Tallinna Tehnikaülikool

Intellektuaalomandi seminar

IOSeminar_smaller

Selle aasta ülemaailmse intellektuaalomandi päeva tähistamiseks toimus TalTech Virumaa Kolledžis seminar “Miks ja kuidas väärtustada ettevõtte intellektuaalset vara?”.  Ülemaailmselt intellektuaalomandi päeva tähistatakse iga-aastaselt 26.aprillil. Sündmuse algatas 2000.a Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO), et tõsta ühiskonna teadlikkust patentide, autoriõiguste ja kaubamärkide suhtes ning pöörata tähelepanu intellektuaalomandi rollile ühiskonna arengus üle maailma.

Seminaril pakkusid  TalTechi tunnustatud spetsialistid teavet intellektuaalomandi õiguste ja nende rolli kohta eesmärkide saavutamisel innovatsiooni ja loovuse valdkonnas ning juriidiliste probleemide lahendamisel.

Seminari ettekannetega saate tutvuda siin

Mart Enn Koppel Tõnu Pihelgas Lisamaterjalid

Mart Enn Koppel - intellektuaalomandi ekspert, Eesti ja Euroopa patendivolinik – “Intellektuaalomandi kaitse, eriti patendi- ja kasuliku mudeli kaitse, on äärmiselt oluline uute tehnoloogiate, toodete ja teenuste arendamisel. See motiveerib ettevõtteid investeerima uutesse ideedesse ning võimaldab neil saada kasu oma loodud tööst, mis omakorda aitab kaasa uute, kõrgelt tasustatud töökohtade loomisele ja majanduskasvule. Kaitstud intellektuaalomand annab ettevõttele kindlustunde, et nende investeeringud on kaitstud ja neilt on võimalik kasu saada. Intellektuaalomandil põhinev majandus suurendab piirkonna konkurentsivõimet, võimaldades arendada ja müüa unikaalseid tooteid ja teenuseid”.

Tõnu Pihelgas - ettevõtluse valdkonna jurist – “Intellektuaalomandi osas on kõige olulisemaks selle olemasolu ja rakendamise teadvustamine.  Intellektuaalomandi kasutamine nii ülikooli tegevuses kui ka äristrateegia osana ettevõtluses on saanud vältimatuks. Nii ülikooli töötajad kui ka ettevõtjad peaksid oskama kasutada intellektuaalomandi erinevaid valdkondi teadustegevuses ja ka äristrateegiates, teadma, kuidas intellektuaalomandit kaitsta, tegema äristrateegiasse sobivaid valikuid ja läbikaalutud otsuseid”.

SEMINARI KAVA:

10.30-11.00 Kogunemine ja tervituskohv

11.00-11.05 Tervitussõnad Mare Rooslieht

11.05-12.30 Sissejuhatus intellektuaalsesse omandisse Tõnu Pihelgas, IO liigid ja õiguskaitse, leiutis (patent, kasulik mudel), toote välimus (disainlahendus), konfidentsiaalne teave (ärisaladus), kaubamärk-ärinimi-domeeninimi-geograafiline tähis. Autoriõigused- isiklikud ja varalised õigused. Mart Enn Koppel

12.30-13.00 Lepingud (sh töövõtuleping, käsundusleping. Litsentsileping) Tõnu Pihelgas

13.00-13.30 Kohvipaus

13.30-14.00 IO strateegia ja IO portfelli kujundamine Mart Enn Koppel

14.00-14.30 Ettevõtte ja ülikooli koostöö (lepinguline koostöö, erinevad meetmed nagu nt RUP) Tõnu Pihelgas

14.30-15.00  Diskussioon, konsultatsioonid

Seminari korraldamist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Anu Nuut, tel 5787 7289, anu.nuut@taltech.ee

Rigionaalarengu fond small logo

Intellektuaalomandi teenused

Põlevkivi Kompetentsikeskus pakub teenuseid intellektuaalomandi (IO) valdkonnas:

 • valdkondlikke patendiuuringuid,
 • tehnoloogiaseiret,
 • firmauuringuid ja konkurentide seiret,
 • patendiinfot ja oskusteabe ülevaateid,
 • tööstusomandi õiguskaitse alast konsultatsiooni.

