 Ainekood

Õppeaine nimetus

 EAP

3. semester

Kohustuslikud ained

 HHL0161

 Poliitikate kujundamine

6.00

HFF1031

Poliitikafilosoofia

3.00

HHL1170

Riigi rahandus

6.00

HHI0033

Ettevõtlus, innovatsioon ja riik

6.00

HOA6039

Riigiõigus

6.00

  Valikained 

HHL0042

Avaliku halduse valikkursus

3.00

HHM1155

Väljendus- ja vaidlusõpetus

3.00

TAF0130

Maksundus

3.00

 Ainekood

Õppeaine nimetus

 EAP

 4. semester

Kohustuslikud ained

 HHL0025

 Poliitika analüüsi tehnikad

 6.00

HHM1142

Haldusreformid

6.00

TES0020

Statistika

6.00

HOA6029

Haldusõigus

6.00

HOA6044

Normitehnika

3.00

   Valikained

 HHL1011

 Halduspoliitika valikkursus

 3.00

TAF0070

Finantsarvestuse alused

6.00

HOX6070

Privaatsus- ja andmekaitseõigus

3.00

YTD0017

Teaduspõhise tervisekäitumise alused

3.00

 Ainekood

Õppeaine nimetus

 EAP

5. semester

Kohustuslikud ained

HHM1150

Tänapäeva ühiskonna väljakutsed

6.00

HHM1151

Avaliku sektori disainilabor

6.00

   Valikained

HHL0026

Riigiteaduste valikkursus

3.00

HHL0041

Avaliku halduse uurimisseminar

3.00

HOE6020

Tööõigus

3.00

HOL6010

Euroopa Liidu õigus

6.00

TER0440

Rahanduse alused

6.00

HHM1154

Meedia ja avalikkussuhted

3.00

 Ainekood

Õppeaine nimetus

 EAP

6. semester

Kohustuslikud ained

HHL0171

Avalik eetika ja korruptsioon

6.00

HHI0132

techEstonia - Ettevõtliku riigi innovatsioonilabor

6.00

HHX0051

Avaliku halduse bakalaureuseeksam

9.00

Tunnustused

 1. Avaliku halduse ja riigiteaduste bakalaureuse õppekava läbis 2017. a Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri hindamise. Hindamisraportis tõsteti esile tööandjate ja vilistlaste positiivset tagasisidet õppekavale, kaasaegseid õpetamismeetodeid, kõrgetasemelist teadustööd ning tihedat rahvusvahelist koostööd.
 2. Õppekava on alates 2008. aastast European Master of Public Administration (EMPA) võrgustiku liige. Tegemist on konsortsiumiga mainekamatest ülikoolidest Euroopas avaliku halduse alaste magistriõpingute alal (nt. KU Leuven; Université Catholique de Louvain, Universität Speyer, Corvinus University of Budapest, Leiden University, University of Ljubljana).
SBG raamatukogu

Miks õppida avalikku haldust just TalTechis?

Erinevalt teiste ülikoolide sarnastest erialadest on TalTechi Ragnar Nurkse instituudi õppeained tihedalt seotud tehnoloogia ja innovatsiooni lõimimisega ühiskonna arengusse ning riigi toimimisse. Meie vilistlased oskavad mõelda raamidest väljapoole ning otsida lahendusi, kuidas riigi poliitikad saavad toetada innovatsiooni ja vastupidi.

Loenguid annavad mitmed välisprofessorid USAst, Ladina-Ameerikast, Euroopast, Aasiast ning kohalikud tippteadlased. Nurkse instituudis töötab neli Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv, Ringa Raudla. Oleme Eesti ja Läänemere regiooni juhtiv teaduskeskus innovatsiooni ja valitsemise võtmeküsimustes.

Ragnar Nurkse instituudis viiakse läbi erinevaid rahvusvahelisi avaliku sektori innovatsiooni ja digitaliseerimise projekte, mis tagab, et õppetöö on alati klassikalisest õpikuteadmistest aastaid ees ja kordades praktilisem. Vaata täpsemalt: toop.eu, tropico-project.eu, opengovintelligence.eu, sohjoabaltic.eu, finesttwins.eu.

Praktilist kogemust loengutes jagavad nii ministrid, riigikogulased, tippametnikud (riigikontrolör, õiguskantsler, asutuste juhid), poliitikud kui ka oma ala Eesti parimad spetsialistid, kes panid aluse näiteks e-valitsuse ja e-riigi lahendustele.

