Tallinna Tehnikaülikool

Intellektuaalomandi teenused

Põlevkivi Kompetentsikeskus pakub teenuseid intellektuaalomandi (IO) valdkonnas:

 • valdkondlikke patendiuuringuid,
 • tehnoloogiaseiret,
 • firmauuringuid ja konkurentide seiret,
 • patendiinfot ja oskusteabe ülevaateid,
 • tööstusomandi õiguskaitse alast konsultatsiooni.

Põlevkivi Kompetentsikeskus konsulteerib tööstusomandi õiguskaitse taotluste koostamist ning on aidanud Ida-Virumaal edukalt kaitsta ettevõtjate IO vara. PKK konsulteerimisel kaitstud leiutistega saab tutvuda rubriigis "Intellektuaalomandi edulood".

IO- teenus on  vajalik kindlasti uute lahenduste väljatöötamise algstaadiumis:

 • et vältida asjatuid kulusid  ja saada täiuslik ülevaade valdkondlikust tehnikatasemest  ning oskusteabest juba kaitsedokumendi taotlemise algstaadiumis,
 • et veenduda, milliseid lahendusi on mujal maailmas juba varem välja töötatud  ja kas teie idee või uus lahendus pole juba kellegi teise poolt varem kaitstud,
 • et olemasolevatest infomassiividest välja valida teie lahendusele kõige lähemad prototüübid oma lahenduse uudsuse ja erisuse rõhutamiseks nõudluses.

Miks IO just meilt tellida?

 • Oleme regioonis ainus, kes pakub IO-alast nõustamisteenust ja patendiuuringuid.
 • Soovime kaasa aidata regionaalse tööstuse  arengule.
 • Meie eesmärk on panustada Ida-Virumaa ettevõtluse ja innovatsiooni arendusse.

Kuidas vormistada tellimust ja esitada päring?

 1. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita päringuvorm/запрос ja saata päringu eelinfo või oma probleem e-kirja teel IO-eksperdile.

 2. Olles tellimuses kokkuleppele jõudnud vormistatakse tellimus, vajadusel sõlmitakse konfidentsiaalsuse leping.
 3. Lõpptulemusena esitatakse tellijale uuringu aruanne/ülevaade koos koopiatega soovitud dokumentide täistekstidest.

Intellektuaalomandi seminar

VK_IOpaev

Kaitstud intellektuaalomand on eduka ettevõtte lahutamatu osa, mistõttu on oluline osata ära tunda, millist liiki intellektuaalset vara ettevõttes leidub ja kuidas seda parimal viisil kaitsta. Et saadav kasu oleks võimalikult suur ja riskid maandatud, tuleks intellektuaalomandi kaitsmise peale mõelda juba enne uue tootega turule tulemist.

Seminaril keskendutakse kahele intellektuaalomandi liigile – kaubamärkidele, millega tähistatakse tooteid ja teenuseid ning leiutistele ehk uudse tehnilise lahendusega toodetele. Räägitakse olulisematest põhitõdedest, vaadatakse kuidas käib nende kaitsmine erinevatel sihtturgudel ning tutvustatakse SME fondi, mis pakub rahalist tuge intellektuaalomandi kaitsmiseks. Lisaks räägitakse ka Patendiameti muutunud rollist ja uutest ülesannetest ning tutvustatakse, millist nõu ja abi Patendiamet igapäevaselt ettevõtjatele pakub.

ETTEKANDED:

SEMINARI JÄRELVAATAMINE

Seminari korraldamist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Anu Nuut, tel 5787 7289, anu.nuut@taltech.ee

IO teenused

Patendiuuring on vajalik

 • tehnilise lahenduse uudsuse määramiseks,
 • tehnoloogia arenduseks,
 •  tööstusomandi õiguskaitseks,
 • valdkonna arendustegevuseks,
 • ülevaate saamiseks valdkonna tööstusomandi objektidest, nende kirjeldustest ning uutest teadussaavutustest oma kitsas tootmissfääris.

Patendiinfo on teaduslik-tehnilise informatsiooni väärtuslikem, kuid raskelt leitav osa.