Põlevkivi Kompetentsikeskus konsulteerib tööstusomandi õiguskaitse taotluste koostamist ning on aidanud Ida-Virumaal edukalt kaitsta ettevõtjate IO vara. PKK konsulteerimisel kaitstud leiutistega saab tutvuda rubriigis "Intellektuaalomandi edulood".

IO- teenus on  vajalik kindlasti uute lahenduste väljatöötamise algstaadiumis:

 • et vältida asjatuid kulusid  ja saada täiuslik ülevaade valdkondlikust tehnikatasemest  ning oskusteabest juba kaitsedokumendi taotlemise algstaadiumis,
 • et veenduda, milliseid lahendusi on mujal maailmas juba varem välja töötatud  ja kas teie idee või uus lahendus pole juba kellegi teise poolt varem kaitstud,
 • et olemasolevatest infomassiividest välja valida teie lahendusele kõige lähemad prototüübid oma lahenduse uudsuse ja erisuse rõhutamiseks nõudluses.

Miks IO just meilt tellida?

 • Oleme regioonis ainus, kes pakub IO-alast nõustamisteenust ja patendiuuringuid.
 • Soovime kaasa aidata regionaalse tööstuse  arengule.
 • Meie eesmärk on panustada Ida-Virumaa ettevõtluse ja innovatsiooni arendusse.

Kuidas vormistada tellimust ja esitada päring?

 1. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita päringuvorm/запрос ja saata päringu eelinfo või oma probleem e-kirja teel IO-eksperdile.

 2. Olles tellimuses kokkuleppele jõudnud vormistatakse tellimus, vajadusel sõlmitakse konfidentsiaalsuse leping.
 3. Lõpptulemusena esitatakse tellijale uuringu aruanne/ülevaade koos koopiatega soovitud dokumentide täistekstidest.

IO teenused

Patendiuuring on vajalik

 • tehnilise lahenduse uudsuse määramiseks,
 • tehnoloogia arenduseks,
 •  tööstusomandi õiguskaitseks,
 • valdkonna arendustegevuseks,
 • ülevaate saamiseks valdkonna tööstusomandi objektidest, nende kirjeldustest ning uutest teadussaavutustest oma kitsas tootmissfääris.

Patendiinfo on teaduslik-tehnilise informatsiooni väärtuslikem, kuid raskelt leitav osa.

Sageli võib majanduslikku efekti anda mõne juba ammutuntud tehnilise lahenduse oskuslik modifitseerimine, kasutades tänapäeval juba tuntud uusimaid teadussaavutusi. Seetõttu ei saa varem tuntud patenteeritud tööstusomandialast teavet kasutuks lugeda. Seda enam, et patendiinformatsioon on unikaalne ning leiab avaldamist vaid patendibülletäänides ja patendiinfo andmebaasides. Ligi 80% efektiivsetest tehnilistest lahendustest on avaldatud just patendiinfo väljaannetes.

Tehnoloogiaseire on kliendiga kooskõlastatud ja lepingu alusel teostatav kompleksne uuring, mille objektiks on uusim tööstusomandialane info.

Tehnoloogiaseiret viiakse läbi kliendi poolt määratud temaatika ulatuses (sh tellimuses esitatud riike, rahvusvahelisi organisatsioone, firmasid, teemat puudutavaid märksõnu ja rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni (IPC) indekseid arvesse võttes). Tehnoloogiaseiret on võimalik tellida teatud kindlate ajaperioodide kohta (kuu, kvartal, aasta jne - vastavalt kokkuleppele kliendiga).

Uuringu tulemusena esitatakse seire raport, mis sisaldab tellimuses fikseeritud kindlal ajaperioodil andmebaasidesse lisandunud uut infot antud teemal.

Päring kooskõlastatakse eelnevalt koostöös kliendiga ning tellimus vormistatakse vastavale tellimusvormile kohapeal.

Firmauuringu kaudu on võimalik saada ülevaade konkureerivate firmade tegevusest innovatsiooni ja tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas.

Soovituslik on lähtuda antud valdkonnas kõrget tehnikataset ja liidripositsiooni omavatest riikidest, kuhu võimalusel on kavandatud tooteid lähitulevikus eksportida või arendada koostööd.

