Tallinna Tehnikaülikool

Teadustöö

Sageli leiavad doktorikraadiga spetsialistid, et nad vajakaksid siiski veel rohkem koolitust ja praktilisi kogemusi. Sellistele soovidele vastutulemiseks on paljud ülikoolid ja teadusasutused loonud postdoctoral research kohad  (postdoc). USA-s arvatakse neid olevat kuni 52 000, neist rohkem kui pooltel töötavad välismaalased. Enamlevinud valdkonnad on bioloogia, füüsika, keemia, matemaatika, loodus- ja tehnikateadused, aga ka meditsiin ja psühholoogia.

Ettevalmistus

Konkurss postdoc kohtadele on väga kõrgetasemeline ja võtab tavaliselt vähemalt paar aastat aega. Sobiva ülikooli või uurimisasutuse ning juhendaja otsimist soovitatakse alustada väga varakult, isegi enne doktorikraadi kaitsmist. Tuleks ka arvestada, et nimetatud programmid ei ole sobivad kõigile doktorikraadi omanikele vaid ainult teadustöö tegemiseks. Need, kes soovivad täienduskoolitust mõnel muul eesmärgil peaksid otsima sobiva internship'i või kandideerima näiteks erialase täienduskoolituse programmidesse.

Eduka kandideerimise eeldused

  • praktilised kogemused doktoritasemel teadus- ja õppetöö läbiviimises

  • (rahvusvaheline) tuntus oma erialal

  • publikatsioonide olemasolu, ettekanded rahvusvahelistel konverentsidel

  • oskus kirjutada teaduslikke töid, kokkuvõtteid, grantitaotlusi jmt

  • õpetamisega seotud kohale kandideerimisel väga hea inglise keele oskus

Sobiva programmi leidmine

Võtmesõnaks programmi otsimise juures on sobiva juhendaja leidmine, kes kandidaadi vastu huvi tunneks ja teda oma teaduskollektiivi tahaks võtta. Seepärast on ka kandideerimiseks ettevalmistumisel väga suur tähtsus! Doktorantidel soovitatakse juba väga varakult hakata huvi tundma võimalike tulevaste juhendajate vastu, nendega suhtlema, igal võimalusel tutvustama ennast paljudele oma erialal, igati soovitav on varajane kirjavahetus jne. Tuleb arvestada, et mida rohkem on suheldud erinevate ülikoolide, organisatsioonide, fondide, projektidega, seda tõenäolisem on endale sobiva postdoctoral research koha leidmine.

Kasulik oleks ka arvestada, et postdoc positsiooni otsimisel on oluline juhendava teadlase reputatsioon, mitte niivõrd ülikooli kuulus nimi! Ülikoolidel on siin tavaliselt vähe otsustamisvõimalusi ning valikud teeb väga suures osas juhendaja individuaalselt.

Kandideerimine

Enne ametliku avalduse ja dokumentide esitamist tuleks väga põhjalikult tutvuda kõigi tingimustega ja dokumentide esitamise nõuetega. Arvestada tuleks ka, et tavaliselt on dokumentide esitamise tähtaeg isegi kuni aasta enne töö algust. Üldlevinud on, et nõutakse järgmisi dokumente:

  • cover letter, suunatud üksikasjalikult valitud postitsioonile, selgitamaks muuhulgas kuidas kandideerija huvid ja plaanid sobivad juhendaja projektiga,

  • publikatsioonide loetelu

  • doktoriväitekirja kokkuvõte (thesis abstract)

  • resume, USA akadeemiline formaat, sisaldab märkuse, et soovituskirjad on vajaduse korral saadaval

  • info finantseerimisvõimaluste kohta. Kuigi juhendaja eelarve näeb ette postdoc-de värbamise (sh ka täisstipendiumid) võib osalise toetuse või granti olemasolu teha taotluse konkurentsivõimelisemaks

Finantseerimine

Teadustöö stipendiumid võivad olla täisstipendiumid, st katavad kõik sel perioodil USA-s elamisega seotud kulud. Sageli on kandideerijal siiski vaja leida täiendavaid rahasid.

Lisaks stipendiumile võivad teadurid saada kõiki või mõningaid järgnevaid soodustusi: elukindlustus, sõiduraha, kolimistoetus, raamatukogu kasutamine eelistingimustel, toetus(ed) perekonnaliikmetele, arvuti vm töövahendid, oma büroo jne. Soodustused sõltuvad asutusest, projekti tingimustest ja selle juhendaja otsustest. Kuna elukallidus on USA-s regiooniti väga erinev, on üksikasjaliku eelarve koostamine ja saadava granti tingimuste väljaselgitamine enne pakutud positsiooni vastuvõtmist väga vajalik.

Viisa

Väljasõiduks peab taotlema sobivat tüüpi viisa, mis tavaliselt on J-1, aga võib olla ka F-1. Enne viisa taotlemist, tuleb ära oodata vastuvõtvast organisatsioonist viisa taotlemise vormid, vastavalt kas IAP-66 või I-20. Samuti tuleb dokumentaalselt tõestada kõigi rahaliste vahendite olemasolu kogu USA-s viibimise ajaks. Täpsem informatsioon viisade kohta USA Saatkonnast.