Sageli võib majanduslikku efekti anda mõne juba ammutuntud tehnilise lahenduse oskuslik modifitseerimine, kasutades tänapäeval juba tuntud uusimaid teadussaavutusi. Seetõttu ei saa varem tuntud patenteeritud tööstusomandialast teavet kasutuks lugeda. Seda enam, et patendiinformatsioon on unikaalne ning leiab avaldamist vaid patendibülletäänides ja patendiinfo andmebaasides. Ligi 80% efektiivsetest tehnilistest lahendustest on avaldatud just patendiinfo väljaannetes.

Tehnoloogiaseire on kliendiga kooskõlastatud ja lepingu alusel teostatav kompleksne uuring, mille objektiks on uusim tööstusomandialane info.

Tehnoloogiaseiret viiakse läbi kliendi poolt määratud temaatika ulatuses (sh tellimuses esitatud riike, rahvusvahelisi organisatsioone, firmasid, teemat puudutavaid märksõnu ja rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni (IPC) indekseid arvesse võttes). Tehnoloogiaseiret on võimalik tellida teatud kindlate ajaperioodide kohta (kuu, kvartal, aasta jne - vastavalt kokkuleppele kliendiga).

Uuringu tulemusena esitatakse seire raport, mis sisaldab tellimuses fikseeritud kindlal ajaperioodil andmebaasidesse lisandunud uut infot antud teemal.

Päring kooskõlastatakse eelnevalt koostöös kliendiga ning tellimus vormistatakse vastavale tellimusvormile kohapeal.

Firmauuringu kaudu on võimalik saada ülevaade konkureerivate firmade tegevusest innovatsiooni ja tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas.

Soovituslik on lähtuda antud valdkonnas kõrget tehnikataset ja liidripositsiooni omavatest riikidest, kuhu võimalusel on kavandatud tooteid lähitulevikus eksportida või arendada koostööd.

Firmauuringu võib tellida kas teile huvipakkuva firma omanduses oleva kaitstud tööstusomandi või teid huvitavas tehnikavaldkonnas tegutsevate firmade tööstusomandi objektide kohta.

Konkurentide seire käigus viiakse läbi täiendav uuring nende ettevõtete patendiinformatsiooni osas, kelle tootearenduse ja tööstusomandi kaitsega peetakse vajalikuks end pidevalt kursis hoida.

Konkurentide seiret tehakse patendiinfo või teiste tööstusomandi andmebaaside alusel, kasutades selleks erinevaid otsivõimalusi.

Seire ülevaade võimaldab:

 • kursis olla konkurentide uute tootelahendustega ja tööstusomandi objektide kaitse strateegiaga,
 • kasutada seda informatsiooni oma uute tehniliste lahenduste väljatöötamiseks ja üldiseks arendustegevuseks,
 • leida uusi turge toodangu realiseerimiseks ning jälgida konkurentide tugevusi ja nõrkusi.

Infootsing on täiendava tööstusomandialase info selekteerimine vastavalt tellimuses esitatud temaatikale ja märksõnadele. See on väikesemahulise ning operatiivse väljavõtte tegemine tööstusomandi andmebaasidest või muudest patendiinfo allikatest. Otsingu tulemusena esitatakse ülevaade leitud patendiinfo dokumentidest.

Oskusteabe ülevaated on spetsiaalsed kliendi soove arvestavad uuringu ja infootsingu komplekssed lahendused. Oskusteabe ülevaated hõlmavad teavet riikide toote- ja tehnoloogiaarendustest, teadus- ja arendustegevusest, leiutistest ja tööstusdisainilahendustest, firmauuringutest ning konkurentide toodetest ja tehnoloogiatest. Lisaks patendiinfo väljaannetele kasutatakse täiendavaid otsimisvõimalusi, et välja selgitada antud valdkonna teadusuuringud, teadusprojektid, doktoritööd ja muu teadusinfo.

Pakutav teenus on vajalik

 • uute lahenduste väljatöötamise algstaadiumis, et vältida asjatuid kulusid, mis kaasnevad kaitsedokumentide taotlemisega,
 • ülevaate saamiseks, milliseid tehnoloogilisi lahendusi on antud alal välja töötatud mujal maailmas,
 • kindlustunde saamiseks, kas teie idee või väljatöötatud lahendus on uudne või on keegi selle juba kaitsnud.

Miks tellida tööstusomandi õiguskaitse alast teenust?