Firmauuringu võib tellida kas teile huvipakkuva firma omanduses oleva kaitstud tööstusomandi või teid huvitavas tehnikavaldkonnas tegutsevate firmade tööstusomandi objektide kohta.

Konkurentide seire käigus viiakse läbi täiendav uuring nende ettevõtete patendiinformatsiooni osas, kelle tootearenduse ja tööstusomandi kaitsega peetakse vajalikuks end pidevalt kursis hoida.

Konkurentide seiret tehakse patendiinfo või teiste tööstusomandi andmebaaside alusel, kasutades selleks erinevaid otsivõimalusi.

Seire ülevaade võimaldab:

 • kursis olla konkurentide uute tootelahendustega ja tööstusomandi objektide kaitse strateegiaga,
 • kasutada seda informatsiooni oma uute tehniliste lahenduste väljatöötamiseks ja üldiseks arendustegevuseks,
 • leida uusi turge toodangu realiseerimiseks ning jälgida konkurentide tugevusi ja nõrkusi.

Infootsing on täiendava tööstusomandialase info selekteerimine vastavalt tellimuses esitatud temaatikale ja märksõnadele. See on väikesemahulise ning operatiivse väljavõtte tegemine tööstusomandi andmebaasidest või muudest patendiinfo allikatest. Otsingu tulemusena esitatakse ülevaade leitud patendiinfo dokumentidest.

Oskusteabe ülevaated on spetsiaalsed kliendi soove arvestavad uuringu ja infootsingu komplekssed lahendused. Oskusteabe ülevaated hõlmavad teavet riikide toote- ja tehnoloogiaarendustest, teadus- ja arendustegevusest, leiutistest ja tööstusdisainilahendustest, firmauuringutest ning konkurentide toodetest ja tehnoloogiatest. Lisaks patendiinfo väljaannetele kasutatakse täiendavaid otsimisvõimalusi, et välja selgitada antud valdkonna teadusuuringud, teadusprojektid, doktoritööd ja muu teadusinfo.

Pakutav teenus on vajalik

 • uute lahenduste väljatöötamise algstaadiumis, et vältida asjatuid kulusid, mis kaasnevad kaitsedokumentide taotlemisega,
 • ülevaate saamiseks, milliseid tehnoloogilisi lahendusi on antud alal välja töötatud mujal maailmas,
 • kindlustunde saamiseks, kas teie idee või väljatöötatud lahendus on uudne või on keegi selle juba kaitsnud.

Miks tellida tööstusomandi õiguskaitse alast teenust?

 • Et olla konkurentsivõimeline ning kaitsta oma tooteid ja tehnoloogiat konkurentide eest.
 • Et teada kasutatava tehnoloogia eeliseid ja töötada välja uusi tehnoloogilisi lahendusi.
 • Et olla kursis tänapäeva muutuvas maailmas kiirelt toimuvate uute arendustega.

Põlevkivi Kompetentsikeskus pakub järgmiseid intellektuaalomandi alaseid konsultatsioone:

 • leiutiste  õiguskaitse
 • leiutiste kaitsedokumentide  taotlemine ja vormistamine Eestis
 • lõivude tasumine kaitsedokumentide jõushoidmiseks Eestis,
 • patendiinfo andmebaaside kasutamine
 • kaitsedokumentide taotlemine patendivolinike kaudu
 • intellektuaalomandi alase tegevuse korraldus ettevõttes, IO-audit

Kompetentsikeskuse uuringud ettevõtetes innovatsiooni puudutavates küsimustes:

 1. Millised olid Ida-Virumaa ettevõtete põhiseisukohad 2015. aastal innovatsioonivaldkonnas loe lähemalt uuringu lühikokkuvõttest "Innovatsiooni protsess ettevõttes. Miks on innovatsioon ettevõttele nii oluline?".
 2. Kokkuvõte „Intellektuaalomandi hindamine ettevõttes“, detsember 2013

Intellektuaalomandi edulood ja leiutised

TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse (PKK) poolt esitati patenditaotlus “Meetod 2,4-dihüdroksü-3-metüülbensoehappe saamiseks” (nr. 0012/23PV) Eesti Patendiametisse 19.05.23.  Taotlus on menetluses. Leiutise autorid on PKK Kütuste Tehnoloogia Teadus- ja Katselabori  töötajad: Larissa Grigorieva, Olga Pihl, Nadežda Merkulova ja Allan Niidu.

