Tallinna Tehnikaülikool

Hea õpetaja

TalTech panustab sellesse, et üheskoos Teiega aidata kaasa tehnika-, loodus-, täppis-, majandus- ja juhtimisteaduste populariseerimisele kooliõpilaste hulgas ning tõsta nendes valdkondades õppimise ja õpetamise taset.

Pakume järgmisi koolitusvõimalusi:

 • Tehnikaõpetajate-insenerpedagoogide koolitus Inseneripedagoogika täiendusõppe õppekava alusel. Eesmärgiks on anda tehnilise kõrgharidusega õppuritele teadmisi ja oskusi võimaldamaks kompetenselt, mõjusalt ja loominguliselt õpetada tehnilisi erialaaineid tuginedes inseneripedagoogika põhimõtetele. Lõpetajatel on võimalus taodelda ING-PAED IGIP kvalifikatsiooni. 
  Lisainfo on leitav Eesti Inseneripedagoogika Keskuse kodulehelt 

 • Eriaalane/ainealane koolitus loodusteaduste, reaalainete ja tehnikaõpetajatele andmaks uusi erialaseid/ainealaseid teadmisi kiirelt muutuvas maailmas TalTech-iga seotud valkondades. 

 • Gümnaasiumiõpetaja RÕK’i valikainete koolitus

Koolituste läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Algavad koolitused

Ootame täienduskoolitustele õppima üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, huvikoolide ning kolledžite õpetajaid ja õppejõude.

Hetkel pole aktiivseid koolitusi

PRÕM koolitused

PRÕM programmi tegevuse 8.1
tasuta koolitused

Programmi "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika" tegevus 8.1 "Tööturu vajadustele vastav kutse- ja kõrghariduse arendamine" raames pakub TalTech Eesti Inseneripedagoogika keskus tasuta koolitusi ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppeasutusepoolsetele praktikajuhendajatele, –koordinaatoritele, õppetegevuse eest vastutavatele töötajatele ning ettevõtetepoolsetele praktika ja töökohapõhise õppe juhendajatele.

Hetkel pole aktiivseid koolitusi

 

Tellimisel koolitused:

 1. Praktikajuhendajate koolitus

 2. Praktika kavandamise ja juhendamise baasoskused tehnikavaldkonnas

 3. Tulemusliku juhendamise psühholoogilised tegurid

Õppekomplektid ja õppematerjalid

Õppematerjalid õpetajatele ja õpilastele:

 • TalTech Elektroenergeetika instituudi assistendi Ivo Palu komplekteeritud energiamoodul

 • Maateadusest kõigile (Veeb ja viited geoloogiast)

 • TalTech Geoloogia Instituudi direktori Alvar Soesoo komplekteeritud materjalid

Uued õppematerjalid gümnaasiumile:
TeaMe programmi raames on Eesti Teadusagentuuri tellimusel valminud loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna (LTT) valikkursuste õppekomplektid, mis aitavad suurendada noorte huvi LTT valdkonnas õppimise vastu ja toetavad õpetajat õpetamisel.
Tallinna Tehnikaülikool on TeaMe programmi raames RÕK’i valikainete õpetamiseks välja töötatud järgmised õppekomplektid:

Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb elektroonilistest materjalidest, nagu õpik, töölehed, e-kursus Moodle’is, õpetajaraamat ja teised lisamaterjalid.

Õppekomplektide loojateks olid kõrgkoolide ja koolide moodustatud meeskonnad akadeemilistest ekspertidest, tegevõpetajatest, didaktikutest ja haridustehnoloogidest ning lisaks on eelnevalt neid katsetatud kokku 37 erinevas gümnaasiumis. Lisainfo: Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Võta ühendust

Töötoad TalTechis

Mida enam erinevaid õppimise viise (auditiivne, visuaalne, kinesteetiline) õpilane kasutab, seda paremini raskesti mõistetavad teoreetilised põhitõed meelde jäävad. 

TalTech pakub lisaks teoreetilistele loengutele ka praktilisi töötubasid, mis toetavad erinevaid õppimisstiile ja loomulikult koolis ainetunnis õpitut.

Kokkulepped on soovitatav teha vähemalt 2 nädalat enne soovitud kuupäeva.

Kõiki TalTechis pakutavaid töötubasid koordineerib TalTech Mektory Tehnoloogiakool ning töötubade nimekirjaga saab tutvuda siin

Võta ühendust