 • Et olla konkurentsivõimeline ning kaitsta oma tooteid ja tehnoloogiat konkurentide eest.
 • Et teada kasutatava tehnoloogia eeliseid ja töötada välja uusi tehnoloogilisi lahendusi.
 • Et olla kursis tänapäeva muutuvas maailmas kiirelt toimuvate uute arendustega.

Põlevkivi Kompetentsikeskus pakub järgmiseid intellektuaalomandi alaseid konsultatsioone:

 • leiutiste  õiguskaitse
 • leiutiste kaitsedokumentide  taotlemine ja vormistamine Eestis
 • lõivude tasumine kaitsedokumentide jõushoidmiseks Eestis,
 • patendiinfo andmebaaside kasutamine
 • kaitsedokumentide taotlemine patendivolinike kaudu
 • intellektuaalomandi alase tegevuse korraldus ettevõttes, IO-audit

Kompetentsikeskuse uuringud ettevõtetes innovatsiooni puudutavates küsimustes:

 1. Millised olid Ida-Virumaa ettevõtete põhiseisukohad 2015. aastal innovatsioonivaldkonnas loe lähemalt uuringu lühikokkuvõttest "Innovatsiooni protsess ettevõttes. Miks on innovatsioon ettevõttele nii oluline?".
 2. Kokkuvõte „Intellektuaalomandi hindamine ettevõttes“, detsember 2013

Intellektuaalomandi edulood

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse patenditaotlus leiutisele „Meetod väävli vähendamiseks põlevkiviõlis ja põlevkiviõlifraktsioonides“  (EE 202000011 A) on avaldatud Eesti Patendilehe veebruarikuu numbris 2/2022.  Leiutise autorid on Olga Pihl, Mihhail Fomitšov, Dmitri Suštšik.

Kütuste väävlisisalduse vähendamine on aktuaalne probleem kõikide kütuste jaoks. Üks võimalusi on kasutada adsorptiivset väävli vähendamist. Selleks võib kasutada mitmeid Ca sisaldavaid adsorbente, sealhulgas bentoniiti ja lendtuhka. Kuid probleemiks on adsorbendi eraldamine töödeldud õlist nii, et õlisse ei jääks adsorbendi tahkeid osakesi.  

Antud leiutis kuulub põlevkiviõli tööstuse valdkonda ja käsitleb väävli vähendamise meetodit vedelproduktides (põlevkiviõli ja põlevkiviõlifraktsioonid), mis on saadud põlevkivi termilisel lagunemisel.  Leiutis hõlmab põlevkivitoorõli ja põlevkiviõli fraktsioonide pumpamist läbi reaktoris asetseva adsorbendi ja aktiivse metalli (Fe, Mg, Al, Zn) segu kihi normaalrõhul või ülerõhul, kus töödeldud õli eemaldatakse adsorbendist aurugaasiseguna. Protsessi käigus toimub lisaks väävli sidumisele adsorbendi osakestega ja metalliga ka õli füüsikalis-keemiliste omaduste (viskoossus, tihedus) parandamine.

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus sai leiutisele „Põlevkiviõli grupikoostise määramise meetod“ kasuliku mudeli tunnistuse (EE 01474 U1). Kasulik mudel avaldati Eesti Kasuliku Mudeli Lehe septembrikuu numbris 9/2019. Leiutise autorid on Olga Pihl, Julia Kapralova, Maria Tšepelevitš ja Hella Riisalu.

Leiutise autorite teostatud uuringute käigus õnnestus leida kolonnkromatograafiline meetod, mis spetsiaalselt välja töötatud tingimustes lubab kolonnkromatograafilisel adsorptsioonimeetodil põlevkivitoorõli keemistemperatuuriga 170-600 °C lahutada parafiinideks ja olefiinideks, aromaatseteks süsivesinikeks, kergeteks hapnikühenditeks ning rasketeks hapnikühenditeks (sh asfalteenid ja malteenid) ehk määrata selle täielik grupikoostis. See meetod väldib toorõli täiendaval rektifitseerimisel toimuvaid sekundaarseid reaktsioone. Lisaks hoiab see kokku analüüside aega ning kulusid, kuna mitme fraktsiooni analüüsi asemel piisab ühest toorõli analüüsist.

