Site logo

Rakenduslik majandusteadus

Rakendusliku majandusteaduse õppekaval on võimalik õppida majandusanalüüsi peaerialal.

Õppekava kood: TAAM02
Versiooni kood: TAAM02/18
Õppekava nimetus: Rakenduslik majandusteadus

Kehtib alates 2018/2019. õppeaasta vastuvõtust

Õppeainete jaotus semestriti:

Ainekood

Õppeaine nimetus

EAP

Peaeriala: MAJANDUSANALÜÜS

1. semester 

Kohustuslikud ained

 MEC5010

 Rakenduslik mikroökonoomika

 6.00

 MEC5050

 Majandusareng ja institutsioonid

 6.00

 MEC5060

 Konkurentsiökonoomika

 6.00

MEM5220

 Rakenduslik ökonomeetria

 6.00

MNF5510

 Kriitiline mõtlemine, eetika ja teaduslik kirjaoskus

 6.00

Kokku: 30.00

  2. semester 

Kohustuslikud ained

 MEC5020

 Rakenduslik makroökonoomika

 6.00

 MEC5030

 Avaliku sektori ökonoomika

 6.00

 MEM5210

 Mitmemõõtmeline statistiline analüüs

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 HHL1300

Õigusaktide majanduslik analüüs

 6.00

 IDN1605

Andmekaeve suurandmetest

 6.00

 ITI0206

Andmebaasid I

 6.00

 MEF5050

Investeeringute analüüs

 6.00

 MNE5220

Suurandmed ja avalik poliitika

 6.00

 Kokku: 30.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

 MEC5040

 Rahvusvaheline majandus

 6.00

 MEC5520

 Erialapraktika

 6.00

 MEC5530

 Magistriseminar

 6.00

 MEM5230

 Rakenduslik majandusanalüüs

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 ITB8802

Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel

 6.00

 MEF5040

Ettevõtte rahanduse süvakursus

 6.00

 MEM5260

Operatsioonianalüüs

 6.00

 TMJ3300

Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

Kokku: 24.00

MAGISTRITÖÖD

 • 2. nädal – lõputöö teema ja juhendaja registreerimine  

 • 4. nädal - lõputöö (laiendatud) kava esitamine juhendajale

 • 6. nädal – lõputöö teoreetilise kontseptsiooni ja uurimismetoodika esitamine juhendajale

 • 10. nädal - lõputöö esialgse variandi esitamine juhendajale

 • 14.- 15. nädal – eelkaitsmised

 • 16. nädal* - lõputöö täieliku/lõpliku variandi esitamine juhendajale

  * - 3 päeva enne kaitsmisele tuleva lõputöö akadeemilises kalendris esitamise tähtaeg

Tähtaegade ületamisel on juhendajal õigus juhendamisest keelduda!

Magistritööde võimalikud teemad ja juhendajad

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut

TAAM Rakenduslik majandusteadus

Üliõpilastööd

 • TalTechis kaitstud doktoritööde e-versioonid (alates 2005. aastast) on leitavad TalTechi raamatukogu digikogust.

 • Viimastel aastatel kaitstud magistritööd asuvad majandusteaduskonna instituutides ja kontaktid asuvad siin.

Kaitstud magistritööd:

Alates 2014 kaitstud magistritööd avaldatakse TalTechi raamatukogu digikogus.

Juhendid, vormid ja korrad on leitavad majandusteaduskonna kodulehelt:

Majandusteaduskonna korrad ja juhendid

Tähelepanekuid lõputööde eksimustest

 

Praktika arvestuse saamiseks tuleb ÕIS-is esitada hiljemalt 4. detsember 2020 praktika avaldus, vormikohaselt vormistatud ja allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvorm ning praktikaaruanne.

Praktikapakkumisi leiate Nõustamiskeskuse Facebooki leheküljelt ja TalTech majandusteaduskonna praktikapakkumiste leheküljelt. 

Kes soovib erialapraktika sooritada teaduskonnas algaval kevadsemestril, palun anda sellest teada praktika kuraatorile Helery Tasasasele e-maili teel helery.tasane@taltech.ee.

Kes soovib läbida erialapraktika oma töökohas kevadsemestril, palun kinnitada erialapraktika koht samuti praktikakuraatoriga.

Üliõpilane võtab teaduskonna kodulehelt praktika sooritamiseks järgnevad dokumendid:

 • praktika juhend vastavalt ainekoodile

 • praktikakoha juhendaja hinnanguvorm

 • praktika leping (kui tööandja nõuab)

Praktikat ei deklareerita, vaid selle saab arvestatud avalduse kaudu (avaldus ÕIS-is), mille kinnitab praktika kuraator.

