Tallinna Tehnikaülikool

Kes on tuutorid?

Kas mäletad oma esimest päeva TalTech-is? Kas enamik Sinu ajast kulus linnakus orienteerumisele ja pusides ÕISis õppeaineid deklareerida? Oleksid tahtnud kellegi käest nõu küsida? Täna võid ise see inimene olla, kes saab rebaseid aidata!

Tuutorid on vanemate kursuste üliõpilased, kes aitavad rebaseid eelkõige ülikooli elu puudutavates küsimustes. Sarnaselt professionaalsetele nõustajatele ei tee tuutor üliõpilase eest ära tema töid ega otsuseid, kuid on hea kuulaja ning suunab vajadusel edasi.

Tuutorite programmiga on oodatud liituma kõik TalTechi tudengid! Programmiga saab teenida 3EAP-d; korduvtuutoreid on teaduskonnad võimalusel toetanud stipendiumiga. Rohkem informatsiooni programmiga ühinemise osas ja vajaliku ankeedi leiad meie lehelt liitumise alt.

Vaata all kahte väikest salvestust kus tuutorid ise programmist räägivad ning kuula ka tuutoriga tehtud podcasti (Spotifys, Soundcloudis)!

Soovin saada tuutoriks

Täida registreerimisankeet ning võtame sinuga peale uue värbamiskampaania lõppu (veebruaris 2024) järgmiste sammude osas ühendust. 

Registreerimistähtaeg - 25.02.24.

NB! Koolituste kuupäevad leiate all 'tuutorprogrammi kirjeldus' puntki juurest. 

Registreeri tuutoriks siin

Kuidas tuutoriks saada?

 1. Täida ankeet SIIN

 2. Läbi koolitusprogram (kevadsemesteril) ning saadki uusi tudengeid aidata!

  Koolituste kuupäevad leiate alt - 'Tuutoriprogrammi kirjelduse' juures.

Tuutorite programm kestab 2+1 semestrit:

 • kevadsemestril läbid koolituse (suhtlemiskoolitus, õppekorraldus, avalik esinemine)
 • sügissemestril praktika (eelnädalal teed 2 tuutoritundi sh. majatuur ning nõustad vajadusel rebaseid individuaalselt. Individuaalne nõustamine kestab kuni akadeemilie aasta lõpuni, kuid kontaktide arv on siis väga madal, kui üldse).

  Aine deklareerimine (3EAP) toimub sügissemestril. Loe täpsemat infot all.

Mida peab tuutorprogrammist teadma?

 • arendab esinemisoskust;
 • ühe semestri eest 3 EAP-d;
 • õppida tundma TalTechi õppekorraldust;
 • arendab suhtlemis- ja nõustamisoskuseid;
 • võimaluse olla teiste üliõpilaste jaoks kasulik;
 • toob ellu vaheldust ja võimaluse tutvuda uute inimestega.

Tuutoriprogrammil on kaks osa, koolitus ja praktika.

Tuutorikoolitus koosneb:

 1. kaheksanädalasest suhtlemiskoolitusest (tunnid toimuvad kahesgrupis kord nädalas õhtusel ajal vastavalt graafikule), mille käigus õpid tuutorile vajalikke suhtlemis- ja nõustamisoskusi. 2024 koolitusajad on:
  - esmaspäevane grupp kl 17-20 (4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 1.04, 8.04, 15.04, 22.04)
  - kolmapäevane grupp kl 17-20 (6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04)
  Gruppi saate reeglina ise valida, lähtuvalt sellest kumb päev paremini sobi. Koolitusaegades võib veel väikseid muutusi sisse tulla. 
 2. praktilisest koolitusest (2x), kus räägitakse õppekorraldusest, tutvutatakse TTÜ tugistruktuuri, õpetatakse avalikku esinemist ja seda, kuidas valmistada ette tuutortunde, luua grupitunnet ja muud praktilikseks tuutoritööks vajalikku. Kevadine koolitus on 14.05 (kl 14-17), ja augusti oma 23.08 (orienteeruvalt kl 10-16)

Tuutoripraktika kestab kaks semestrit. Kõige aktiivsem aeg on õppeaasta eelnädal ning september.

 1. valmistad ette ja korraldad eelnädalal kaks tuutoritund sh. majatuuri;
 2. oled abiks infolaus ning osaled muudes rebaseid toetavates tegevustes;
 3. osaled septembris kovisioonis, kus arutatakse, mis läks hästi ja mida saaks järgmisel korral paremini teha, jagatakse muresid ja rõõme;
 4. oled rebastele kättesaadav e-posti vahendusel või Facebook Messengeris;
 5. jälgid SM oma grupi/gruppide tegevust ja õpingutega kohanemise protsessi, saadad rebastele olulist ülikoolialast infot ning oled ise aktiivne neid aitama;
 6. esitad detsembris tuutoraruande (vajalik, kui soovid 3 EAP-d).