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus sai leiutisele „Plastjäätmete koospürolüüsi meetod“ kasuliku mudeli tunnistuse (EE 01468 U1). Kasulik mudel avaldati Eesti Kasuliku Mudeli Lehe juulikuu numbris 7/2019. Leiutise autorid on Hella Riisalu, Olga Pihl, Dmitri Suštšik ja Julia Kapralova.

Leiutis kuulub kütuste tootmise, keemiatehnoloogia ja jäätmekäitluse valdkonda ning käsitleb plastjäätmete koospürolüüsi meetodit, kus õli kvaliteedi tõstmiseks plastjäätmeid koospürolüüsitakse koos anorgaaniliste materjaliga ning piastjäätmete osakaal moodustab kuni 85% pürolüüsitava segu massist. Anorgaanilise materjalina kasutatakse koospürolüüsi protsessis silikaatkivimina liiva, karbonaatkivimina põlevkivi kaevandamisel tekkivat aherainet, tuhana põlevkivitööstuses tekkivat elektri- või õlitootmise jäaktuhka. Koospürolüüsi tulemusena tekivad gaas, õli ja tahke jääk erinevates vahekordades.

PKK_Puskinialus_200x258

Jevgeni Puškin (Overdiff OÜ) sai PKK kaasabil kasuliku mudeli tunnistuse leiutisele „Reklaamvideo kandealus“ (EE01438 U1) / Rotating  Billboard of Advertising Video, mis on lisatud Patendiameti kasulike mudelite andmebaasi ja on avaldatud 15. oktoobri 2018.a. Kasuliku Mudeli lehes  Nr 10/2018.Tegemist on pöörleva videokandealusega, mis on varustatud kolme ekraani ja stereoheliseadmega ning toetub spetsiaalsele metallkarkassile. Antud leiutis pakub uudse tehnilise lahenduse reklaamvideo pöörleva kandealuse näol, mis võimaldab stereoheli ja digitaalse pildi esitamist kolmel erineval ekraanil üheaegselt. Leiutis on kasutuses.
 

PKK_Honeywolf_maja2_476x318

Kohalik ettevõtja Julia Volkova esitas oma tervishoiu ja loodusravi valdkonda kuuluva leiutise kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse 2016. aasta juulis, mis avaldati Kasuliku Mudeli Lehes 15.02.2018/EE 01420 U1 „Mesilasteraapiamaja“.Leiutise eesmärk on esitada mesilasteraapiamaja terviklahendus koos sisseseadega, et õigesti kasutada mesilasteraapia meetodeid ning säilitada ökoloogiliselt puhas ja eluterve keskkond mesilasperedele. Volkova on rakendanud oma leiutist ettevõttes Honey Wolf OÜ, pakkudes raviotstarbelist looduslähedast terviseteraapiat puhtas ökoloogilises keskkonnas. Apiteraapia- ja loodusravikeskus Honey Wolf toodab lisaks veel ka naturaalseid mesindussaadusi ning pakub looduslikku käsitöökosmeetikat. Mesilasteraapia majast lähemalt: Kuidas tehakse mesilastega apiteraapiat (ETV ERR)
 

Alustav ettevõtja Pavel Rusinov esitas oma masinaehituse valdkonda kuuluva leiutise kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse 2016.aasta juulis, mis avaldati Kasuliku Mudeli Lehes 15.09.2017/EE 01409 U1 „Seade olmeprügi pressimiseks konteineris“. Prügipressi seade on mõeldud olmeprügi paremaks ladustamiseks korteriühistute ja ettevõtete poolt kasutatavates konteinerites. Seade kuulub jäätme- ja saastekäitluse valdkonda ning on seotud keskkonnakaitsega. Rusinov on rakendanud oma kasuliku mudeli tootmisse ettevõttes Waste Pro OÜ ja arendab toodet edasi, et parendada kohalikku prügivedu.
 

PKK_seebikasn_476x357

Ivan Teperik esitas oma keemia ja pesemisvahendite valdkonda kuuluva leiutise kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse 2014. aasta juunis, mis avaldati Kasuliku Mudeli Lehes 15.12.2014/EE 01266 U1 „Seebikäsna valmistamise meetod“. Leiutis käsitleb tualettseebist ja looduslikust villast koosneva seebikäsna valmistamise automatiseeritud meetodit. Teperik on rakendanud oma kasuliku mudeli edukalt tootmisse ja ekspordib toodet ka välisriikidesse.

LISAINFO