Praktikakoha leiab üldjuhul üliõpilane, vajadusel abistab koha leidmisel eriala praktika kuraator, TalTchi karjääriteenistus või välispraktika korral rahvusvaheliste suhete osakond.

Osapooled (ülikool, üliõpilane ja tööandja) võivad sõlmida praktikalepingu, kuid see ei ole kohustuslik. Tallinna Tehnikaülikooli poolt allkirjastab lepingu peaerialaga seotud instituudi direktor.

Enne praktika sooritamist kohtub üliõpilane praktika kuraatoriga, et arutada praktika eesmärke ja määrata täiendav teema, mis on seotud peaeriala või eeldatava lõputööga.

Praktika arvestamiseks esitab üliõpilane peale praktikat oma eriala praktika kuraatorile vormikohase avalduse, praktikakoha juhendaja hinnanguvormi ja praktikaaruande. Praktikaaruanne tuleb kaitsta praktika kuraatorile.

Praktika kuraator on doktorant-nooremteadur Helery Tasane

Magistritöö  tuleb tuua majandusanalüüsi ja rahanduse instituuti Mari Ellermaa kätte, ruumi SOC-488. Kontakt: Mari Ellermaa, tel 6204057, mari.ellermaa@taltech.ee

Magistritöö lõplik variant tuleb Moodle’sse üles laadida.  Töö tuleb esitada PDF-formaadis ja viimase lisana sisaldama autori lihtlitsentsi. PDF-formaadis elektroonselt esitatud faili nimeks tuleb kirjutada  ainult enda nimi – perenimi, eesnimi.

Tähtaegselt esitatud töö on kaitsmisele lubamise eeldus. Töödel peavad olema autori ja töö juhendaja allkirjad, kaitsmiskomisjoni esimees kirjutab alla hiljem. Hiljem esitatud töid kaitsmisele ei lubata! Kaitsmisele lubamise otsustab nädala jooksul vastava kaitsmiskomisjoni esimees (aseesimees).

ÜLDINE INFORMATSIOON

 • Kui õppekava täitmisel on jäänud sooritada vaid lõputöö, tuleb ainete deklareerimistähtaja kohaselt esitada 0-deklaratsioon (st ÕIS-is teha deklaratsioon, ilma ühtki ainet lisamata).

 • Magistriõppe lõputööd ei deklareerita. Lõpetamise arve esitatatakse kaitsmistaotluse alusel (magistritöö maksumus = 30 EAP X 0,5 EAP hind). Arve tuleb tasuda enne kaitsmise kuupäeva. Arve tasumata jätmise korral kaitsmisele ei lubata.

 • Vältimaks arusaamatusi õppekava täitmise kontrollil ja kaitsmisele lubamisel, on vajalik, et lõpetaja ise veenduks, et kõik lõpetamistingimused oleks täidetud (kõik moodulid, va lõputöö peavad olema täidetud; praktika ja spetsialiseerumine peab olema vormistatud jms.).

Magistritöö retsensendi määrab kaitsmiskomisjoni esimees, magistrand retsensendi leidmisega tegelema ei pea. Retsensendil peab olema taotletava kraadiga vähemalt samaväärne akadeemiline kraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Retsensentide kirjalikud arvamused peavad olema lõpetajale ja kaitsmiskomisjoni liikmetele kättesaadavad vähemalt kaks päeva enne kaitsmist.

Magistritöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni avalikul istungil. Avaliku istungi aeg ja koht ning kaitsmisele lubatute nimekiri tehakse teatavaks kuulutusega instituudi teadetetahvlil ning teaduskonna veebilehel vähemalt kolm päeva enne kaitsmist.

Kaitsmisprotseduuri põhietapid on:

 • kaitsekõne

 • retsensiooni ärakuulamine ja küsimustele vastamine

 • ülddiskussioon (küsimusi võivad küsida ning arvamusi võivad avaldada kõik kohalviibijad)

 • juhendaja arvamus / sõnavõtud

 • kraaditaotleja lõppsõna

 • komisjoni otsus

Magistritööd on hindelised.

Edukalt lõputöö kaitsnud lõpetajale antakse akadeemiline kraad

 • Rakendusliku majandusteaduse õppekava (TAA MM) - sotsiaalteaduse magister linna-ja keskkonnaökonoomikas, avaliku sektori rahanduses, avaliku sektori ökonoomikas, keskkonna-ja säästva arengu ökonoomikas, majandusanalüüsis või rahanduses ja panganduses. 

Lõpetamistingimused:

 • Õppekava täitmine nõutud mahus ja magistritöö edukas kaitsmine vastavalt TTÜ nõukogu poolt kehtestatud korrale.

CUM LAUDE tingimused:

 • Kaalutud keskhinne koos lõputööga vähemalt 4,60

 • Lõputöö kaitstud hindele "5"