Leiutis kuulub orgaanilise keemia valdkonda ja käsitleb kemikaalide tootmise tehnoloogiat,  täpsemalt 2,4-dihüdroksü-3-metüülbensoehappe sünteesi meetodit. Sünteesi tooraineks on looduslikku päritolu metüülresortsinool - 2-MR, mis eraldatakse kristalliseerimise teel põlevkiviõli fenoolfraktsioonist. Eestis on võimalik 2-MR-i toota tööstuslikult. Leiutist saab  rakendada aerogeelide valmistamisel, kõrge adhesioonivõimega polükondensatsioonivaikude tootmisel kummi- ja elektritööstuse jaoks, samuti ravimite valmistamisel farmaatsiatööstuses.

TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse (PKK) poolt esitati kasuliku mudeli taotlus „Meetod sünteesgaasi saamiseks tahke soojuskandjaga orgaaniliste toorainete pürolüüsi protsessis“ (nr. 0038/23UV) Eesti Patendiametisse 15.12.2023. Taotlus on menetluses. Leiutise autoriteks on PKK Kütuste Tehnoloogia Teadus- ja Katselabori  töötajad: Vladimir Khaskhachikh, Olga Pihl, Dmitri Suštšik, Aleksandr Nossov, Eduard Pihl.

Leiutis kuulub orgaaniliste toorainete termilise töötlemise valdkonda ja hõlmab orgaaniliste toorainete pürolüüsi tahke soojuskandjaga, millele järgneb lenduvate produktide krakkimine sünteesgaasiks. Orgaaniliste toorainete pürolüüs viiakse läbi kuumutamisel tahke soojuskandjaga ilma hapniku juurdepääsuta mitteoksüdeerivas keskkonnas temperatuurini kuni 650 °C koos lenduvate produktide ja tahke jäägi moodustumisega. Lenduvad pürolüüsi produktid suunatakse krakkimisreaktorisse, kus need läbides kõrgtemperatuurse tihendikihi, lagundatakse termiliselt mitteoksüdeerivas keskkonnas koos sünteesgaasi moodustumisega ja süsiniku sadestumisega täidise pinnale. Krakkimisreaktori täidis kuumutatakse küttekoldes kuni 1200°C. Vajadusel saab osa tekkivast sünteesgaasist põletada küttekoldes selleks, et seadmes säilitada soojusbilanssi. Põhiosa sünteesgaasist suunatakse jahutamisele ja puhastamisele, et seda sünteesgaasi kasutada kui keemilist ainet erinevates tööstuslikes protsessides nagu ammoniaagi ja metanooli tootmine, Fischer-Tropschi süntees, samuti vesiniku taaskasutamine.

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse on saanud patendi leiutisele „Meetod väävli vähendamiseks põlevkiviõlis ja põlevkiviõlifraktsioonides“  (EE05858 B1), Patendikiri on välja antud 17.07.2023, leiutiskirjeldus on avaldatud EPA andmebaasis ja Espacenet andmebaasis, teade avaldatud Eesti Patendilehe juulikuu numbris 7/2023.

Leiutise autorid on Olga Pihl, Mihhail Fomitšov, Dmitri Suštšik.

Kütuste väävlisisalduse vähendamine on aktuaalne probleem kõikide kütuste jaoks. Üks võimalusi on kasutada adsorptiivset väävli vähendamist. Selleks võib kasutada mitmeid Ca sisaldavaid adsorbente, sealhulgas bentoniiti ja lendtuhka. Kuid probleemiks on adsorbendi eraldamine töödeldud õlist nii, et õlisse ei jääks adsorbendi tahkeid osakesi.  