Tere tulemast tuutoriks!

Tuutorite koolitusprogramm koosneb suhtlemiskoolitusest ja erinevatest teemapõhistest koolitustest.

Teemapõhised koolitused katavad teemasid: õpingukorraldus, TalTech tugisüsteem, avalik esinemine, tuutoritundide läbiviimine, grupitunde loomine, suhtlemismängud jne.

Suhtlemiskoolituse osa koosneb 8 sessioonist ja selle kogupikkuseks on 26 akadeemilist tundi. Kava on kokku pandud Oxfordi ülikooli Peer Support programmi järgi ning kohandatud Eesti vajadusele.

Enne uue õppeaasta algust toimuvad tuutoritele koolitused, kus jagatakse infot õppekorralduse kohta ja aruatatkse üheskoos läbi tuutoritundide sisu ja läbiviimise korraldus. Tuutoritele pakume kogu tegutsemisaja jooksul mitmeid temaatilisi koolitusi ja infotunde.

Tuutorite koolituse suhtlemiskoolitusel käsitletavad teemad:

1. Sissejuhatus tuutorikoolitusse

Sessiooni lõpuks hakkavad üliõpilased tööle grupina. Paika on pandud koostöö reeglid ja suhtlemise normid. Lahti on seletatud konfidentsiaalsuse põhimõte ja piiritletud vajalikud oskused, mille omandamisele tuleb terve kursuse vältel tähelepanu pöörata.

2. Võõraga tutvumine. Tulemuslik küsitlemine. Positiivne, toetav ja tõrjuv käitumine.

Sessiooni lõpuks on üliõpilasel kujunenud arusaam barjääridest ja hirmudest, mis inimesel tekivad kohtudes võõraste inimestega ning on omandanud oskuse aidata neid ületada. Üliõpilane on tutvunud erinevate küsimuste tüüpidega ning läbi harjutuste omandanud kogemuse neid kasutada erinevat tüüpi vestluste käigus. Harjutuste abil on suurenenud arusaam enda käitumisest ja ettekujutus sellest, millisena teised teda tajuvad.

3. Mitteverbaalne kommunikatsioon. Tunnete äratundmine ning nimetamine. Kuulamisoskus.

Sessiooni lõpuks on üliõpilasel kujunenud arusaam mitteverbaalse kommunikatsiooni rollist suhtlemisel, paranenud on oskus kontrollida oma mitteverbaalset käitumist ning mõista mitteverbaalsete käitumismärkide tähendust ja emotsioonide väljendamist. Üliõpilane oskab paremini hinnata nii enda kui teiste kuulamisoskust ning on endale teadvustanud valdkonnad, mis vajavad parandamist.

4. Probleemi teadvustamine, mure jagamine. Nõuandmine vs. aktiivne kuulamine. Otsustamine. Väärtuste selgitamine.

Sessiooni lõpuks on üliõpilane omandanud aktiivse kuulamise oskuse, seejuures parandanud küsimuste esitamise oskust ning õppinud andma tagasisidet. Üliõpilane on saanud ka teadmised erinevate kuulamise viiside kohta ning mõistnud nende rakendamise vajadust erinevates situatsioonides. Läbi harjutuste on üliõpilasele tekkinud arusaam oma väärtustest ning ta oskab hinnata vajadust mõista teiste väärtusi ning erinevusi inimeste väärtussüsteemides.

5. Suhtlemine erinevate põlvkondadega. Erineva võimubaasiga inimestega suhtlemine.

Sessiooni lõpuks on üliõpilane õppinud kasutama oma kuulamisoskust erinevates situatsioonides ning mõistab selle olulisust erinevate inimestega suheldes. Üliõpilane mõistab, kuidas hea kuulamisoskus on ka vahendiks oma käitumise kontrollimiseks ja kujundamiseks situatsioonile vastavalt.

6. Enesekehtestav käitumine.

Sessiooni lõpuks oskab üliõpilane eristada nelja käitumisvormi, teades nende käivitumise põhjuseid ja võimalikke tulemusi ning oskab hinnata teiste reaktsioone neile käitumisvormidele. Sessiooni vältel on üliõpilased harjutanud enesekehtestavat käitumist ning oskavad anda objektiivset tagasisidet mõistes teise võimalikke reaktsioone sõnumile. Mõistavad enesekehtestava käitumise osa abistamise situatsioonis.

7. Positsioon ja roll peres. Pereprobleemid ja nende kandumine teistesse suhetesse.

Üliõpilane mõistab peresuhete rolli käitumisele väljaspool kodu ning mõju teistele sotsiaalsetele suhetele. On õppinud tundma erinevaid peretüüpe ning neis kujunenud suhteid. Oskavad ära tunda pereprobleemide mõju koolikäitumisele. Oskavad hinnata tolerantsuse ja empaatia rolli teiste positsioonide mõistmisel. Oskavad mõista oma peresisese rolli mõju oma käitumisele.

