Tallinna Tehnikaülikool

Organisatsiooni ja juhtimise uurimisrühm, Ergonoomialabor

Tarmo töö käsitleb tehnoloogilisi edusamme - kuidas need mõjutavad ettevõtteid, töötajaid ja avalikkust ning millised riskid on sellega seotud. See töö on interdistsiplinaarne, hõlmates infotehnoloogia, riskijuhtimise, ärijuhtimise, inimtegurite, tervise ja ohutuse ning materjaliteaduse valdkondi. Töö hõlmab nii uurimis- kui arendustööd. Töös rakendatakse mitmesuguseid uurimismeetodeid, sealhulgas küsitlused, intervjuud, monitooring, mõõtmised ja muud väliuuringud. Olles leiutaja, otsib Tarmo lahendusi olemasolevatele probleemidele töötades välja uusi metoodikaid ja tehnoloogiaid. Arendustöö hõlmab uute kontseptsioonide loomist, nende realiseerimist tehnoloogilisel viisil, nende rakendamist reaalses elus ja parenduste mõõtmist.

Tarmo põhiteemad hõlmavad järgmist:

Digitaliseerimine
digitaalne transformatsioon ja innovatsioon, tehisintellekt, masinõpe, asjade internet - IoT, otsuste tugisüsteemid, tehisintellekt juhtimisotsustes, tehisintellekt riskijuhtimises, kiired andmed, mobiilne ühenduvus ärijuhtimises, äriteave ja analüüs,

Küber-füüsilised süsteemid
tööstus 4.0, nutikad töökohad, andmete hankimine ja signaalitöötlus, elektroonika, sensorvõrgud, robootika, mikrokontrolleri programmeerimine, mobiilseadmed ja ühenduvus, traadita infrastruktuur, raadiosagedusspekter, traadita võrkudega seotud riskid, keskkonnaseire, kaugseire, küberturvalisuse inimlikud aspektid,

Juhtimine
operatsioonide parendamine, andmetega seotud otsuste tegemine, riskide kindlakstegemine, hindamine ja neile reageerimine, tõhus ja tulemuslik riskijuhtimine, töökoht, töökeskkond ja -korraldus, avalik ja töötervishoid ja tööohutus, inimtegurid, töövõime ja tööviljakus, ohutus, turvalisus, vastupidavus ja privaatsus, privaatsete andmete lekkimine, jätkusuutlik areng,

Füüsikalised ohutegurid
elektromagnetväljad, levik ja leevendamine, riskianalüüs, mõõtmised, õigusaktid, mikrolaineahjud, millimeetri lained, mobiiltelefon, optiline kiirgus (ultraviolett-, laser- ja infrapuna), soojuskiirgus, kõrge kokkupuutestsenaariumi tuvastamine ja iseloomustamine, küberfüüsikaliste süsteemide elektromagnetilised ohud , riskide vähendamise meetodite ja materjalide väljatöötamine, küberfüüsikaliste süsteemide ja esmatähtsate infrastruktuuride varade kaitse, ohutusmudelite väljatöötamine inseneri- ja halduslahenduste abil. 

Koostöö

Tarmo on huvitatud pakkumistest, mis seotud eelmainitud valdkondadega. Tarmoga võid ka ühendust võtta, kui soovid osaleda uurimistöös, vabatahtlikuna abistada välimõõtmistel või panustada tema uurimustöösse muul moel. 

Map north europe


Tarmo uurimistöö koostöö hõlmab ülaltoodud uurimisasutusi Põhja-Euroopas, kuid teaduslikud kontaktid ja teadmistevahetus ulatub ka teistesse riikidesse Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias (Ungari, Venemaa, Ühendkuningriik, Itaalia, Hispaania, Serbia, Rumeenia, Armeenia, Bulgaaria, Kreeka, Ameerika Ühendriigid, Malaisia, Jaapan).

Tudengile

Tarmo poole võid pöörduda ka kui otsid juhendajat oma lõputööle, mille teema kajastub eeltoodud uurimisteemades.

Tööd

Tarmo tööde tipphetked on olnud riikliku tippeksperdi rollis tegutsemine, riikliku poliitika kujundamine ja Eesti esindamine Euroopa Liidu Nõukogus. Ta on kaasautoriks ühe Euroopa Liidu direktiivis ja ka Eesti Vabariigi õigusaktides.

Tarmo on koolitanud riigi töö- ja rahvatervise ning riskijuhtimise eksperte, sealhulgas töötervishoiuarste, töökeskkonnaspetsialiste, tööinspektoreid,

Tarmo on nõustanud Politsei- ja piirivalveametit, Päästeametit ja muid riigiasutusi. Samuti pakub teenuseid tervishoiuasutustele, telekommunikatsiooniettevõtetele, tootmisettevõtetele ja teistele organisatsioonidele,

Leiutajana tunneb Tarmo suurt huvi küberfüüsikaliste süsteemide uute tehnoloogiliste lahenduste ja materjalide väljatöötamise vastu.

Tarmo korraldab igal aastal üliõpilastele ja tavakodanikele teaduse populariseerimise üritusi.