Antud leiutis kuulub põlevkiviõli tööstuse valdkonda ja käsitleb väävli vähendamise meetodit vedelproduktides (põlevkiviõli ja põlevkiviõlifraktsioonid), mis on saadud põlevkivi termilisel lagunemisel.  Leiutis hõlmab põlevkivitoorõli ja põlevkiviõli fraktsioonide pumpamist läbi reaktoris asetseva adsorbendi ja aktiivse metalli (Fe, Mg, Al, Zn) segu kihi normaalrõhul või ülerõhul, kus töödeldud õli eemaldatakse adsorbendist aurugaasiseguna. Protsessi käigus toimub lisaks väävli sidumisele adsorbendi osakestega ja metalliga ka õli füüsikalis-keemiliste omaduste (viskoossus, tihedus) parandamine.

TalTech Virumaa kolledži Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskus VIDRIK sai kasliku mudeli tunnistuse leiutisele „Meetod põlevkivi kütteväärtuse määramiseks digipildi elementide statistilise jaotusgraafiku abil“ (EE 01604 U1). Kasuliku mudeli info avaldati Eesti Kasuliku Mudeli Lehe juulikuu numbris 7/2023, EPA andmebaasis ja Espacenet andmebaasis.

 Leiutise autorid on Mihhail Derbnev, Avar Pentel, Alexander Varushchenkov, Karle Nutonen, Sergei Pavlov.

Tööstuses on oluline põlevkivi kütteväärtuse määramine reaalajas, et põlevkivi kvaliteedist sõltuvalt valida õige tootmisrežiim. Kütteväärtust mõjutab positiivselt orgaanilise komponendi - kerogeeni sisaldus. Leiutise eesmärk on põlevkivi kütteväärtuse määramine digitaalse foto põhjal. Põlevate ja mittepõlevate komponentide jaotus põlevkivis on ebaühtlane ning värvide erinevus erineva kütteväärtusega põlevkivi proovidel ei ole inimsilmaga eristatav, kuid see on piisav masinõppe abil treenitud mudeli jaoks.  Antud leiutise rakendamisel on eristatavad viis peamist etappi: digitaalse foto tegemine tootmisliinil; foto teisendamine numbriliseks vektoriks; atribuutide konstrueerimine, mis seisneb iga värvikanali teatud intensiivsuse vahemikku jäävate pikslite loendamises ja normaliseerimises; eelnevalt treenitud masinõppe mudelite rakendamine; põlevkiviproovi liigitamine ühte kaheksast kütteväärtuse klassist.

TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus sai leiutisele EE 01474 U1 „Põlevkiviõli grupikoostise määramise meetod“ kasuliku mudeli tunnistuse. Info kasulik mudeli kohta avaldati Kasuliku Mudeli Lehe septembrikuu numbris 9/2019. Leiutiskirjeldus on avaldatud Eesti Patendiameti Kasuliku mudelite andmebaasis ja rahvusvahelises ESPACENET andmebaasis.

Leiutise autorid on Olga Pihl, Julia Kapralova, Maria Tšepelevitš ja Hella Riisalu.

Leiutise autorite teostatud uuringute käigus õnnestus leida kolonnkromatograafiline meetod, mis spetsiaalselt välja töötatud tingimustes lubab kolonnkromatograafilisel adsorptsioonimeetodil põlevkivitoorõli keemistemperatuuriga 170-600 °C lahutada parafiinideks ja olefiinideks, aromaatseteks süsivesinikeks, kergeteks hapnikühenditeks ning rasketeks hapnikühenditeks (sh asfalteenid ja malteenid) ehk määrata selle täielik grupikoostis. See meetod väldib toorõli täiendaval rektifitseerimisel toimuvaid sekundaarseid reaktsioone. Lisaks hoiab see kokku analüüside aega ning kulusid, kuna mitme fraktsiooni analüüsi asemel piisab ühest toorõli analüüsist. Leiutis kuulub keemiatööstuse, lähemalt kütuste keemia ja tootmise valdkonda, käsitledes põlevkiviõli ja selle fraktsioonide grupikoostise määramist. Põlevkiviõli kvaliteedi määramiseks ja selle kaudu kasutusvaldkondade optimeerimiseks on vaja teada põlevkiviõli ja

selle fraktsioonide grupikoostist, st jagunemist parafiinide ja olefiinide, aromaatsete süsivesinike, kergete hapnikühendite ning raskete hapnikühendite (sh asfalteenide ja malteenide) vahel. Samas on ka täheldatud, et asfalteenid ja malteenid ei eraldu lahustitega elueerimise käigus, vaid jäävad sisestamise lähtepunkti kolonni ülaossa pidama ning nende sisaldust ei ole võimalik segus määrata, mistõttu ei saa teada põlevkiviõli täielikku grupikoostist.