8. Stereotüüpide mõju käitumisele. Erisustega arvestamine. Kultuurilised erinevused.

Sessiooni lõpuks mõistab üliõpilane stereotüüpide kujunemise mehhanisme ning nende nii positiivset kui negatiivset mõju käitumisele. On enam teadvustanud neid stereotüüpseid hoiakuid, mis mõjutavad tema otsuseid ja arusaamisi.

9. Kriisid ja kriiside teadvustamine. Emotsioonide juhtimine. Kuulamisoskus. Suitsidaalse käitumise äratundmine ja suitsiidide ennetamine ülikoolis.

Sessiooni lõpuks teab üliõpilane kriisi kulgemise etappe, inimese emotsionaalseid ja füüsilisi reaktsiooni kriisile. Oskab teise käitumise järgi hinnata kriisiseisundit. Harjutustes lihvitakse kuulamis- ja reflekteerimisoskusi, mis on vajalikud kriisis olevate üliõpilaste toetamiseks.

10. Nõustamise põhimõtted. Piiride seadmine. Takistused abistamisel. Kursuse kokkuvõte.

Sessiooni käigus õpetatakse nõustamise põhimõtteid ja piiride ning reeglite seadmise vajadust. Kursuse lõpus tehakse kokkuvõtted ja hinnatakse ootuste realiseerumist. Üliõpilased hindavad oma oskuste arengut ning panevad paika eesmärgid oma oskuste edasiseks parandamiseks.

Kui kaua tuutorina tegutsen?

Tuutorina tegutsemine kestab soovitavalt sinu õpingute lõpuni ning alati ootame sind ka vilistlasena kaasa lööma. Pärast koolituse läbimist eeldame tegutsemist vähemalt semester, eelistatult kaks.

Millised on tuutori kohustused?

 • Tuutor läbib tuutorikoolituse.
 • Tuutor on tudengitele kättesaadav sügis ja kevad semestril (e-kirjad, sotsiaalmeedia grupi vestlused jne.).
 • Tuutor viib eelnädalal ja enne punase joone päeva läbi tuutoritunnid sh majatuur, oled abiks infolauas.
 • Tuutor kirjutab oma tuutorluse aine arvestamiseks (peale esimest tegutsemisaastat) aruande oma tuutoritegevusest, sh ideed ja ettepanekud tuutortegevuse arendamiseks. Aruanne tuutoritegevusest saadetakse tuutorite koordinaatorile.
   

Kas saan tegevuse käigus abi ja tuge?

Kogu tegutsemisaja jooksul toimuvad tuutoritele kovisiooni ja supervisioonigrupid, kus analüüsitakse enda ja teiste kogemusi ning leitakse lahendusi keerulistele olukordadele.

Tuutoritele on toeks ja koostööpartneriks kogu TalTech nõustajate võrgustik.

Küsi lisainfot

Küsimuste korral pöördu meie tuutorite koordinaatori poole:

Tule rebaseabiks

Rebaseabi on vanema kursuse üliõpilane, kes aitab tuutoreid eelnädalal tuutoritundide läbi viia ja nõustab rebaseid semestri esimestel nädalatel. Soovitame rebaseabiks tulla kui sul pole võimalik tervest tuutorite koolitusest osa võtta. 

  Kuidas saada rebaseabiks? 

  • Täida ära ankeet 6. maiks SIIN.    
  • Läbi mini-koolitus 14. mail kell 14.00-17-00 ja 23. augustil 10.00-15.00 (õppekorralduseeskiri, avalik esinemine, ettevalmistus rebaseabitööks).

  Ootused rebaseabile:

  • koos tuutoritega korraldatakse kaks tuutoritundi.
  • nõustatakse rebaseid õppetööd puudutavates küsimustes (suurem osa tööst toimub eelnädalal ja septembris)

  Mida rebaseabiks olemine Sulle annab?

  • Saad teha lisaks tavalisele kooliskäimisele midagi huvitavat.
  • Saad lihvida oma esinemisoskust
  • Arendad oma suhtlemis- ja nõustamisoskusi.
  • Orienteerud vabalt TalTech õppekorralduses, mis on kasulik ka Sulle endale!
  • Saad tuttavaks lahedate inimestega.
  • Saad aidata teisi tipikaid :) 

  Osale Buddy programmis!

  Buddy'd on TalTechi vanemate kursuste tudengid kes soovivad aidata ülikooli rahvusvahelistel tudengitel Eesti elusse ja õpingutesse sisse elada. Loe rohkem siit. 

  Tuutorite kontaktid

  Kui sul on õppetöö või ülikoolielu kohta küsimusi, saad oma eriala tuutoriga ühendust võtta!

  Infotehnoloogia teaduskonna tuutorid

  Inseneriteaduskonna tuutorid

  Loodusteaduskonna tuutorid

  Majandusteaduskonna tuutorid

  Eesti Mereakadeemia