SBG loeng

Tulevik

Kodanikuühiskond muutub Eestis üha tugevamaks ning aina rohkem avaneb võimalusi tööks valitsusvälises sektoris. Avaliku halduse ja riigiteaduste eriala teadmised on siinkohal väga vajalikud.

Mitte kunagi ei saa otsa rahvusvaheline poliitika. ELi juhid koos ametnikega peavad lähitulevikus lahendama mitmeid kriitilisi kitsaskohti, et riikide liitu koos hoida. Ka Eesti peab sõna sekka ütlema ja võtma vastu otsuseid, mis mõjutavad meie siseriiklikke poliitikaid.

Kuna õpid ka innovatsiooni ja tehnilise arengu olemust ning riigi rolli innovatsiooni toetamisel, siis oled kursis ka e-riigi ja e-valitsemise tänapäeva ja arenguvõimalustega ning oskad seda vajadusel Eesti eduloo näitel rahvusvaheliselt analüüsida.

KES SAAB SINUST PÄRAST LÕPETAMIST?

Ametikohad, millel tulevikus töötad, sõltuvad väga palju sinu enda huvialadest ning ülikooli ajal tehtud uurimistöödest ja praktikast. Avaliku halduse õpingud võimaldavad keskenduda just sulle kõige enam huvipakkuvatele küsimustele, olgu selleks siis personalijuhtimine, hariduspoliitika, riigi rahakott või hoopis kohaliku elu korraldamine. Mitmetest meie lõpetajatest on saanud organisatsioonide või asutuste juhid, riiklike poliitikate kujundajad ja elluviijad või seadusandjad ja poliitikud.

SUURIMAD TÖÖANDJAD

Avaliku halduse eriala lõpetajad töötavad eelkõige avalikus sektoris: ministeeriumites, ametites ja inspektsioonides, maavalitsustes, kohalikes omavalitsustes. Mitmed lõpetajad on asunud tööle ka Euroopa Liidu või teistes rahvusvahelistes institutsioonides. Samas vajatakse avaliku halduse diplomiga töötajaid ka erasektoris ning mittetulundusühingutes.

VÕIMALUSED TÖÖTAMISEKS VÄLJASPOOL EESTIT

TalTechi avaliku halduse ja riigiteaduste diplom loob head eeldused töötamiseks Euroopa Liidu institutsioonides või teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. Samuti võid teha edukat karjääri ka valitsusvälistes organisatsioonides – näiteks käia nõustamas arengumaade valitsusi või leida endale rakendust rahvusvahelistes analüüsi- ja uuringukeskustes.

Silmapaistvad vilistlased

 • Ülle Madise – õiguskantsler
 • Arto Aas – riigikogulane, endine riigihalduse minister
 • Marek Helm – tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal riigirahanduse valdkonna juht, endine Maksu- ja Tolliameti peadirektor
SBG tudengid

Kas sobib mulle?

Kui jälgid huvitatult, mis toimub Eestis ning mujal maailmas ja sul on selle kohta oma arvamus, võib avaliku halduse ja riigiteaduste eriala olla sulle just õige valik.

Oluline on oskus esitada küsimusi ning tahe panustada ühiskonda. Samas tuleb olla teadlik, et lahendused ei pruugi alati olla mustvalged ja kõikidele osapooletele üheselt mõistetavad. Seetõttu on vajalik hea analüüsioskus, erinevate argumentide kaalumine ja oskus oma eelistusi veenvalt põhjendada. Et olla valdkonna tunnustatud asjatundja, tuleb ennast ka pidevalt täiendada.

Sisseastumine

Tingimused

Riigieksamid

 1. Lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
 2. Eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena
 3. Inglise keele riigieksam / tasemetest

Lävend

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 55 punkti ning eesti keele oma vähemalt 55 punkti või eesti keel teise keelena vähemalt 60 punkti. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

 

Sisseastumine

 

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

Oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele.


620 3504
vastuvõtt@taltech.ee

Programmijuht

Oskab vastata eriala sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele.


Leno Saarniit
620 2667
leno.saarniit@taltech.ee

Õppekonsultant

Oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele.


Tiina Parve
620 2647
tiina.parve@taltech.ee