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus sai leiutisele EE 01468 U1 „Plastjäätmete koospürolüüsi meetod“ kasuliku mudeli tunnistuse. Leiutiskirjeldus  on avaldatud  Eesti Patendiameti  kasulike mudelite andmebaasis ja rahvusvahelises ESPACENET andmebaasis.

Leiutise autorid on Hella Riisalu, Olga Pihl, Dmitri Suštšik ja Julia Kapralova.

Leiutis kuulub kütuste tootmise, keemiatehnoloogia ja jäätmekäitluse valdkonda ning käsitleb plastjäätmete koospürolüüsi meetodit, kus õli kvaliteedi tõstmiseks plastjäätmeid koospürolüüsitakse koos anorgaaniliste materjaliga ning plastjäätmete osakaal moodustab kuni 85% pürolüüsitava segu massist. Koospürolüüsi tulemusena tekivad gaas, õli ja tahke jääk erinevates vahekordades. Leiutise eesmärk on lahendada plastjäätmete pürolüüsil tekkiva õli kvaliteedi probleem, vältimaks õlikomponentide taaskondensatsiooni ja tahkete osakeste tekkimist õlis. Anorgaanilise materjalina kasutatakse koospürolüüsi protsessis silikaatkivimina liiva, karbonaatkivimina põlevkivi kaevandamisel tekkivat aherainet, tuhana põlevkivitööstuses tekkivat elektri- või õlitootmise jääktuhka. Plastjäätmete koospürolüüsi meetodit saab otseselt rakendada väikesemahulises tootmisettevõttes väiksema võimsusega lihtsa konstruktsiooniga pürolüüsiseadmetes, mis koosnevad perioodilisest kuumutatavast pürolüüsireaktorist, tekkiva aurugaasi segu kondensatsiooni süsteemist ja sellest eralduva gaasi utiliseerimise seadmest.

PKK_Puskinialus_200x258

Jevgeni Puškin (Overdiff OÜ) sai TalTech Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse  kaasabil kasuliku mudeli tunnistuse leiutisele EE01438 U1 “Reklaamvideo kandealus”/ “Rotating  Billboard of Advertising Video”, mis on avaldatud 15. oktoobri 2018.a. Kasuliku Mudeli lehes  Nr 10/2018. Leiutiskirjeldus on avaldatud Eesti Patendiameti kasulike mudelite andmebaasis ja rahvusvahelises ESPACENET andmebaasis.

Tegemist on pöörleva videokandealusega, mis on varustatud kolme ekraaniga ja stereoheliseadmega ning toetub spetsiaalsele metallkarkassile. Antud leiutis pakub uudse tehnilise lahenduse reklaamvideo pöörleva kandealuse näol, mis võimaldab stereoheli ja digitaalse pildi esitamist kolmel erineval ekraanil üheaegselt.

Reklaamvideo kandealus koosneb kolmest 360° raadiuses pöörlevast ekraanist, mittepöörlevast jalapaneelist, pöörlevast juhtmepaneelist, komplekti alusest, kus asub elektrimootor, pöörlemisajam, elektri-kontaktharjad ja elektrivoolu edastav plaat, mis omakorda panevad kandealuse tööle dünaamilise videoedastuse piilarina. Reklaamiinfo reprodutseerimiseks kasutatakse stereo-videopleierit. Seade leiab kasutamist suurtes kaubanduskeskustes, supermarketites, ärikeskustes, lennujaamades, kultuurikeskustes, kinoteatrites ja mujal, kus on vajalik ajastada asjakohase informatsiooni edastamist. Ekraanide piisavalt kiire pöörlemine äratab tähelepanu ja mööduvad inimesed märkavad reklaami.

PKK_Honeywolf_maja2_476x318

Kohalik ettevõtja Julia Volkova kaitses oma leiutise EE 01420 U1 “Mesilasteraapiamaja” Eesti Patendiametis kasuliku mudelina. Ta esitas oma tervishoiu ja loodusravi valdkonda kuuluva leiutise kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse juba 05.07.2016 ja see on prioriteedikuupäev, millest alates kuuluvad selle leiutise ainuõigused ainult omanikule (Kasuliku mudeli seadus § 14  omaniku ainuõigus). Leiutise kirjeldus on avaldatud Eesti Patendiameti andmebaasis ja rahvusvahelises ESPACENET andmebaasis.

Leiutise eesmärk on esitada mesilasteraapiamaja terviklahendus koos sisseseadega, et õigesti kasutada mesilasteraapia meetodeid ning säilitada ökoloogiliselt puhas ja eluterve keskkond mesilasperedele. Volkova on rakendanud oma leiutist talle kuuluvas loodusravi keskuses Honey Wolf OÜ, pakkudes raviotstarbelist looduslähedast terviseteraapiat puhtas ökoloogilises keskkonnas. Apiteraapia- ja loodusravikeskus Honey Wolf toodab lisaks veel ka naturaalseid mesindussaadusi ning pakub looduslikku käsitöökosmeetikat. Mesilasteraapia majast lähemalt: Kuidas tehakse mesilastega apiteraapiat (ETV ERR)

*Kui keegi soovib endale soetada või ehitada analoogset meslasteraapiamaja, siis peab ta eelkõige selleks luba küsima leiutise omanikult ja autoritelt, et mitte rikkuda leiutise omaniku õiguseid. Leiutis on kaitstud EPA kasuliku mudeli tunnistusega, prioriteedi kuupäev 05.07.2016. Kasuliku mudeli omanikul on ainuõigus kaitstud leiutisele. Ainult kasuliku mudeli omanikul on õigus kasutada kasuliku mudeli õiguskaitsest tulenevaid õigusi ja keelata teistel isikutel nende õiguste kasutamist (Kasuliku mudeli seadus §13 (3).  Kasuliku mudeli omaniku ainuõigus seisneb selles, et mitte keegi ei tohi kasuliku mudeli õiguskaitse kehtivuse ajal kasuliku mudeli omaniku loata valmistada, kasutada, levitada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud tooteid või omandada (sh importida) neid tooteid eelnimetatud eesmärkidel; valmistada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud toote olulisi komponente, pakkuda kolmandatele isikutele kasutamiseks kasuliku mudelina kaitstud meetodit; kasutada, levitada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud meetodil valmistatud tooteid – see on omaniku ainuõiguse rikkumine.(Kasuliku mudeli seadus  §14) 

Alustav ettevõtja Pavel Rusinov esitas oma masinaehituse valdkonda kuuluva leiutise EE 01409 U1 “Seade olmeprügi pressimiseks konteineris” kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse 2016.aasta juulis, mis avaldati Kasuliku Mudeli Lehes 15.09.2017.  Leiutiskirjeldus on avaldatud Eesti Patendiameti kasuliku mudelite andmebaasis ja rahvusvahelises ESPASNET andmebaasis.

Prügipressi seade on mõeldud olmeprügi paremaks ladustamiseks korteriühistute ja ettevõtete poolt kasutatavates konteinerites. Seade kuulub jäätme- ja saastekäitluse valdkonda ning on seotud keskkonnakaitsega. Rusinov on rakendanud oma kasuliku mudeli tootmisse ettevõttes Waste Pro OÜ ja arendab toodet edasi, et parendada kohalikku prügivedu.

PKK_seebikasn_476x357

Ivan Teperik esitas oma keemia ja pesemisvahendite valdkonda kuuluva leiutise EE 01266 U1 “Seebikäsna valmistamise meetod” kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse 2014. aasta juunis, mis avaldati Kasuliku Mudeli Lehes 15.12.2014. Leiutiskirjeldus on avaldatud Eesti Patendiameti kasulike mudelite andmebaasis ja rahvusvahelises ESPACENET andmebaasis.

Leiutis käsitleb tualettseebist ja looduslikust villast koosneva seebikäsna valmistamise automatiseeritud meetodit. Teperik on rakendanud oma kasuliku mudeli edukalt tootmisse ja ekspordib toodet ka välisriikidesse.

LISAINFO